ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invest*, -invest-

invest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invest (vt.) แต่งตั้ง See also: ให้อำนาจ Syn. empower, authorize
invest (vt.) ลงทุน See also: ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร Syn. spend
invest (vt.) อุทิศ (เวลา, กำลัง) See also: สละ, มอบ Syn. devote
invest in (phrv.) ลงทุน
invest with (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้, สวมให้
investigate (vt.) ตรวจสอบหาความจริง See also: ค้นหาความจริง Syn. examine, research, explore
investigate (vt.) สืบสวน See also: ไต่สวน, สอบสวน Syn. examine, inquire, probe
investigate (vi.) สืบสวน See also: ไต่สวน, สอบสวน Syn. inquire, probe
investigation (n.) การตรวจสอบหาความจริง See also: การตรวจสอบข้อเท็จจริง Syn. examination, exploration, scrutiny
investigation (n.) การสืบสวน See also: การไต่สวน, การสอบสวน Syn. examination, inquiry, probe
investigator (n.) ผู้สอบสวน See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ Syn. examiner, inquirer, detective
investiture (n.) พิธีมอบหมายอำนาจหรือตำแหน่งเป็นทางการ Syn. installation, inauguration, enthronement
investment (n.) การลงทุน Syn. speculation, venture
investment (n.) เงินลงทุน Syn. stake, ante
investor (n.) นักลงทุน See also: ผู้ลงทุน
English-Thai: HOPE Dictionary
invest(อินเวสทฺ') vt. ลงทุน,ใช้จ่าย,สวม,ปกคลุม,ให้,มอบ,พระราชทาน,ทำให้มี., See also: investable,investible adj. investor n., Syn. spend,empower
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
invest(vt) ลงทุน,ปกคลุม,ตกแต่ง,ห้อมล้อม,สวมให้,ใช้จ่าย
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
investor(n) นักลงทุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invest๑.ทำเบ้า๒. ฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investigationการสืบค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
investitureการสถาปนา (เข้าดำรงตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
investmentการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigateชันสูตร [การแพทย์]
Investigationการสืบสวน, การตรวจสอบ, วิธีการค้นคว้า, การตรวจสืบสวน, การตรวจช่วยวิเคราะห์ [การแพทย์]
Investmentเงินลงทุน [การบัญชี]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงทุน (v.) invest Syn. ลงเงิน Ops. ถอนทุน
เข้าทุน (v.) invest See also: invest together Syn. ร่วมทุน, ร่วมหุ้น Ops. ถอนทุน
ชันสูตร (v.) investigate See also: verify, identify, prove, examine, inspect Syn. พิสูจน์
สอบพยาน (v.) investigate See also: examine, question
สอบสวน (v.) investigate See also: inquire Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
สอบสวนคดี (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบคดี
สืบคดี (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สอบสวนคดี
สืบค้น (v.) investigate See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into Syn. ค้นหา
สืบพยาน (v.) investigate See also: examine, question Syn. สอบพยาน
สืบสวน (v.) investigate See also: inquire, look into, sift, probe Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน
สืบสวนคดี (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสวนสอบสวน (v.) investigate See also: detect, inquire into, explore, probe
สืบสาว (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สืบสาว (v.) investigate See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into Syn. สืบสาวราวเรื่อง
ซักพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักฟอกพยาน
ซักฟอกพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักพยาน
ฟอกพยาน (v.) investigate the evidence Syn. ซักพยาน, ซักฟอกพยาน
การซัก (n.) investigation See also: enquiry, inquiry, examination, research Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การพิสูจน์, การพิเคราะห์
การสอบสวน (n.) investigation See also: examination, trial
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why should anybody invest all that money to train me when there are 1000 other applicants with a far cleaner profile?ทำไมเขาจะต้องเสียเงินมาฝึกคนอย่างผม ในเมื่อมีใบสมัครอีกเป็นพันที่ดีกว่า
You can't invest your emotions in a machine.เราจะมีอารมณ์กับเครื่องจักรไม่ได้
But I can't invest my emotions in a machine.แต่ฉัน... ฉันมีอารมณ์กับเครื่องจักรไม่ได้
You start with a group of people who wanna invest their money in accompany.เริ่มต้นโดยรวบรวมกลุ่มคน ที่อยากลงทุนในบริษัท
But we don't know if he's having an affair, I mean, he could just be involved with, I don't know, people who get together to invest things, and, and the place that they invest things is, filled with potpourri,แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเค้ามีชู้รึเปล่า เค้าอาจจะแค่ไปเกี่ยวข้องกับ... ไม่รู้สิ
I mean I eat them because they're there, but you don't want to invest anything in them.ที่ต้องกินเพราะว่า จำเป็นน่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นนายก็ไม่ควรจะให้ใจไปด้วยสิ
Ask him to invest in my hospital.จะขอให้เขามาลงทุนทำโรงพยาบาลของผมน่ะ
Due to the budget cuts, we can't invest in your project.เนื่องด้วยถูกตัดงบประมาณมา เราจึงไม่สามารถลงทุนกับโปรเจคของคุณได้น่ะครับ
I don't... I don't invest anything for anybody.ฉันไม่ได้.เป็นนักลงทุนอะไร
I always want to invest in things people can't do without. Water and cemeteries?คนอยากลงทุนกับสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้ อย่างน้ำและสุสาน
There's some partners want to invest in two hotels, in your neck of the woods, actually... in-in Los Angeles...ว่ามา ผมมีหุ้นส่วนอยากจะลงทุนด้าน โรงแรมจริงๆอยู่แถวบ้านของลุงเลย ในลอสแองเจลิส
You couldn't convince countries to invest in the development of the insufficiently researched G-virus.คุณไม่สามารถโน้มน้าวนานาประเทศ ให้มาลงทุนเรื่องการพัฒนา G-virus ที่กำลังย่ำแย่ได้

invest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 本底调查 / 本底調查] background investigation
股本[gǔ běn, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ, 股本] capital stock; investment
普查[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, 普查] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey
凭证[píng zhèng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, 凭证 / 憑證] certificates (investments)
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国际信托投资公司 / 中國國際信托投資公司] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, 公司债 / 公司債] corporate bonds (investments)
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 侦察员 / 偵察員] detective; investigator; scout; spy
侦查[zhēn chá, ㄓㄣ ㄔㄚˊ, 侦查 / 偵查] detect; investigate
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, 考评 / 考評] evaluation; to investigate and evaluate
政审[zhèng shěn, ㄓㄥˋ ㄕㄣˇ, 政审 / 政審] examine sb's political record; political investigation
联邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, 联邦调查局 / 聯邦調查局] FBI (Federal Bureau of Investigation)
追踪调查[zhuī zōng diào chá, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 追踪调查 / 追蹤調查] follow-up study; investigative follow-up
外来投资[wài lái tóu zi, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄊㄡˊ ㄗ˙, 外来投资 / 外來投資] foreign investment
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, 法医 / 法醫] forensic investigator; forensic detective
未来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 未来业绩 / 未來業績] future yield (of investment)
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 政府债券 / 政府債券] government bonds (investments)
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor
侦察性[zhēn chá xìng, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, 侦察性 / 偵察性] investigatory
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
投产[tóu chǎn, ㄊㄡˊ ㄔㄢˇ, 投产 / 投產] invest
投资[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, 投资 / 投資] investment; to invest
投资人[tóu zī rén, ㄊㄡˊ ㄗ ㄖㄣˊ, 投资人 / 投資人] investor
投资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, 投资者 / 投資者] investor
投资银行[tóu zī yín háng, ㄊㄡˊ ㄗ ˊ ㄏㄤˊ, 投资银行 / 投資銀行] investment banking
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 采访记者 / 採訪記者] investigative reporter
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, 探讨 / 探討] investigate; probe
查证[chá zhèng, ㄔㄚˊ ㄓㄥˋ, 查证 / 查證] investigate; check out (a story)
案验[àn yàn, ㄢˋ ㄧㄢˋ, 案验 / 案驗] investigate the evidence of a case
考查[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, 考查] investigate; study
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 诘 / 詰] investigate; restrain; scold
[shěn, ㄕㄣˇ, 讅] investigate; try (in court)
辨证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 辨证 / 辨證] investigate
辩证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 辩证 / 辯證] investigate; dialectical
追究[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, 追究] investigate; look into
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 调查 / 調查] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, 研究者] investigator; researcher

invest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)
資を投ずる[しをとうずる, shiwotouzuru] (exp,vz) to lay out (one's money) in; to invest in
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
インベスター[, inbesuta-] (n) investor
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor
インベステメントバンク[, inbesutementobanku] (n) investment bank
インベストメント[, inbesutomento] (n) investment
インベストメントアナリスト[, inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst
インベストメントバンキング[, inbesutomentobankingu] (n) investment banking
インベストメントバンク[, inbesutomentobanku] (n) investment bank
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust
リスクマネー[, risukumane-] (n) risk money; money invested in high-risk, high-return, investments
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P)
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate)
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P)
事実を調べる[じじつをしらべる, jijitsuwoshiraberu] (exp,v1) to investigate the facts
任命式[にんめいしき, ninmeishiki] (n) investiture
任官[にんかん, ninkan] (n,vs,adj-no) appointment; investiture
個人投資家[こじんとうしか, kojintoushika] (n) individual investor
冊立[さくりつ, sakuritsu] (n,vs) imperial investiture
出資者[しゅっししゃ, shusshisha] (n) investor; financier
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier
出金額[しゅっきんがく, shukkingaku] (n) amount invested or contributed
分散投資[ぶんさんとうし, bunsantoushi] (n) diversified investment
勘審[かんしん, kanshin] (n) careful investigation
勘査[かんさ, kansa] (n) investigation
勘検[かんけん, kanken] (n,vs) investigation
勘決[かんけつ, kanketsu] (n,vs) investigation and decision
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation
取り調べる;取調べる[とりしらべる, torishiraberu] (v1,vt) to investigate; to examine
叙任[じょにん, jonin] (n,vs) investiture
叙位[じょい, joi] (n) investiture
吟味[ぎんみ, ginmi] (n,vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P)
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: สำรวจค้นคว้า English: investigation
究明[きゅうめい, kyuumei] Thai: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง English: investigation
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: สำรวจ English: to investigate

invest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงหุ้น[v.] (long-hun) EN: take shares of a company ; form a partnership ; take a partnership interest ; invest with partners FR:
ลงทุน[v.] (longthun) EN: invest ; make an investment FR: investir ; financer ; placer de l'argent ; placer ; injecter
ลงทุนลงแรง[v. exp.] (longthun lo) EN: invest money and effort ; put money and effort into FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts
ออกทุน[v.] (økthun) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business FR: investir
ประกอบการ[v.] (prakøpkān) EN: engage in business ; invest ; run ; manage FR: entreprendre
ทุ่มทุน[v. exp.] (thum thun) EN: pour money (into) ; invest heavily (in) ; invest a large amount FR:
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jat) EN: investment trust FR:
บริษัทลงทุน[n. exp.] (børisat lon) EN: investment company FR: société d'investissement [f]
ใช้เงินลงทุนไม่มาก[v. exp.] (chai ngoen ) EN: FR: nécessiter peu d'investissement
ชันสูตร[v.] (channasūt) EN: verify ; inspect ; investigate ; examine FR: vérifier ; inspecter ; investiguer ; examiner
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt na) EN: attract investors FR: attirer les investisseurs
ดีเอสไอ[org.] (Dī-Ēs-Ai) EN: DSI (Department of Special Investigation) FR:
เอฟบีไอ[org.] (Ēf.Bī.Ai.) EN: FBI (Federal Bureau of Investigation) FR: FBI [m]
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness FR:
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
จำนวนเงินลงทุน[n. exp.] (jamnūan ngo) EN: investment FR:
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
จับเสือมือเปล่า[v. (loc.)] (japseūameūp) EN: get something for nothing ; earn a return without an investment FR:
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: investigate thoroughly FR:
กรรมการสอบ[n. exp.] (kammakān sø) EN: investigating committee FR:
การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี[n. exp.] (kān khleūoe) EN: free flow of investment FR:
การลงทุน[n.] (kān longthu) EN: investment ; capital investment FR: investissement [m] ; investissements [mpl]
การลงทุนจากต่างประเทศ[n. exp.] (kān longthu) EN: FR: investissements étrangers [mpl]
การลงทุนมากเกินไป[n. exp.] (kān longthu) EN: over-investment FR:
การลงทุนภาคเอกชน[n. exp.] (kān longthu) EN: private investment FR: investissement privé [m]
การลงทุนทางสังคม[n. exp.] (kān longthu) EN: Social Investment Fund (SIF) FR: fonds d'investissement social [m]
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (kān longthu) EN: high-risk investment FR:
การลงทุนที่สำคัญ[n. exp.] (kān longthu) EN: major investment FR:
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์[n. exp.] (kān pramoēn) EN: investment valuation FR:
การร่วมทุน[n. exp.] (kān ruam th) EN: joint venture ; co-investment FR: joint venture [f] ; joint-venture [f] ; entreprise commune [f]
การสืบค้น[n. exp.] (kān seūp kh) EN: investigation FR: recherche [f]
การสืบสวน[n.] (kān seūpsūa) EN: investigation FR: investigation [f]
การสืบสวนคดีอาญา[n. exp.] (kān seūpsūa) EN: criminal investigation FR:
การสอบสวน[n.] (kān søpsūan) EN: investigation ; probe FR: enquête [f] ; investigation [f]
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest ; enquest ; examination ; inquisition ; probe FR: investigation [f] ; enquête [f] ; information [f]
การไต่สวนเบื้องต้น[n. exp.] (kān taisūan) EN: preliminary investigation FR:
การไต่สวนฝ่ายเดียว[n. exp.] (kān taisūan) EN: ex parte investigation FR:
การตัดสินใจลงทุน[n. exp.] (kān tatsinj) EN: making investments FR:
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: investor complaints FR:
การตรวจสอบหาความจริง[n. exp.] (kān trūatsø) EN: investigation FR: investigation [f]

invest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Investitionssumme {f}amount to be invested
Anlagenbestandskont {n}asset investment account
Rückstandsverfolgung {f}backlog investigation
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods
Anlagekapital {n}invested capital
Anlagevermögen {n}fixed assets; invested capital
Geldanlage {f}investment of money (capital)
Komponentenuntersuchung {f}component investigation
Leistungsbilanz {f} (einer Firma)current balance including investments
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI)
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB)
Folgeinvestition {f}follow-up investment
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period
Investitionsabbau {m}disinvestment
Investitionsanreiz {m}investment incentive
Investitionsrechnung {f}investment
Investitions- und Kostenrechnung {f}investment and costing
Investmentfonds {m}investment fund
Investmentgesellschaft {f}investment company
Investor {m}investor
Anlageberater {m}investment advisor
Anlageportefeuille {n}investment portfolio
Bildungsinvestition {f}investment in training
Feinguss {m}investment casting
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts
Seeamt {n}maritime casualty investigation board
Seeunfalluntersuchung {f}maritime casualty investigation
Marktbeobachtung {f}market investigation; market monitoring
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust
Vermögensanlage {f}productive investment
Immobilienfonds {pl}real estate investment trust
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invest
Back to top