ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instruction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instruction*, -instruction-

instruction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instruction (n.) การสอน See also: วิธีสอน Syn. education, teaching
instruction (n.) คำสั่ง (คำทางการ) Syn. order
instruction (n.) วิธีใช้ See also: คำแนะนำ, วิธีการใช้ Syn. advice, guidance
instructions (n.) ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา Syn. rules
English-Thai: HOPE Dictionary
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
English-Thai: Nontri Dictionary
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instructionการสอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instruction Manualsคู่มือการใช้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมวิชาการ (n.) Department of Curriculum and Instruction Development
การสอน (n.) instruction See also: teaching, direction, precept
วิธีการใช้ (n.) instruction See also: direction
วิธีใช้ (n.) instruction See also: direction Syn. วิธีการใช้
อนุศาสน์ (n.) instruction See also: teaching, direction, precept Syn. การสอน
สื่อการสอน (n.) instruction media
ชุดคำสั่ง (n.) instruction set
สื่อการเรียนการสอน (n.) instructional media
คำสั่งมาโคร (n.) macro instruction
ราโชวาท (n.) king´s instruction See also: the instructions or speeches made by the king, royal instruction
สั่ง (v.) give parting instructions before one dies/leaves Syn. สั่งเสีย, สั่งลา
สั่งเสีย (v.) give parting instructions Syn. สั่งลา
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't there any instruction from London?ไม่มีคำสั่งจากลอนดอนเลยเหรอ
Also, you'll spend part of each evening in instruction with me.และทุกเย็น.. นายต้องมาเรียนกับฉัน
You got an extra copy of that instruction manual?You got an extra copy of that instruction manual?
Your previous instruction subjects have been disturbingly unevenที่ผ่านมาการเรียนการสอนค่อนข้างจะขาดตอนไม่สม่ำเสมอ
Dude, you gave me the instruction card.เฮ้ยเพื่อน แกให้ไพ่ instruction ชั้นมาว่ะ
Your instruction made possible reunion with my wife.คำสั่งสอนของท่าน ทำให้ข้ามีโอกาสได้เจอกับเมียข้า
One simple instruction - don't follow me under any circumstances.เธกเธ™เธธเธฉเธขเธŠเธฒเธ•เธด...
Now, would you like the instruction manual?อยากได้คู่มือการใช้งานไหม
Tell me you brought the instruction manual.บอกฉันสิว่านายเอาคู่มือมา
An instruction to all their London operatives.มันเป็นคำสั่ง... ให้กับพวกของมันในลอนดอน
Just say it's gonna be a long time before I can trust anyone involving the instruction of callaries.กว่าที่ผมจะเชื่อใจคนที่เป็นโค้ชลดแคลเลอรี่
And you're never gonna become great women of our clan sitting around here at Hogwarts under the confused instruction of my daughter.และเธอก็จะไม่มีวันได้เป็น ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่มเรา มัวแต่นั่งๆนอนๆที่ฮอกวอตส์นี่ ภายใต้การนำอันสับสน ของลูกสาวฉัน

instruction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
请示[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, 请示 / 請示] ask for instructions
电脑辅助教材[diàn nǎo fǔ zhù jiào cái, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, 电脑辅助教材 / 電腦輔助教材] computer-aided instruction
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
训词[xùn cí, ㄒㄩㄣˋ ㄘˊ, 训词 / 訓詞] instruction; admonition
讲习班[jiǎng xí bān, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ, 讲习班 / 講習班] instructional workshop
[fēn, ㄈㄣ, 吩] leave instructions; to order
指令[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, 指令] order; command; instruction
读本[dú běn, ㄉㄨˊ ㄅㄣˇ, 读本 / 讀本] reader; an instructional book
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ, 圣训 / 聖訓] sage's instructions; imperial edict
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)

instruction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction
インストラクション[, insutorakushon] (n) instruction
インストラクションセット[, insutorakushonsetto] (n) {comp} instruction set
インストラクションセットアーキテクチャ[, insutorakushonsettoa-kitekucha] (n) {comp} instruction set
カスタマーインストレーションインストラクション[, kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) {comp} customer installation instruction
ゼロアドレス命令[ゼロアドレスめいれい, zeroadoresu meirei] (n) {comp} zero address instruction
プログラムレジスタ[, puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
口伝;口伝て[くでん(口伝);こうでん(口伝);くちづて(口伝て), kuden ( kuden ); kouden ( kuden ); kuchidute ( kuden te )] (n) (See 口伝え) oral tradition; tradition; oral instruction
口伝え[くちづたえ, kuchidutae] (n) (See 口伝て) oral tradition; tradition; oral instruction
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] (n) {comp} call instruction
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] (n) {comp} instruction register
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] (n) {comp} instruction control unit
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] (n) {comp} conditional jump instruction
条件分岐命令[じょうけんぶんきめいれい, joukenbunkimeirei] (n) {comp} conditional branch instruction
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] (n) {comp} instruction code; machine code
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] (n) {comp} unconditional jump instruction
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] (n) {comp} privileged instruction
疑似命令[ぎじめいれい, gijimeirei] (n) {comp} pseudo instruction
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] (n) {comp} display command; display instruction
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] (n) {comp} display command; display instruction
飛越し命令[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] (n) {comp} jump instruction
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
ミップス[, mippusu] (n) {comp} MIPS (million instructions per second)
一人稽古;独り稽古[ひとりげいこ, hitorigeiko] (n) practicing by oneself; self-instruction
命令[めいれい, meirei] (n,vs) (1) order; command; decree; directive; (2) {comp} (software) instruction; statement; (P)
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.)
指令[しれい, shirei] (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P)
指図(P);指し図[さしず, sashizu] (n,vs,adj-no) instruction; mandate; directions; (P)
指示[しじ, shiji] (n,vs) indication; instruction; designation; directions; (P)
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P)
教授[きょうじゅ, kyouju] (n,vs,adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P)
教訓[きょうくん, kyoukun] (n,vs) lesson; precept; moral instruction; (P)
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update
独学[どくがく, dokugaku] (n,vs,adj-no) self-education; self-instruction; self-study; (P)
示教[しきょう, shikyou] (n,vs) (arch) authoritative instruction; teaching
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] (n) {comp} arithmetic instruction; arithmetic statement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit
処理指令[しょりしれい, shorishirei] processing instruction
処理指令実体[しょりしれいじったい, shorishireijittai] processing instruction entity
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] instruction register
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] instruction control unit
実効命令[じっこうめいれい, jikkoumeirei] actual instruction
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer)
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction
縮小命令セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction
複合命令セットコンピューター[ふくごうめいれいセットコンピューター, fukugoumeirei settokonpyu-ta-] CISC, Composite Instruction Set Computer
複雑命令セットコンピュータ[ふくざつめいれいセットコンピュータ, fukuzatsumeirei settokonpyu-ta] Complex Instruction Set Computer, CISC
飛越し命令[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] jump instruction
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second)
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] arithmetic instruction, arithmetic statement

instruction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุศาสน์[n.] (anusāt) EN: instruction ; explanation FR:
การอบรมสั่งสอน[n. exp.] (kān oprom s) EN: teaching FR: instruction [f]
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]
การรู้หนังสือ[n. exp.] (kān rū nang) EN: literacy FR: instruction [f]
การศึกษา[n. exp.] (kān seuksā) EN: education ; background FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]
การศึกษาภาคบังคับ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: compulsory education FR: école obligatoire [f] ; enseignement obligatoire [m] ; instruction obligatoire [f]
การสอนงาน[n. exp.] (kān søn ngā) EN: coaching ; job instruction FR:
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat ; mandate ; statement FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำสั่งมาโคร[n. exp.] (khamsang mā) EN: macro instruction FR: macro-instruction [f] ; macro [f] (abrév.)
คำสั่งสอน[n. exp.] (khamsang sø) EN: doctrine ; teaching ; instruction FR:
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
คู่มือ[n.] (khūmeū) EN: handbook ; manual ; instruction book ; guideline FR: manuel [m] ; guide [m]
คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน[n. exp.] (khūmeū naen) EN: instruction manual FR: manuel d'aide [m]
กระแสรับสั่ง[n.] (krasaērapsa) EN: order of king ; remarks of a king ; royal command; instruction of king FR:
หน่วยการเรียนรู้ [n. exp.] (nūay kān rī) EN: unit of instruction FR: module d'enseignement [m] ; unité d'enseignement [m]
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: admonition ; instructions ; advice FR: conseil [m] ; instruction [f]
สาสน์[n.] (sāt) EN: message ; letter ; word ; tidings FR: instruction [f] ; missive [f]
แทงหนังสือ[v. exp.] (thaēng nang) EN: write a letter ; issue a written instruction FR:
ธัมมเทสนามัย[X] (thammathēsa) EN: merit to be gained through preaching ; the way of making merit consisting in moral instruction FR:
วิธีใช้[n. exp.] (withī chai) EN: instruction ; direction ; method of use FR: mode d'emploi [m]
วิทยาทาน[n.] (witthayathā) EN: instruction ; education FR: instruction [f]
คำแนะนำการใช้[n. exp.] (kham naenam) EN: instructions FR: conseils d'utilisation [mpl]
ข้อควรประพฤติ[n. exp.] (khø khūan p) EN: code of practice ; instructions FR:
ข้อแนะนำการใช้[n. exp.] (khø naenam ) EN: instructions FR: instructions [fpl]
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam ) EN: educational innovation ; instructional innovation FR:
นวัตกรรมทางการศึกษา ; นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam ) EN: instructional innovation FR:
เรียนถาม[v.] (rīenthām) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions FR: demander ; questionner
รอคำสั่ง[v. exp.] (rø khamsang) EN: await instructions ; await orders FR: attendre les instructions
สั่งการ[v. exp.] (sang kān) EN: order ; instruct ; command FR: commander ; donner instruction
ทำตามคำสั่ง[v. exp.] (tham tām kh) EN: act according to the instructions FR:
เทคโนโลยีการสอน[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: instructional technology FR:

instruction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Additionsbefehl {m}add instruction
Rechenbefehl {m}arithmetic instruction
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction
weisungsgebunden {adj}bound by instruction
Aufrufbefehl {m} [comp.]calling instruction
Anfangsunterricht {m}elementary instruction
Unterweisung {f} | computerunterstützte Unterweisunginstruction | computer-aided instruction (CAI)
Maschinenbefehl {m} [comp.]machine code instruction; computer instruction
Sprungbefehl {m} [comp.]alternative instruction
Pseudobefehl {m}pseudo instruction
Stichprobenanweisung {f}sampling instruction
Selbstunterricht {m}self instruction
Liefervorschrift {f}shipping instruction
Anschauungsunterricht {m}visual instruction
Anweisungsschild {n}instruction plate
Sprachunterricht {m}instruction in a language
Lehrfilm {m}educational film; instructional film
Weisungsfreiheit {f}freedom from instructions
Dienstanweisung {f}instructions; regulations
Bedienungsanleitung {f}instruction manual; operating instructions
Befehlsvorrat {m}instruction repertoire
Befehlszähler {m}instruction counter
Beipackzettel {m}instruction leaflet
Macrobefehl {m} [comp.]macro-instruction
Mikrobefehl {m} [comp.]micro instruction; microinstruction
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions
Bedienungs- und Wartungsanleitung {f}operating and maintenance instructions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instruction
Back to top