ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impose*, -impose-

impose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impose (vt.) กำหนด See also: เรียกเก็บ (ภาษี), บังคับให้มี, กำหนดโทษให้ Syn. enforce, inflict, levy
impose on (phrv.) กำหนด (ภาษีหรือความรับผิดชอบ) ให้กับ See also: เรียกเก็บ, เก็บ, กำหนดให้มี Syn. impose upon, place on, put on
impose punishment (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. administer correction
impose upon (phrv.) กำหนด (ภาษีหรือความรับผิดชอบ) ให้กับ See also: เรียกเก็บ, เก็บ, กำหนดให้มี Syn. impose on, place on, put on
English-Thai: HOPE Dictionary
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
English-Thai: Nontri Dictionary
impose(vt) ลงโทษ,เรียกร้อง,เอาเปรียบ,กำหนด,บังคับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดข้อแม้ (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. วางข้อกำหนด
วางข้อกำหนด (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. กำหนดข้อแม้
วางเงื่อนไข (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. วางข้อกำหนด, กำหนดข้อแม้
กำหนดโทษ (v.) impose a punishment See also: set a penalty, set a punishment
วางโทษ (v.) impose a punishment See also: set a penalty, set a punishment Syn. กำหนดโทษ
กำหนดข้อต่อรอง (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข
ตั้งข้อแม้ (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข, กำหนดข้อต่อรอง
สร้างเงื่อนไข (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, กำหนดข้อต่อรอง
ซ้อนทับ (v.) be superimposed See also: be overlapped
ระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด
ระเนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it gave them an excuse to impose martial law throughout Bengal.แต่เป็นข้ออ้างที่เขาจะประกาศ กฎอัยการศึกทั่วเบงกอล
May I impose upon your generous nature and camp here tonight?ถือวิสาสะว่านายเป็นคนใจกว้าง ขอพักแรมด้วยได้มั๊ย
For this reason, the ministry's fit to impose rules...ด้วยเหตุผลนี้ ทางกระทรวงจึงได้ออกกฎ
You can't impose a secret on an ex post facto basis.เธอไม่สามารถบอกความลับแล้วค่อยมาบอกเงื่อนไข
I would invade a neighboring country and impose my own ideology, even if they didn't want it!แล้วตั้งลัทธิของเราเอง ถึงเขาจะไม่อยากได้ก็เถอะ
We shouldn't let circumstance impose a timeline.มากำหนดขอบเขตของเวลา ฉันเห็นด้วย แล้วคุณจะทำยังไงกับ แดน และเยล ?
Don't wanna impose on your little dysfunctions, so...ไม่ชอบสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้น... .
You have no right to impose summary justice.คุณไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสิน
I-i didn't want to impose upon your privacy.ฉันไม่อยากล่วงล้ำ ความเป็นส่วนตัวของคุณ
Useless attempt to impose order on random, meaningless data.ความพยายามที่ไร้ประโชยน์กับข้อมูลแบบสุ่ม เท่ากับข้อมูลที่ไร้ค่า
I will impose sanctions on attorneys who abuse the process.ศาลจะพิจารณากำหนดโทษ สำหรับทนายความที่ขัดขวาง กระบวนการพิจารณาของศาล
There are no limits, except for those that we impose on ourselves.ไม่มีขีดจำกัด นอกเสียจากว่าสิ่งเหล่านั้น เราเป็นกำหนดมันขึ้นมาเอง

impose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强加[qiáng jiā, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄚ, 强加 / 強加] impose by force
加﹍于[jiā yú, ㄐㄧㄚ ㄩˊ, 加﹍于 / 加﹍於] impose; add to

impose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敷く(P);布く[しく, shiku] (v5k) (1) to spread out; to lay out; (2) to take a position; (3) (See 法令を敷く) to impose widely (e.g. over a city); (P)
組み付ける;組付ける[くみつける, kumitsukeru] (v1) (1) to impose (printing); to lay out the page order; (2) to assemble (e.g. components)
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P)
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P)
空港税[くうこうぜい, kuukouzei] (n) airport-imposed taxes; airport tax
課す[かす, kasu] (v5s,vt) (See 課する) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign
課する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign; (P)
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations
雑徭[ぞうよう;ざつよう, zouyou ; zatsuyou] (n) forced labour (labor) imposed upon commoners (ritsuryo period)

impose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
กำหนดให้มี[v. exp.] (kamnot hai ) EN: impose ; enjoin FR:
กำหนดข้อต่อรอง[v. exp.] (kamnot khø ) EN: impose condition FR:
ออกคำสั่งห้าม[v. exp.] (øk khamsang) EN: impose a ban FR:
พิพากษาให้ประหารชีวิต[v. exp.] (phiphāksā h) EN: impose the death penalty FR: imposer la peine de mort
ปรับโทษ[v.] (prapthōt) EN: fine ; inflict a penalty ; impose a fine FR: verbaliser ; infliger une amende
เปรียบเทียบปรับ[v. exp.] (prīepthīep ) EN: impose a fine ; settle by a fine FR:
ตั้งข้อจำกัด[v. exp.] (tang khøjam) EN: impose restrictions ; impose condition FR:
วางข้อกำหนด[v. exp.] (wāng khøkam) EN: impose a condition ; impose a stipulation FR:
วางเงื่อนไข[v. exp.] (wāng ngeūoe) EN: set conditions ; impose conditions FR: mettre des conditions
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ[v. exp.] (phoēm kheun) EN: grow on FR: s'imposer peu à peu
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king FR:
ซ้อน[v.] (søn) EN: overlap ; pile up ; superimpose ; lay on top of sth FR: superposer ; recouvrir
ซ้อนทับ[v. exp.] (søn thap) EN: superimpose ; superpose FR: superposer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impose
Back to top