ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invent*, -invent-

invent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invent (vt.) แต่งเรื่อง See also: กุ, สร้างเรื่องขึ้นมา Syn. concoct, make up, fabricate
invent (vt.) สร้างสรรค์ See also: ประดิษฐ์ Syn. devise, create, originate
invented (adj.) ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น Syn. concocted, unreal, fictitious
invention (n.) การประดิษฐ์ See also: การสร้างสรรค์ Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
invention (n.) สิ่งประดิษฐ์ See also: ความคิดในการประดิษฐ์ Syn. device, creation, contrivance
inventive (adj.) มีรสนิยม Syn. artful
inventive (n.) ความริเริ่ม See also: การสร้างสรรค์, ความมุ่งมั่น Syn. resourcefulness, dynamic
inventive (adj.) ที่สร้างสรรค์ Syn. creative Ops. copied, imitated
inventive (adj.) เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี Syn. ingenious, capable, creative Ops. uncreative, unimaginative
inventiveness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. cleverness, resourcefulness Ops. stupidity
inventiveness (n.) การประดิษฐ์ See also: การสร้างสรรค์ Syn. creativity, ingenuity
inventor (n.) นักประดิษฐ์ See also: คนต้นคิด Syn. creator, originator
inventory (n.) รายการสิ่งของ Syn. catalogue, list, account
inventory (n.) สินค้าที่มีอยู่ในร้าน Syn. stock, goods
English-Thai: HOPE Dictionary
invent(อินเวนทฺ') vt. ประดิษฐ์,สร้างสรรค์,เนรมิต,คิดค้นเอง,เสกสรร,กุเรื่อง., See also: inventible,inventable adj., Syn. discover,devise,create,lie,falsify
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์ใหม่,การสร้างสรรค์,การเสกสรร,การกุเรื่อง,เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity ###A. imitativeness
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์,เป็นการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้นเอง,สร้างสรรค์,กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious,creative
inventor(อินเวน'เทอะ) n. นักประดิษฐ์
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ,รายการทรัพย์สิน,รายการสินค้า,แคทตาล็อก,สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว,การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ,สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
invent(vt) ประดิษฐ์,เนรมิต,คิดขึ้น,แต่ง
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้น
inventor(n) ผู้ประดิษฐ์,นักประดิษฐ์,ผู้คิด
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventoryสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventorผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดค้น (v.) invent See also: create, make, evolve Syn. สร้างสรรค์ Ops. ทำลาย
คิดทำขึ้น (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, สร้างขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง
จัดทำขึ้น (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, สร้างขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง
ประดิษฐ์ (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, สร้างขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง
สรรค์สร้าง (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, สร้างขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น
สร้างขึ้น (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง
เสกสรร (v.) invent See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up Syn. เสกสรรปั้นแต่ง
เสกสรรปั้นแต่ง (v.) invent See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up
แต่งขึ้น (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, สร้างขึ้น, คิดทำขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง
ปั้นเรื่อง (v.) invent a story See also: make up a story Syn. ยกเมฆ, ปั้นน้ำเป็นตัว
แต่งเรื่อง (v.) invent a story See also: make up a story Syn. ปั้นเรื่อง, ยกเมฆ, ปั้นน้ำเป็นตัว
การทำขึ้น (n.) invention Syn. การสร้างขึ้น
การประดิษฐ์ (n.) invention Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น
การสร้างขึ้น (n.) invention Syn. การทำขึ้น
ประดิษฐกรรม (n.) invention See also: production Syn. สิ่งประดิษฐ์ Ops. ชิ้น, อัน, เครื่อง
สิ่งประดิษฐ์ (n.) invention
สิ่งประดิษฐ์ (n.) invention Syn. ประดิษฐกรรม
นักคิดค้น (n.) inventor See also: author, originator, creator Syn. ผู้ทำ
นักประดิษฐ์ (n.) inventor See also: author, originator, creator Syn. ผู้ทำ, นักคิดค้น
ผู้ทำ (n.) inventor See also: author, originator, creator Syn. นักคิดค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They didn't invent living, you know.พวกเขาไม่ได้คิดค้นรับแขก, คุณรู้ว่า เพราะมันหมายถึงประเพณี ทหารถือปืนคาบศิลา
I want to do things and invent things.ลูกอยากทำอะไรที่สร้างสรรค์.
I love to build and invent things.-ใช่, ฉันชอบสร้าง และตบแต่งสิ่งของมากเลย
Took me half a lifetime to invent it.ข้าใช้เวลาครึ่งชีวิตประดิษฐ์มันขึ้นมา
And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love.และสิ่งเหล่านั้น ทั้งปัญญาประดิษฐ์ ทั้งตัวแม๊ททริกเอง มีแค่เพียงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไร้สาระอย่างความรักได้
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์
Now, you see, to get the real classy dames, you gotta invent stuff.เห็นมั้ย จะควงสาวสวยมันต้องช่างคิดค้น
Some people actually invent entire alternate lives with imagined friends and lovers and children.บางคนสร้างชีวิตอีกชีิวิตหนึ่งขึ้นมาก... ...ที่มีทั้งเพื่อน คนรัก และลูกที่อยู่ในจินตนาการ
Did Halcon Laboratories invent the Connexus?ศูนย์วิจัยฮาลคอนสร้างคอนเน็กซัสงั้นเหรอ?
Dangerous, grade a whack-a-mole who killed a man because she believed that in the future he'll invent a computer systemอันตราย ระดับโมเลกุลสสารพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เธอฆ่าคนเพราะเธอเชื่อว่า ในอนาคต เขาจะค้นคิดระบบคอมพิวเตอร์
I think it's easy to invent a story That you think i want to hear.ฉันคิดว่า เป็นเรื่องกุขึ้นอย่างง่ายๆ
Did i invent zfd?จริงๆหรือ? ฉันกุเรื่อง zfd รึ?

invent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
清册[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, 清册 / 清冊] detailed list; inventory
加特林[jiā tè lín, ㄐㄧㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 加特林] Gatling (name); Richard J. Gatling (1818-1903), inventor of the Gatling gun
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 古登堡] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, 胡克] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor
发明人[fā míng rén, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 发明人 / 發明人] inventor
发明创造[fā míng chuàng zào, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, 发明创造 / 發明創造] inventions
发明家[fā míng jiā, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, 发明家 / 發明家] inventor
发明者[fā míng zhě, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 发明者 / 發明者] inventor
革兰氏[Gé lán shì, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ, 革兰氏 / 革蘭氏] Mr Gram; Dr. Hans Christian Jaochim Gram (1953-1938), Danish doctor and inventor of the Gram stain 革蘭氏染色法|革兰氏染色法
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, 五笔 / 五筆] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字型 / 五筆字型] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
创作者[chuàng zuò zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 创作者 / 創作者] originator; creator; author (of some project); inventor
王永民[Wáng Yǒng mín, ㄨㄤˊ ㄩㄥˇ ㄇㄧㄣˊ, 王永民] Professor Wang Yongmin (1943-), inventor of the 5 stroke input method 五筆字型|五笔字型
胡编乱造[hú biān luàn zào, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠˋ, 胡编乱造 / 胡編亂造] reckless invention; a cock and bull story
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions

invent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
因縁をつける;因縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight
インヴェンション[, invenshon] (n) invention
インベンション[, inbenshon] (n) invention
インベントリー;インベントリ[, inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list
インベントリーサイクル[, inbentori-saikuru] (n) inventory cycles
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis
クリエイター[, kurieita-] (n) creator; inventor; developer
ジャストインタイム[, jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system
データインベントリ[, de-tainbentori] (n) {comp} data inventory
デルタインベントリ[, derutainbentori] (n) {comp} delta inventory
デルタインベントリファイル[, derutainbentorifairu] (n) {comp} delta inventory file
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P)
作り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up
作出[さくしゅつ, sakushutsu] (n,vs) new creation; new invention; new production; new breed
元祖[がんそ, ganso] (n,adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P)
共同発明[きょうどうはつめい, kyoudouhatsumei] (n) joint invention
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
創案者[そうあんしゃ, souansha] (n) originator; inventor
創製[そうせい, sousei] (n,vs) invention; origination; discovery
創見[そうけん, souken] (n) originality; creation; invention
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P)
拵え事[こしらえごと, koshiraegoto] (n) invented story; fabrication
捏っち上げる;捏ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone
新発明[しんはつめい, shinhatsumei] (n) new invention (discovery)
新発見[しんはっけん, shinhakken] (n) new discovery; new invention
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor)
案出[あんしゅつ, anshutsu] (n) (1) contrivance; (vs) (2) to invent; to devise; to think out
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P)
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan
考案[こうあん, kouan] (n,vs) plan; device; idea; invention; (P)
考案者[こうあんしゃ, kouansha] (n) inventor; designer; planner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory

invent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดทำขึ้น[v. exp.] (jat tham kh) EN: invent FR:
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: invent ; create ; make ; evolve FR: inventer ; découvrir ; développer
ปั้นเรื่อง[v. exp.] (pan reūang) EN: invent a story ; make up a story FR: inventer une histoire
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
สร้างสรรค์[v.] (sāngsan) EN: create ; invent FR: créer ; inventer
เสกสรร[v.] (sēksan) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up FR:
เสกสรรปั้นแต่ง[v. exp.] (sēksan pan ) EN: create ; cook up ; invent FR:
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
แต่งขึ้น[v. exp.] (taeng kheun) EN: invent ; create ; compose ; concoct FR: créer ; composer ; concocter
แต่งเรื่อง[v. exp.] (taeng reūan) EN: make up a story ; invent a story ; make sth up out a whole cloth FR: écrire une histoire
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
เตี๊ยมเรื่อง[v. exp.] (tīem reūang) EN: invent a story ; make up a story FR:
อุปโลกน์[v.] (upalōk = up) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR:
อุปโลกน์[v.] (uppalōk = u) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR: inventer
ยกเมฆ[v.] (yokmēk) EN: trump up ; lie ; fib ; fabricate ; invent ; think up ; concoct FR:
อัตราการหมุนของสินค้า[n. exp.] (attrā kān m) EN: inventory turnover FR:
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ[n. exp.] (attrā kān m) EN: Inventory Turnover Ratio FR:
บัญชีการปล่อยสารมลพิษ[n. exp.] (banchī kān ) EN: emission inventory FR: répertoire des émissions polluantes [m]
บัญชีพัสดุ[n. exp.] (banchī phat) EN: inventory FR:
บัญชีทรัพย์สิน[n. exp.] (banchī saps) EN: FR: inventaire [m]
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān) EN: warehouse management ; inventory management FR:
การควบคุมสินค้าคงเหลือ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: inventory control FR:
การคุมสต๊อก[n. exp.] (kān khum sa) EN: inventory control FR:
การประดิษฐ์[n.] (kān pradit) EN: invention FR: invention [f]
การประดิษฐ์ไทย[n. exp.] (kān pradit ) EN: Thai invention FR: invention thaïlandaise [f] ; invention thaïe [f]
การแต่งเรื่อง[n. exp.] (kān taeng r) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story FR:
การทำเป็นตาราง[n. exp.] (kān tham pe) EN: tabulation ; census ; inventory FR:
กุเรื่อง[v. exp.] (ku reūang) EN: cook up FR: inventer une histoire
โละสินค้า[v. exp.] (lo sinkhā) EN: take stock ; take inventory FR:
นักประดิษฐ์[n. exp.] (nak pradit) EN: inventor FR: inventeur [m] ; inventrice [f] ; découvreur [m]
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects FR: fournitures [fpl ; articles [mpl]
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor FR: procréateur [m] (litt)
ผู้คิดค้น[n. exp.] (phū khitkho) EN: originator FR: inventeur [m]
ผู้ประดิษฐ์[n.] (phūpradit) EN: inventor FR: inventeur [m]
ประดิษฐกรรม[n.] (praditthaka) EN: invention FR: invention [f]
สร้างเรื่อง[v.] (sāng reūang) EN: play up FR: inventer des histoires

invent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontenbestandsband {n}account inventory tape
Lagerauffüllung {f}accumulation of inventories
Grundbestand {m}active inventory
Lagerwirtschaft {f}administration of inventory
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Arbeitnehmererfindung {f}employee invention
Ideenreichtum {m}inventiveness
Sachkonto {n}impersonal account; inventory account
Inventar {n}inventory; stock
Inventarisierung {f}inventory
Inventur {f} | Inventur machen; Inventur aufnehmeninventory; stocktaking | to take inventory; to take stock
einfallsreich; schöpferisch {adj} | einfallsreicher | am einfallsreichsteninventive | more inventive | most inventive
erfinderisch; erfindungsreich {adj} | nicht erfinderischinventive | uninventive
Bestandsaufnahme {f}inventory control; taking of an inventory
Bestandsliste {f}inventory listing; stock sheet
Bestandsnachweis {m}inventory evidence
Warenwirtschaftssystem {n}inventory control system
Erfinderbenennung {f}naming of the inventor; mention of the inventor
Erfindungsschutz {m}protection of inventions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invent
Back to top