ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immune*, -immune-

immune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immune (adj.) เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
immune (adj.) ซึ่งได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งเป็นอิสระจากบางสิ่ง Syn. exempt, free
immune (adj.) ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค See also: ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค Syn. inoculated, vaccinated
immune (adj.) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก See also: ซึ่งไม่รู้สึกต่อบางสิ่ง, ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง
immune (n.) ผู้มีภูมิคุ้มกัน
immune system (n.) ระบบภูมิคุ้มกันโรค
English-Thai: HOPE Dictionary
immune(อีมิวนู') adj. มีภูมิคุ้มกันโรค,ได้รับการยกเว้น. n. ผู้มีภูมิคุ้มกันโรค,ผู้ได้รับการยกเว้น, Syn. exempt
English-Thai: Nontri Dictionary
immune(adj) ปลอดภัย,คงทน,พ้นอันตราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immune-ภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immuneความต้านทานสูง [การแพทย์]
Immune systemระบบภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
AIDS (n.) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome) See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เอดส์ (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
โรคภูมิคุมกันบกพร่อง (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS
เอชไอวี (n.) Human Immune-deficiency Virus See also: HIV Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง (n.) Human Immune-deficiency Virus See also: HIV
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think that there's a connection between the readings and the hallucinations, like they're all part of a defensive reaction, some sort of immune system.ฉันคิดว่าค่าที่วัดได้กับภาพที่คุณเห็นมันเกี่ยวข้องกัน -มันเป็นปฎิกริยาตอบโต้
His immune system fails when there's trouble, so an ear infection ...แกไม่มีภูมิต้านทานโรค เป็นอะไร ก็ไม่หาย อย่างหูอักเสบ...
So I'm not immune to influenzaชั้นเลยไม่มีภูมิต้านทานโรคไข้หวัด
They're immune to all official channels.พวกเค้าปิดทุกช่องทาง
Canines remain immune to airborne strain only.สุนัขยังมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อทางอากาศเท่านั้น แกยังเล่นในที่มืดไม่ได้นะ, หมาโง่
Just because Troy's a nice guy, doesn't mean he's immune to boy disease.ทรอยนิสัยดีนะ แต่ไม่ได้หมายความว่า เขาจะไม่ได้มีเชื้อหนุ่มนะ
Like I was immune or something.เหมือนกับว่าฉันมีภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่าง
A demon who's immune to salt rounds and devil's traps...ปีศาจที่ไม่ระคายกับกระสุนเกลือ รึกับดักปีศาจ
Tin cans are immune to diseaseกระป๋องดีบุกมีภูมิคุ้มกันต่อโรค
Could be his immune system's on hyperdrive.บางทีระบบภูมิคุ้มกันเค้าอาจจะสูงกว่าปกติ
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน
Usually in the first 20 weeks of pregnancy, and in women who have trouble with their immune system.ปกติใน 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และในผู้หญิงที่มีปัญหากับระบบภูมิคุ้มกัน

immune ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
组胺[zǔ àn, ㄗㄨˇ ㄢˋ, 组胺 / 組胺] histamine (a biogenic amine involved in local immune responses)
免疫反应[miǎn yì fǎn yìng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ, 免疫反应] immune response
免疫应答[miǎn yì yīng dá, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄉㄚˊ, 免疫应答 / 免疫應答] immune response
免疫系统[miǎn yì xì tǒng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 免疫系统 / 免疫系統] immune system
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)

immune ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency)
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS

immune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง[n. exp.] (phūmkhumkan) EN: immunodeficiency ; immune deficiency FR:
โรคภูมิต้านตนเอง[n. exp.] (rōk phūm tā) EN: autoimmune disease FR:

immune ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)
Immunsystem {n}immune system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immune
Back to top