ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interrupt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interrupt*, -interrupt-

interrupt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interrupt (vi.) ขัดจังหวะ See also: ขัด, ยับยั้ง, หยุด Syn. stop, interfere Ops. continue
interrupt (vt.) ขัดจังหวะ See also: ขัด, ทำให้หยุดชะงัก Syn. suspend, stop, break off Ops. continue, prolong
interrupt (vt.) สอดแทรก See also: รบกวน, แทรก Syn. intrude, disturb Ops. maintain, sustain
interrupted (adj.) ขาดตอน
interrupter (n.) คนหรือสิ่งที่ขัดขวาง
interruption (n.) การขัดจังหวะ See also: การหยุดชะงัก Syn. suspension, pause, break
English-Thai: HOPE Dictionary
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
interrupter(อินเทอรัพ'เทอะ) n. ผู้ขัดขวาง,สิ่งขัดขวาง,อุปกรณ์เปิดปิดวงจรไฟฟ้า
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
English-Thai: Nontri Dictionary
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interrupted respiration; respiration, cogwheelการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interrupt ขัดจังหวะ [คอมพิวเตอร์]
Interruptedเพิ่มทันทีลดทันที [การแพทย์]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดคอ (v.) interrupt See also: break Syn. ขัดจังหวะ
ขัดจังหวะ (v.) interrupt See also: break Syn. สอดแทรก, ขัดคอ, พูดแทรก
ขัดบท (v.) interrupt See also: break, interfere Syn. ขัดคอ, ขัดจังหวะ, พูดแทรก
ตัดบท (v.) interrupt See also: cut short, cut into, break in on, make a conclusion, break off the conversation Syn. รวบรัดตัดความ
พูดขัดจังหวะ (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดคั่น, พูดสอด
พูดคั่น (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดสอด
พูดสอด (v.) interrupt See also: interfere, heckle, barrack, butt in, chime in, put in one´s oar, intrude Syn. พูดแทรก
พูดแทรก (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดคั่น, พูดสอด
คั่นรายการ (v.) interrupt the program
กะลังตังไก (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. ต้นตำแย, ตำแยตัวเมีย
ก้างขวางคอ (n.) one who causes interruption See also: (someone/something ) in the way
ต้นตำแย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย
ตำแย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย
ตำแยตัวเมีย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก
พืด (adj.) uninterrupted See also: continuous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด
"Our friends have the right to interrupt at any moment"เพื่อนของเรามีที่เหมาะสม ขัดจังหวะที่เวลาชั่วครู่ใดๆ
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
I hate to interrupt you, but the reason we're here...ผมไม่อยากขัดจังหวะ... . เลย,
You wouldn't want to interrupt the creative flow, would you?คุณคงไม่ต้องการจะมารบกวน การพรั่งพรูของจินตนาการอันบรรเจิดหรอกนะ
Okay. I didn't mean to interrupt your work.โอเคค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ จะมารบกวนการทำงานของคุณ
So never interrupt me!เพราะฉะนั้นอย่ามากวนใจ เข้าใจไหม
Don't interrupt me, honey. And another thing.อย่าขัดผม ที่รัก มีอีกอย่าง
Oh, Chris, I'm terribly sorry to interrupt your busy morning.-Oh, Chris, l'm terribly sorry... ...to interrupt you.
Look, I'm sorry to interrupt your snack, but we gotta go.ฟังนะ, ฉันเสียใจที่ขัดจังหวะอาหารว่าง แต่เราต้องไปแล้ว.
Can you please not interrupt me? !ขอร้อง อย่ากวนได้มั้ย
Excuse me, darlings. I hate to interrupt this important discussion between all you big stars...ขอโทษที่มาขัดจังหวะดาราใหญ่นะจ๊ะ

interrupt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, 打岔] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject
绵绵[mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 绵绵 / 綿綿] continuous; uninterrupted
绵联[mián lián, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 绵联 / 綿聯] continuous; uninterrupted
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 间断 / 間斷] disconnected; interrupted; suspended
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, 情有可原] pardonable (of interruption, misunderstanding etc)
不断[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, 不断 / 不斷] unceasing; uninterrupted; continuous; constant
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered

interrupt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt
インターラプト[, inta-raputo] (n) interrupt
インタラプト[, intaraputo] (n) {comp} interrupt
ソフトウェア割り込み[ソフトウェアわりこみ, sofutouea warikomi] (n) {comp} software interrupt
ハードウェア割り込み[ハードウェアわりこみ, ha-douea warikomi] (n) {comp} hardware interrupt
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] (n) {comp} interrupt handler
話の腰を折る[はなしのこしをおる, hanashinokoshiwooru] (exp,v5r) to interfere; to butt in; to interrupt someone
話を遮る[はなしをさえぎる, hanashiwosaegiru] (exp,v5r) to interrupt (a person)
途切らす[とぎらす, togirasu] (v5s,vt) to stop midway; to interrupt
途切らせる[とぎらせる, togiraseru] (v1,vt) to stop midway; to interrupt
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home
コンゴテトラ;コンゴ・テトラ[, kongotetora ; kongo . tetora] (n) Congo tetra (Phenacogrammus interruptus)
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption
セグエ[, segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.)
たんま[, tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
不通[ふつう, futsuu] (n) suspension; interruption; stoppage; tie-up; cessation; (P)
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P)
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P)
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation
付きっ切り[つきっきり, tsukikkiri] (n) constant attendance; uninterrupted supervision
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P)
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P)
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P)
割り込む(P);割込む;わり込む[わりこむ, warikomu] (v5m,vt) to cut in; to thrust oneself into; to wedge oneself in; to muscle in on; to interrupt; to disturb; (P)
割込[わりこみ, warikomi] (n) {comp} interruption
合いの手;合の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption
差し挟む;挟む;差し挾む[さしはさむ, sashihasamu] (v5m,vt) (1) to insert; (2) to interrupt; to slip in a word; (3) to harbor (e.g. doubts); to harbour; to entertain (e.g. a theory)
常住不断[じょうじゅうふだん, joujuufudan] (n,adj-no) ceaseless; constant; uninterrupted
折る[おる, oru] (v5r,vt) (1) to break; to fracture; to break off; to snap off; to pick (e.g. flowers); (2) to fold; to bend; (3) to make (origami); (4) (See 筆を折る) to interrupt; to end; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
断線[だんせん, dansen] (n,vs) disconnection; interruption; burn-out
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in
横槍を入れる;横やりを入れる[よこやりをいれる, yokoyariwoireru] (exp,v1) to interrupt; to butt in
無停電電源[むていでんでんげん, muteidendengen] (n) {comp} uninterruptible power supply; UPS
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] (n) {comp} Uninterruptible Power Supply; UPS
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler
割り込みベクタ[わりこみベクタ, warikomi bekuta] interrupt vector
割り込みベクトル[わりこみベクトル, warikomi bekutoru] interrupt vector
割り込み信号[わりこみしんごう, warikomishingou] interrupt signal
割り込み要求[わりこみようきゅう, warikomiyoukyuu] Interrupt Request, IRQ
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込みレジスタ[わりこみレジスタ, warikomi rejisuta] interrupt register
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] external interrupt
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation
割り込み方式[わりこみほうしき, warikomihoushiki] interrupt-driven (a-no)
割込[わりこみ, warikomi] interruption
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt

interrupt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
คั่นรายการ[v. exp.] (khan rāikān) EN: interrupt the program FR: interrompre les programmes
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดบท[v.] (khatbot) EN: interrupt FR: interrompre
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break in ; cut in FR:
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break FR: s'interposer ; interrompre
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
พูดขัดจังหวะ[v. exp.] (phūt khatja) EN: interrupt FR: interrompre
สอดกลางคัน[v. exp.] (søt klāngkh) EN: interrupt ; intervene ; butt in FR: interrompre ; couper la parole
ตัดบท[v. exp.] (tatbot) EN: cut short while talking ; cut s.o. off ; cut short ; conclude abruptly ; end abruptly ; interrupt FR: couper court à
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation
หยุดกลางคัน[v. exp.] (yut klāngkh) EN: interrupt FR:
อเนกคุณ[n.] (anēkkhun) EN: Laportea interrupta FR: Laportea interrupta
อายุความสะดุดหยุดลง[X] (āyukhwām sa) EN: the prescription is interrupted FR:
กะลังตังไก่[n.] (kalangtangk) EN: Laportea interrupta FR: Laportea interrupta
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngk) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way FR:
การขัดจังหวะ[n.] (kān khatjan) EN: interruption FR:
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut pha) EN: break FR: pause [f] ; halte [m] ; interruption [f] ; break [m]
เครื่องสำรองไฟ[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
เครื่องสำรองไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
ไม่ขาดสาย[adv.] (mai khāt sā) EN: ceaselessly ; without stopping ; continually ; uninterruptedly ; in a steady stream FR: sans cesse
ไม่ติดต่อกัน[adj.] (mai tittø k) EN: interrupted ; out of touch FR:
นิจศีล[n.] (nitjasīn) EN: the Five Buddhist Precepts ; regular precepts ; uninterrupted observance of virtue ; the good conduct to be observed uninterruptedly FR:
ผักกูดหม่อน[n. exp.] (phak kūt mø) EN: Cyclosorus interruptus FR: Cyclosorus interruptus
พืด[adj.] (pheūt) EN: uninterrupted ; continuous ; successive FR:
ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิทซ์[n. exp.] (plakphūang ) EN: FR: bloc multiprise avec interrupteur [m] ; rallonge multiprise avec interrupteur [f]
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
สวิทซ์ = สวิตซ์[n.] (sawit) EN: switch FR: commutateur [m] ; interrupteur [m]
สวิตซ์ไฟฟ้า [n. exp.] (sawit faifā) EN: switch FR: interrupteur (électrique) [m]
ตำแยตัวเมีย[n. exp.] (tamyaē tūam) EN: Laportea interrupta FR:
ถูกรบกวน[adj.] (thūk ropkūa) EN: interrupted FR: interrompu
ติดชะงัก[v. exp.] (tit cha-nga) EN: be interrupted ; get stuck FR:
ยูพีเอส[n.] (Yū.Phī.Ēs.) EN: UPS (Uninterruptable Power Supply) FR: stabilisateur d'alimentation [m]

interrupt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftssignal {n}attention interrupt
Mehr-Pegel-Unterbrechung {f}multilevel interrupt
FI-Schutzschalter {m} [electr.]ground fault circuit interrupter (GFCI)
Interrupt {m} [comp.]interrupt
Unterbrechungsbearbeitung {f}interrupt handling
Unterbrechungs-Serviceprogramm {n}interrupt service routine
interruptgesteuert {adj}interrupt-driven
Abschaltspannung {f}interrupting voltage
dauerhaft; ununterbrochen; pausenlos {adj}uninterrupted
USV : unterbrechungsfreie Stromversorgung {f} [electr.]UPS : uninterruptable power supply

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interrupt
Back to top