ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imagine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imagine*, -imagine-

imagine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imagine (vt.) คิดสรุปเอาเอง See also: นึกเอาเอง, คาดคิด Syn. assume, guess, think
imagine (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive, envision
imagine (vi.) มีจินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive, envision
imaginery (adj.) ซึ่งอยู่ในจินตนาการ See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, Syn. unreal
imaginery (adj.) ไม่จริง See also: ที่เกิดจากจินตนาการ Ops. realistic
English-Thai: HOPE Dictionary
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดในใจ (v.) imagine See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize
จินตนา (v.) imagine See also: dream, think, fancy Syn. ฝัน, นึกคิด, วาดภาพ, จินตนาการ
นึกฝัน (v.) imagine See also: dream, fancy, think, have an idea about Syn. ฝัน, จินตนาการ, คิดฝัน
นึกภาพ (v.) imagine See also: fancy, visualize, envisage Syn. จินตนาการ
นึกในใจ (v.) imagine See also: picture in mind, conceive in the mind Syn. คิดในใจ
วาดฝัน (v.) imagine See also: hope, expect Syn. คาดหวัง, หวัง
วาดภาพ (v.) imagine See also: fancy, visualize, envisage Syn. นึกภาพ, จินตนาการ
วาดหวัง (v.) imagine See also: hope, expect Syn. คาดหวัง, หวัง, วาดฝัน
สร้างภาพ (v.) imagine See also: make a mental image, form an idea
หวัง (v.) imagine See also: hope, expect Syn. คาดหวัง, วาดฝัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
I imagine someone must have made a mistakeฉันคิดว่าใครบางคนต้องทำอะไรผิดพลาด
Now it is time to imagine a better futureตอนนี้ถึงเวลาคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't imagine what was going on.นายไม่อาจรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
I imagine that's about the solution now, don't you think so, Crawley?ผมว่านี่คงเป็นคําอธิบายได้ว่ามั้ย ครอว์ลี่ย์
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
I imagine the finest watchmakers in the world come from Europe.ฉันคิด Watchmakers ที่ดีที่สุดในโลกมาจากยุโรป
You just imagine that he hurt you.เขาเพียงเเต่นึกว่าเขาทําร้ายคุณ
I can't imagine why.นึกไม่ออกเลยว่าทําไม
You can imagine what that meansคุณสามารถจินตนาการอะไรความหมายที่นั้น
The best thing is if you close your eyes and imagine that you are en Afrique.สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าคุณปิดตาของคุณและ คิดว่าคุณมีห้องน้ำในฟุตบอลโลก
But then I cannot imagine where in the world the three of you would look at home.แต่แล้วฉันไม่สามารถจินตนาการ ที่ในโลกที่สามของคุณจะมีลักษณะที่บ้าน
That's what the club fellas used to call my father. Can you imagine a surgeon called Bub?เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกพ่อผม คิดดูสิ ศัลยแพทย์ชื่อ "บัฟ"
So, imagine how we feel when someone from the world above digs down and steals my treasures.ลองคิดถึงเราบ้างสิ เมื่อมีคนบนโลก มาขุดและขโมยสมบัติของข้าไป
Diving into his fifth pie, Lardass began to imagine that he wasn't eating pies.หัวทิ่มลงไปพายถาดที่ห้า ไอ้ตูดหมู เริ่มจินตนาการ ว่าเขาไม่ได้กำลังกินพาย

imagine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想像[xiǎng xiàng, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, 想像] imagine; visualize
可想而知[kě xiǎng ér zhī, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄤˇ ㄦˊ ㄓ, 可想而知] it is obvious that...; as one can well imagine...
美不胜收[měi bù shèng shōu, ㄇㄟˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄕㄡ, 美不胜收 / 美不勝收] nothing more beautiful can be imagined (成语 saw)
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 想不到] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that

imagine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
描き出す;描きだす[えがきだす, egakidasu] (v5s,vt) to delineate; to draw; to express; to imagine
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)

imagine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect FR: penser
ฝัน[v.] (fan) EN: imagine ; fancy FR: imaginer
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
จินต์[v.] (jin) EN: think ; imagine FR: penser
จินต-[pref.] (jinta-) EN: think ; imagine FR: penser
จินตนา[v.] (jintanā) EN: imagine ; dream ; think ; fancy FR: imaginer
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดฝัน[v. exp.] (khit fan) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive FR: rêver ; imaginer
คู่จิ้น[X] (khū jin) EN: imagine FR:
นึกฝัน[v. exp.] (neuk fan) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream FR: imaginer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
นึกคิด[v. exp.] (neukkhit) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder ; imagine FR: imaginer
นึกในใจ[v. exp.] (neuk nai ja) EN: imagine ; picture in mind ; conceive in the mind FR: imaginer
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
เพ้อฝัน[v.] (phoēfan) EN: fancy ; imagine FR:
สร้างภาพ[v. exp.] (sāng phāp) EN: imagine ; palm off FR:
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ-[pref.] (sommotti-) EN: suppose ; imagine FR: supposer ; imaginer
สมมุติ-[pref.] (sommutti-) EN: suppose ; imagine FR: supposer ; imaginer
วาดภาพ[v. exp.] (wāt phāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage FR: représenter ; figurer
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose ; figure FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire ; s'imaginer
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamne) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose FR: imaginer
คิดไว้[v. exp.] (khit wai) EN: think FR: s'imaginer
ลองนึกดู[v. exp.] (løng neuk) EN: fancy FR: imaginer
ลองนึกดู[v. exp.] (løng neuk d) EN: FR: imaginer
ไม่ได้นึกฝัน[X] (mai dāi neu) EN: so unexpected ; never dreamt ; never imagined FR:
ไม่คิดไม่ฝันว่า[v. exp.] (mai khit ma) EN: FR: ne pas oser imaginer que
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall FR: penser ; s'imaginer ; imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกเอา[v. exp.] (neuk ao) EN: FR: supposer ; imaginer
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกไปเองว่า[v. exp.] (neuk pai ēn) EN: FR: s'imaginer que ; se mettre dans la tête que
นึกภาพ[v. exp.] (neuk phāp) EN: FR: s'imaginer ; se représenter
นึกภาพไม่ออก[v. exp.] (neuk phāp m) EN: FR: impossible d'imaginer
นึกว่า[v. exp.] (neuk wā) EN: FR: imaginer que ; croire que ; se figurer que ; penser que ; présumer que
สมมุติ[v.] (sommut) EN: suppose ; assume FR: supposer ; imaginer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imagine
Back to top