ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

initial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *initial*, -initial-

initial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
initial (adj.) ชั้นต้น See also: เบื้องต้น, เริ่มแรก Syn. beginning, introductory, primary
initial (vt.) ลงชื่อแรก See also: เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ Syn. underwrite, sign, endorse, inscribe
initial (n.) อักษรแรกของชื่อ
initialism (n.) อักษรย่อ See also: คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ Syn. acronym
initially (adv.) ในขั้นต้น Syn. originally, primarily, firstly
English-Thai: HOPE Dictionary
initial(อินิช'เชิล) adj. แรกเริ่ม n. อักษรแรก,ชื่อแรก,คำย่อ,ชื่อย่อ. vt. เขียนอักษรย่อ,เขียนชื่อย่อ, See also: initialer,initialler n. initially adv., Syn. original,first
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
English-Thai: Nontri Dictionary
initial(adj) ชั้นต้น,แรกเริ่ม,ชั้นแรก,ดั้งเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
initial-เริ่มต้น, -แรกเริ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
initialลงนามย่อ
initializeกำหนดค่าตั้งต้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้น (n.) the initial word for calling monk
สนธิ (n.) combination of initial and final words into a compound words
ชั้นต้น (adj.) initial See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม Ops. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย
ชื่อย่อ (n.) initial Ops. ชื่อเต็ม
เริ่มต้น (adj.) initial See also: first, beginning, primary, incipient, introductory Syn. เริ่ม Ops. สิ้นสุด
ในขั้นปฐม (adj.) initial See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น Ops. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย
ในขั้นแรก (adj.) initial See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary Syn. ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม Ops. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย
ระลอก (n.) initial attack Syn. คราว, งวด
บุพกิจ (n.) initial deeds See also: prior duty
ชั้นต้น (n.) initial stage See also: beginning level, primary stage, lower level Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น Ops. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย
สักวา (n.) initial word of a dialogue which is sung See also: kind of rondeau
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ
I'm not authorized to give you the full operational packet, but I'll tell you the location of your initial drop will be well inside the borders of Pakistan.ฉันไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งรายละเอียดของภารกิจ
Well, our initial figure was around, uh... seven... ..around seven dollars,... ..with a retail cost of about... 18.95.Well, our initial figure is around... [Door closes] Around seven dollars...
You have an initial consultation with the Lanzarottas... and Mrs. Logan's here for a final.คุณมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้คุณลานซารอตต้า และตรวจครั้งสุดท้ายของคุณนายโลแกน
They saw the initial data. They are ecstatic.พอเห็นข้อมูล เขาตื่นเต้นกันมากเลย
Either way I keep the initial payment.แต่ผมขอรับเงินงวดแรกก่อน
Thirty-five thousand dollars, for the initial plans.35,000 ดอลลาร์ สำหรับแผนในขั้นต้น
The initial charge must have damaged her boards.มันเป็นการเริ่มของการประจุ จำเป็นต้องมีความเสียหายกับหล่อนบ้าง
All initial opinions are this is genuine.ฟุตเทจเหล่านี้ไม่มีการตัดต่อใดๆ
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น
You initial here and there, you sign at the bottom.คุณเริ่มเขียนสัญญาที่นี่ที่นั่น แล้วก็เซ็นต์ชื่อด้านล่าง
And start here with an initial sweep past the crowd,เริ่มตรงนี้ ด้วยการเริ่มกวาดสายตามองผู้คน

initial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 首字母缩写 / 首字母縮寫] acronym; abbreviation using initial letters
声母[shēng mǔ, ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 声母 / 聲母] consonant; the initial consonant (of a Chinese syllable)
三十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 三十六字母] thirty six initial consants of Song phonetic theory
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, 起价 / 起價] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from
[ā, ㄚ, 阿] initial particle; prefix to a name or a term of address
首字母[shǒu zì mǔ, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 首字母] initial letters
首次公开招股[shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ, ㄕㄡˇ ㄘˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓㄠ ㄍㄨˇ, 首次公开招股 / 首次公開招股] initial public offering (IPO)
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 反切] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone
初始[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 初始] initial; starting (point)
初步[chū bù, ㄔㄨ ㄅㄨˋ, 初步] initial; preliminary; tentative
头文字[tóu wén zì, ㄊㄡˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 头文字 / 頭文字] initial; first letter of word (in Latin script)
银样鑞枪头[yín yàng là qiāng tóu, ˊ ㄧㄤˋ ㄌㄚˋ ㄑㄧㄤ ㄊㄡˊ, 银样鑞枪头 / 銀樣鑞槍頭] lit. pseudo-silver pewter spear-head; fig. an initially impressive person who turns out to be useless

initial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イニシャルコスト[, inisharukosuto] (n) {comp} initial cost
イニシャルプログラムロード[, inisharupuroguramuro-do] (n) {comp} initial program load; IPL
三十六字母[さんじゅうろくじぼ, sanjuurokujibo] (n) 36 Initials (system for transcribing initial consonants of Middle Chinese)
八艘飛び[やそうとび, yasoutobi] (n) leap up from the initial charge in order to surprise the opponent (sumo)
初年度[しょねんど, shonendo] (n) first year; initial (year)
初度[しょど, shodo] (adj-f) first-time; initial
初度適用[しょどてきよう, shodotekiyou] (n) first-time adoption; initial application (e.g. of a new technology)
初舞台[はつぶたい, hatsubutai] (n) debut; initial stage appearance; (P)
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds
始点[してん, shiten] (n) point of departure; initial point; starting point
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
準備状況[じゅんびじょうきょう, junbijoukyou] (n) preliminary conditions; initial conditions
立ち上がる(P);立上がる;起ち上がる;立ちあがる[たちあがる, tachiagaru] (v5r,vi) (1) to stand up; to get up; (2) to rise; (3) to recover; (4) to take action; to start; (5) to make the initial charge (in sumo); (6) {comp} to start up; to boot up; (P)
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] (n) {comp} connection setup, initialization
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593)
初期化[しょきか, shokika] (n,vs) (1) initialization; initialisation; (2) formatting; resetting
控訴[こうそ, kouso] (n,vs,adj-no) koso appeal (initial appeal to a higher court); (P)
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters
連濁[れんだく, rendaku] (n) euphonic change of unvoiced to voiced sound (on the first consonant of the non-initial mora of a compound)
頭字語[とうじご, toujigo] (n) acronym; initialism
頭文字[かしらもじ, kashiramoji] (n) (1) initials; initialism; (2) first letter of a word; (3) acronym; (4) (See 大文字) capital letter; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial
初期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default
初期化プログラム[しょきかプログラム, shokika puroguramu] initial program
初期条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode
最初の値[さいしょのあたい, saishonoatai] initial value
イニシャライズ[いにしゃらいず, inisharaizu] initialize
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up
初期値[しょきち, shokichi] initializing value (IV)
初期化[しょきか, shokika] initialization (vs)
初期化コード[しょきかコード, shokika ko-do] initialization code
初期化子[しょうきかし, shoukikashi] initializer

initial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial FR: premier
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; introductory ; first ; prima facie FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.) ; fondamental ; initial
บุพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds FR:
ชั้นต้น[n. exp.] (chan ton) EN: initial stage FR:
ชั้นต้น[adj.] (chan ton) EN: initial ; first ; preliminary FR:
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ขั้นต้น[adj.] (khanton) EN: preliminary ; initial FR: élémentaire ; préliminaire
ค่าเริ่มต้น[n. exp.] (khā roēmton) EN: initial value ; initial condition FR:
เงื่อนไขเริ่มต้น[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: initial condition FR: condition initiale [f]
ปัญหาค่าเริ่มต้น[n. exp.] (panhā khā r) EN: initial value problem FR:
ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (panhā khā r) EN: differential equations initial value problem FR:
ปฐม[adj.] (pathom) EN: primary ; first ; original ; initial ; preliminary ; elementary FR: premier ; initial ; préliminaire ; élémentaire
ปฐม-[pref. (adj.)] (pathomma-) EN: primary ; first ; original ; initial ; preliminary ; elementary FR: premier ; initial ; préliminaire ; élémentaire
พยัญชนะต้น[n. exp.] (phayanchana) EN: initial consonant FR: consonne initiale [f]
แรก[adj.] (raēk) EN: first ; initial ; primary ; original FR: premier ; initial ; original
ราคาเริ่มต้น[n. exp.] (rākhā roēmt) EN: FR: prix de base [m] ; prix initial [m]
ระยะเริ่มต้น[adj.] (raya roēmto) EN: first ; initial FR:
เริ่มแรก[adj.] (roēmraēk) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original FR:
เริ่มต้น[adj.] (roēmton) EN: initial ; first ; beginning ; primary ; incipient ; introductory FR: initial ; élémentaire
สัมผัสอักษร[n.] (samphat-aks) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme FR:
เส้นเริ่มต้น[n. exp.] (sen roēmton) EN: initial line FR:
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words) FR: affixe [m]
ทุนเริ่มต้น[n. exp.] (thun roēmto) EN: initial capital FR: capital de départ [m]
ต้น[adj.] (ton) EN: original ; first ; primary ; initial ; elementary FR: originel ; premier ; primaire ; initial ; élémentaire
ต้นทุนขั้นต่ำ[n. exp.] (tonthun kha) EN: prime cost ; initial cost FR:
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
ชระ[n.] (chara) EN: FR: [consonne initiale ช dans les noms poétiques]
ชร-[pref.] (chara-) EN: FR: [consonne initiale ช dans les noms poétiques]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
ขั้นแรก[X] (khan raēk) EN: preliminary ; initially FR:
หน้า[adj.] (nā) EN: front FR: avant ; frontal ; initial
ในเบื้องต้น[adv.] (nai beūangt) EN: initially FR: initialement

initial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erstbegutachtung {f}initial review
Erstbestellung {f}initial order
Inbetriebnahme {f}initial operation
Anbrandphase {f}initial combustion
Anfangsbuchstabe {m}initial letter
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance
Anfangserfolg {m}initial success
Anfangsgeschwindigkeit {f}initial velocity
Anfangsschwierigkeiten {pl}initial problems
Anfangsspannung {f}initial stress
Anfangsstadium {n}initial stage
Anfangswert {m}initial value
Anfangswiderstand {m}initial resistance
Anlagekosten {pl}initial cost
Anlaut {m}initial sound
Eröffnungssitzung {f}initial meeting
Titelanfang {m}initial title element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า initial
Back to top