ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invention*, -invention-

invention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invention (n.) การประดิษฐ์ See also: การสร้างสรรค์ Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
invention (n.) สิ่งประดิษฐ์ See also: ความคิดในการประดิษฐ์ Syn. device, creation, contrivance
English-Thai: HOPE Dictionary
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์ใหม่,การสร้างสรรค์,การเสกสรร,การกุเรื่อง,เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity ###A. imitativeness
English-Thai: Nontri Dictionary
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำขึ้น (n.) invention Syn. การสร้างขึ้น
การประดิษฐ์ (n.) invention Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น
การสร้างขึ้น (n.) invention Syn. การทำขึ้น
ประดิษฐกรรม (n.) invention See also: production Syn. สิ่งประดิษฐ์ Ops. ชิ้น, อัน, เครื่อง
สิ่งประดิษฐ์ (n.) invention
สิ่งประดิษฐ์ (n.) invention Syn. ประดิษฐกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย
"Since the invention of the kiss, there have been five kissesหลังการจูบทั้งหมดที่มีมา ... พวกเขาจูบกัน 5 ครั้ง
Yeah, but you are aware that there is an invention called television,ใช่ แต่คุณมีความตระหนักว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโทรทัศน์,
Then they took the invention away from him.พวกนั้นเอาผลการค้นคว้าไปจากพ่อ
Cell phone. The most beautiful invention on this planet.โทรศัพท์เคลื่อนที่ สิ่งประดิษฐ์ที่วิเศษที่สุด บนโลกใบนี้
These are Bigweld's original invention designs.นี่คือผลงานต้นแบบของคุณบิ๊กเวลด์เชียวนะ
It's the most important invention in the history of the world.มันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลย
You're scared that my invention would be recognized at Central and alchemists would become unnecessary.แกกลัวว่าสิ่งประดิษฐ์ของชั้นจะทำให้นักเล่นแร่แปรธาตุอย่างแกตกประป๋องใช่มั้ย!
We were never interested in your invention from the starเราไม่สนใจงานทดลองของนายตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
It's the biggest invention of the centuryมันคือสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในศตวรรษนี้
I am Xerxessterk, which is due Alien invention of this technique.ข้าคือเซเซียตรอน สุดยอดเทคโนโลยีจากนอกโลก
Lichtenstein is a crazy invention of my father's.ลิคเทนสไทนเป็นเรื่องเหลวไหล เป็นเรื่องโกหกของพ่อฉัน

invention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发明创造[fā míng chuàng zào, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, 发明创造 / 發明創造] inventions
胡编乱造[hú biān luàn zào, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠˋ, 胡编乱造 / 胡編亂造] reckless invention; a cock and bull story

invention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インヴェンション[, invenshon] (n) invention
インベンション[, inbenshon] (n) invention
共同発明[きょうどうはつめい, kyoudouhatsumei] (n) joint invention
創見[そうけん, souken] (n) originality; creation; invention
新発明[しんはつめい, shinhatsumei] (n) new invention (discovery)
新発見[しんはっけん, shinhakken] (n) new discovery; new invention
進歩性[しんぽせい, shinposei] (n) inventive step; invention (with respect to prior art)
作出[さくしゅつ, sakushutsu] (n,vs) new creation; new invention; new production; new breed
創製[そうせい, sousei] (n,vs) invention; origination; discovery
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
考案[こうあん, kouan] (n,vs) plan; device; idea; invention; (P)

invention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประดิษฐ์[n.] (kān pradit) EN: invention FR: invention [f]
การประดิษฐ์ไทย[n. exp.] (kān pradit ) EN: Thai invention FR: invention thaïlandaise [f] ; invention thaïe [f]
ประดิษฐกรรม[n.] (praditthaka) EN: invention FR: invention [f]
สิ่งประดิษฐ์[n.] (singpradit) EN: invention ; artefact FR: invention [f] ; création [f]
สิ่งประดิษฐ์ใหม่[n. exp.] (singpradit ) EN: new invention FR: nouvelle invention [f]
สิทธิบัตรการประดิษฐ์[n. exp.] (sitthibat k) EN: FR: brevet d'invention [f]

invention ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention
Arbeitnehmererfindung {f}employee invention
Erfindungsschutz {m}protection of inventions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invention
Back to top