ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

international

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *international*, -international-

international ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
international (adj.) ระหว่างประเทศ See also: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Syn. global, worldwide
international (n.) องค์กรระหว่างประเทศ
internationalism (n.) นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ See also: นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
internationalist (n.) ผู้สนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศ
internationalization (n.) การทำให้เป็นสากล Syn. globalization
internationalize (vt.) ทำให้เป็นสากล Syn. globalize
internationally (adv.) ระหว่างประเทศ See also: โดยเป็นสากล, นานาชาติ Syn. globally
English-Thai: HOPE Dictionary
international(อินเทอแนช'เชินเนิล) adj. ระหว่างประเทศ, See also: internationality n.
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
international organizatioISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
English-Thai: Nontri Dictionary
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
international agreementความตกลงระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international organizationองค์การระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
internationalismลัทธิอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
internationalization; internationalisationสากลวิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International agenciesองค์การระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
International Business Machineบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา [คอมพิวเตอร์]
International organizationการจัดระเบียบโลก [TU Subject Heading]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internationalismลัทธิสากลนิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
IMF (abbr.) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)
PEN (abbr.) คำย่อของ International Association of Poets See also: หรือคำย่อของ Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
ทกท. (n.) Bangkok International Airport Syn. ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (n.) Bangkok International Airport
นานาชาติ (adj.) international See also: internat. Syn. นานาประเทศ
นานาประเทศ (adj.) international See also: internat.
ระดับนานาชาติ (n.) international
ระหว่างชาติ (adj.) international Syn. ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ (adj.) international Syn. ระหว่างชาติ
อินเตอร์เนชั่นแนล (adj.) international Syn. ระหว่างชาติ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (n.) International Labour Organization See also: ILO
ภาษาสากล (n.) international language
กฎหมายระหว่างประเทศ (n.) international law
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (n.) International Monetary Fund See also: IMF
ไอเอ็มเอฟ (n.) International Monetary Fund See also: IMF Syn. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. ไอโซ
ไอเอสโอ (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
ไอโซ (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
กรมองค์การระหว่างประเทศ (n.) International Organizations Department See also: Department of International Organizations, Department of International Institutions
ตำรวจสากล (n.) International Police See also: Interpol
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How do you expect You can understand International things and stuff?เธอจะเข้าใจเรื่องระหว่างประเทศ และอื่น ๆได้อย่างไร
You've made this half-naked whatever-he-is into an international hero.คุณทำให้เจ้าคนไม่นุ่งผ้ากลายเป็น วีรบุรุษของชาติไปแล้ว
How can you say we aren't spending millions on spraying when the international wheat board reportedตามที่แถลงมา... ไม่มีการใช้งบหลายล้าน ในการพ่นยา แต่คณะกรรมการข้าวสากล รายงานว่า
This could cause a major international incident.อาจก่อเรื่องร้ายแรงระหว่างประเทศ เธอรู้หรือเปล่า
As you were told, your team must compete in an international race to qualify for the Olympics.อย่างที่บอก ทีมของคุณต้องผ่านการแข่งขัน ระดับประเทศมาก่อน ถึงจะมาคัดเลือกโอลิมปิกได้
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว
That night, Mom figured I'd redeem her with my international piano debut.คืนนั้นแม่คิดว่าฉันจะช่วยเอาคืนได้... ด้วยการแสดงเปียโนของฉัน
My country has the right, in accordance with international law to offer anyone protection and safe passage.ตามกฏหมายระหว่างชาติ ผมมีสิทธิ – ที่จะให้ความคุ้มครองใครก็ได้ภายใต้กฏหมาย
All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ที่เราแน่ใจได้บ้างก็คือหมอนี่มีชื่ออยู่ในหมายจับ ของหลายๆประเทศ เกี่ยวกับเรื่องโกงสินค้า, เจาะหาข่าวสารที่ผิดกฏหมาย, – ความผิดด้านการทูต, ก่อการร้ายหลายๆแห่ง...
If the Puppet Master revealed this to the world there'd be one hell of an international stink.ถ้านักเชิดหุ่นเปิดเผยตัวขึ้นมา, – ก็จะมีใครได้ฉาวโฉ่ไปทั่วโลก.
The President's gone international to spread the risk and cost...ใครไป? ประธานาธิบดี หายไปต่างประเทศ
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ

international ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 友邦保险公司 / 友邦保險公司] American International Group (AIG), insurance company
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 美国国际集团 / 美國國際集團] American International Group
国际清算银行[Guó jì Qīng suàn Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ ˊ ㄏㄤˊ, 国际清算银行 / 國際清算銀行] Bank for International Settlements
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国际信托投资公司 / 中國國際信托投資公司] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
共产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 共产国际 / 共產國際] Communist international (Comintern)
公约[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 公约 / 公約] convention (i.e. international agreement)
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, 三八] foolish; International Women's day on 8th March
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
公海[gōng hǎi, ㄍㄨㄥ ㄏㄞˇ, 公海] high sea; international waters
劳动节[láo dòng jié, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 劳动节 / 勞動節] International Labor Day (May Day)
半岛国际学校[Bàn dǎo Guó jì Xué xiào, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 半岛国际学校 / 半島國際學校] International School of the Penninsula
国标舞[guó biāo wǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ ˇ, 国标舞 / 國標舞] international standard ballroom dancing
国际先驱论坛报[Guó jì Xiān qū Lùn tán bào, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄢ ㄑㄩ ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ ㄅㄠˋ, 国际先驱论坛报 / 國際先驅論壇報] International Herald Tribune
国际刑事警察组织[Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际刑事警察组织 / 國際刑事警察組織] International Criminal Police Organization (Interpol)
国际劳工组织[Guó jì Láo gōng Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际劳工组织 / 國際勞工組織] International Labor Organization
国际协会[guó jì xié huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际协会 / 國際協會] international association
国际原子能机构[guó jì yuán zǐ néng jī gòu, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 国际原子能机构 / 國際原子能機構] International Atomic Energy Agency
国际商业机器[guó jì shāng yè jī qì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄑㄧˋ, 国际商业机器 / 國際商業機器] International Business Machines; IBM
国际标准化组织[Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际标准化组织 / 國際標準化組織] International Organization for Standardization
国际组织[guó jì zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际组织 / 國際組織] international organization
中央广播电台[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 中央广播电台 / 中央廣播電臺] Radio Taiwan International (RTI)
合众国际社[Hé zhòng guó jì shè, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ, 合众国际社 / 合眾國際社] United Press International (UPI, US news service)
国际关系学院[Guó jì Guān xì Xué yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 国际关系学院 / 國際關系學院] University of International Relations
佐格比国际[zuǒ gé bì guó jì, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 佐格比国际 / 佐格比國際] Zogby International (polling company)
国际大赦[guó jì dà shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 国际大赦 / 國際大赦] Amnesty International; same as 大赦國際
国际特赦[guó jì tè shè, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ, 国际特赦 / 國際特赦] Amnesty International
国际特赦组织[guó jì tè shè zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄕㄜˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际特赦组织 / 國際特赦組織] Amnesty International
大赦国际[dà shè guó jì, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 大赦国际 / 大赦國際] Amnesty International
央视国际[yāng shì guó jì, ㄧㄤ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 央视国际 / 央視國際] CCTV international; www.cctv.com.cn
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交汇 / 交匯] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 交彙] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 国内外 / 國內外] domestic and international; at home and abroad
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
国际体操联合会[Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际体操联合会 / 國際體操聯合會] Fédération Internationale de Gymnastique
雅思[yǎ sī, ㄧㄚˇ ㄙ, 雅思] IELTS (International English Language Testing System)
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 国际 / 國際] international
国际主义[guó jì zhǔ yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 国际主义 / 國際主義] internationalism
跨国化[kuà guó huà, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 跨国化 / 跨國化] internationalize; globalize

international ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA
アイエムエフ[, aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO
インターナショナルバカロレア[, inta-nashonarubakarorea] (n) International Baccalaureat
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation)
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation)
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science)
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA
公海[こうかい, koukai] (n) high seas; international waters; (P)
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
共同祖界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) international settlement
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
国緊隊[こくきんたい, kokukintai] (n) (abbr) (See 国際緊急援助隊) Japan International Cooperation Agency; JICA
国際カルテル[こくさいカルテル, kokusai karuteru] (n) international cartel
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P)
国際人権規約[こくさいじんけんきやく, kokusaijinkenkiyaku] (n) (1) International Covenants on Human Rights; ICCPR; (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; ICESCR
国際刑事法[こくさいけいじほう, kokusaikeijihou] (n) international criminal law
国際協力事業団[こくさいきょうりょくじぎょうだん, kokusaikyouryokujigyoudan] (n) Japan International Cooperation Agency (1974); JICA; (P)
国際博覧会[こくさいはくらんかい, kokusaihakurankai] (n) world exposition; international exposition; world fair
国際原子力機関[こくさいげんしりょくきかん, kokusaigenshiryokukikan] (n) International Atomic Energy Agency; IAEA
国際収支[こくさいしゅうし, kokusaishuushi] (n) international balance of payments
国際宇宙ステーション[こくさいうちゅうステーション, kokusaiuchuu sute-shon] (n) International Space Station
国際捕鯨委員会[こくさいほげいいいんかい, kokusaihogeiiinkai] (n) International Whaling Commission; IWC
国際放射線防護委員会[こくさいほうしゃせんぼうごいいんかい, kokusaihoushasenbougoiinkai] (n) International Commission on Radiological Protection; ICRP
国際数学オリンピック[こくさいすうがくオリンピック, kokusaisuugaku orinpikku] (n) International Mathematical Olympiad
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] (n) international bibliography
国際柔道連盟[こくさいじゅうどうれんめい, kokusaijuudourenmei] (n) International Judo Federation; IJF
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] (n) {comp} International Organization for Standardization; ISO
国際標準図書番号[こくさいひょうじゅんとしょばんごう, kokusaihyoujuntoshobangou] (n) International Standard Book Number; ISBN
国際標準逐次刊行物番号[こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう, kokusaihyoujunchikujikankoubutsubangou] (n) {comp} International Standard Serial Number; ISSN
国際機械翻訳協会[こくさいきかいほんやくきょうかい, kokusaikikaihonyakukyoukai] (n) International Association for Machine Translation; IAMT
国際機構[こくさいきこう, kokusaikikou] (n) international organization
国際機関[こくさいきかん, kokusaikikan] (n) international organization; international organisation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU)
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC)
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS

international ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล[org.] (Aemnēstī In) EN: Amnesty International FR: Amnesty International
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[org.] (Børisat Kān) EN: Thai Airways International Public Co.,Ltd. ; THAI FR:
บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต[TM] (Burīram Int) EN: Buriram International Circuit FR:
ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต[TM] (Chāng Intoē) EN: Chang International Circuit FR:
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøn) EN: international situation FR: situation internationale [f] ; situation mondiale [f]
อินเตอร์[adj.] (intoē) EN: international FR: international
อินเตอร์เนชั่นแนล[adj.] (intoēnēchan) EN: international FR: international
กาชาดสากล[org.] (Kāchāt Sāko) EN: International Red Cross FR: Croix-Rouge internationale [f]
การบินไทย = การบินไทยๆ[TM] (Kān Bin Tha) EN: Thai Airways International ; Thai FR: Thaï Airways International ; Thaï [f]
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān khā raw) EN: international trade ; foreign trade FR: commerce international [m]
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum) EN: international conference FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การศึกษานานาชาติ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: international education FR:
การตลาดระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān talāt r) EN: international marketing FR:
กรณีพิพาทระหว่างประเทศ[n. exp.] (karanī phip) EN: international legal dispute FR:
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล[org.] (Khanakammak) EN: International Olympic Committee FR: Comité International Olympique [m]
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions ; International Coordinating Committee (ICC) FR:
คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ[n. exp.] (khana nakwi) EN: international team of scientists FR: équipe scientifique internationale [f]
คณะวิเทศศึกษา[n. exp.] (khana withē) EN: department of international studies FR:
ขนบธรรมเนียมสากล[n. exp.] (khanopthamn) EN: international practice FR: usage international [m] ; pratique internationale [f]
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ[v. exp.] (khao ruam k) EN: attend an international conference FR: participer à une conférenvce internationale
คิง เพาเวอร์ ; บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด[TM] (Khing Phaow) EN: King Power ; King Power Duty Free Co., Ltd. ;K ing Power Tax Free Co., Ltd. ; King Power International Co., Ltd. FR: King Power
ความร่วมมือระหว่างประเทศ[n. exp.] (khwām ruamm) EN: international cooperation FR: coopération internationale [f]
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[n. exp.] (khwām samph) EN: international relations FR: relations internationales [fpl]
กิจการวิเทศธนกิจ[n. exp.] (kitjakān wi) EN: international banking facility (IBF) FR:
กองพลน้อยนานาชาติ[n. exp.] (køngphon nø) EN: International Brigades FR:
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[org.] (Køngthun Kā) EN: International Monetary Fund (IMF) FR: Fonds monétaire international (FMI)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kotmāi kānk) EN: law of international business FR:
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: international trade law FR:
กฎหมายนานาชาติ[n. exp.] (kotmāi nānā) EN: international law FR:
กฎหมายนานาประเทศ[n. exp.] (kotmāi nānā) EN: international law ; law of nations FR: droit international
กฎหมายระหว่างประเทศ[n.] (kotmāirawān) EN: international law FR: loi internationale [f]
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล[n. exp.] (kotmāirawān) EN: private international law FR:
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง[n. exp.] (kotmāirawān) EN: public international law ; international law FR:
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด[org.] (Mahāwitthay) EN: Stamford International University FR: université internationale de Stamford [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[org.] (Mahāwitthay) EN: Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) ; International College Suan Sunandha FR: université Rajabhat Suan Sunandha [f]
มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์[n. exp.] (māttrā rawā) EN: International Nuclear Event Scale (INES) ; nternational Nuclear and Radiological Event Scale (INES) FR:
มาตรฐานระดับโลก[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards ; universal standard FR:
มาตรฐานระดับนานาชาติ[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards FR:
มาตรฐานระดับระหว่างประเทศ[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards FR:
มาตรฐานระดับสากล[n. exp.] (māttrathān ) EN: international standards FR:

international ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience
Finanzsystem {n} | internationales Finanzsystemfinancial system | international financial system
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks
Sportgesetz {n} | Internationales Sportgesetzsporting code | International Sporting Code
Internationaler Frauentag; Weltfrauenstag {m}International Women's Day
Internationalisierung {f}internationalization
Internationalismus {m}internationalism
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental
Auslandsbeziehungen {pl}international relations
Internationale Walfangkommission {f}International Whaling Commission
Weltgeltung {f}international standing
Welthandel {m}international trade
Weltruf {m}international reputation
international {adv}internationally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า international
Back to top