ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

itself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *itself*, -itself-

itself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
itself (pron.) ตัวมันเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว
English-Thai: Nontri Dictionary
itself(pro) ตัวของมันเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
That's right, it'll lock itself off. Give him room, Brody.นั่นล่ะ มันจะล็อคได้เอง ให้พื้นที่เขาหน่อย โบรดี้
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ
The brain itself is an electrical machine. It's nothing but a machine.สมองของเราก็เหมือนกับเครื่องกลไฟฟ้านั่นแหล่ะ
Look. It's plugged itself in.ดูสิ มันเสียบปลั๊กตัวเองด้วย
Humanity itself could touch the fundamental truths of the universe!มนุษย์เองก็สามารถจะสัมผัส ความจริงมูลฐานของจักรวาลได้
"There comes a time when all the cosmic tumblers have clicked into place ... and the universe opens itself up for a few seconds ... to show you what's possible.""มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความกระจัดกระจาย ในห้วงอวกาศเริ่มเข้าที่" "และจักรวาลเปิดตัวมันเองไม่กี่วินาที" "เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรเป็นไปได้"
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด
The world went and got itself in a big damn hurry.โลกไปและมีตัวเองในรีบแช่งใหญ่
Life perpetuates itself through diversity and this includes the ability to sacrifice itself when necessary.ต่างจากชีวิต ที่มีการสืบทอดให้คงอยู่, – รวมถึงความสามารถในการสละตัวเองเมื่อจำเป็น.. -
We will continue to listen closely to what it has to say as we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself but essential to our people's future.แม้พื้นฐานมากขึ้น เราจะยังคงที่จะรับ ฟังอย่างใกล้ชิด กับสิ่งที่มันจะต้องพูด
Buried within the message itself is the key to decoding it.ฝังอยู่ภายในข้อความ ตัวเองเป็นกุญแจสำคัญ ในการถอดรหัสมัน

itself ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
不攻自破[bù gōng zì pò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄆㄛˋ, 不攻自破] collapse of itself
它本身[tā běn shēn, ㄊㄚ ㄅㄣˇ ㄕㄣ, 它本身] itself
本身[běn shēn, ㄅㄣˇ ㄕㄣ, 本身] itself; in itself; per se
自身[zì shēn, ㄗˋ ㄕㄣ, 自身] itself; oneself; one's own

itself ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンジッヒ[, anjihhi] (n) (See 即自) thing in itself (philosophy) (ger
こと自体;事自体[ことじたい, kotojitai] (exp) (the thing) itself
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around
共裏[ともうら, tomoura] (n) lining a kimono with the same material as the kimono itself
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn
吹き抜く[ふきぬく, fukinuku] (v5k) to blow through; to blow over; to blow itself out
宛然[えんぜん, enzen] (adj-t,adv-to) as if; the very thing itself
成り行きに任せる[なりゆきにまかせる, nariyukinimakaseru] (exp,v1) to leave to take its own course; to let a matter take care of itself
栴檀は双葉より芳し[せんだんはふたばよりかんばし, sendanhafutabayorikanbashi] (exp) (id) Genius displays itself even in childhood
立ち行く[たちいく;たちゆく, tachiiku ; tachiyuku] (v5k-s,vi) to maintain itself; to last; to make itself pay; to make a living; to keep going
自己肥大[じこひだい, jikohidai] (n) self-aggrandizement; self-glorification; something becoming large by feeding upon itself
野放しにする[のばなしにする, nobanashinisuru] (exp,vs-i) (1) to send cattle out grazing; (2) to leave at large (a criminal); to leave unregulated; to leave something to take care of itself or something
その物(P);其の物[そのもの, sonomono] (n) the very thing; itself; (P)
それ自体;其れ自体[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se
それ自身;其れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P)
己と[おのれと, onoreto] (adv) (arch) all by itself; naturally; spontaneous; all by oneself
本来[ほんらい, honrai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P)
独りでに(P);一人でに(iK)[ひとりでに, hitorideni] (adv) by itself; automatically; naturally; (P)

itself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphan) EN: alone ; by oneself ; by itself ; on one's own ; sole FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
เข้ารอยเดิม[v. exp.] (khaorøi doē) EN: repeat itself ; be just like before FR:
ในตัว[adv.] (nai tūa) EN: ipso facto ; in itself ; intrinsically ; self FR: intrinsèquement
นั่นเอง[pr.] (nan-ēng) EN: himself ; herself ; itself FR:
ปลิ้น[v.] (plin) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself FR: retourner l'intérieur
ปรากฏขึ้น[v. exp.] (prākot kheu) EN: occur ; present itself FR: apparaître
ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย[xp] (prawattisāt) EN: History repeats itself FR: l'histoire tend à se répéter
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt) EN: rehappened history ; history repeats itself FR: répétition de l'histoire [f]
รอม[adj.] (røm) EN: curved ; bent around itself FR:
เสนอหน้า[v. exp.] (sanōe nā) EN: present itself FR:
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkā) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can FR:
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:
แยกร่าง[v. exp.] (yaēk rāng) EN: divide; self divide ; split itself into two or more ; part itself ; break up itself ; separate itself FR:
ยกกำลัง[v.] (yok kamlang) EN: square ; multiply by itself ; raise a number to the power of another number FR: élever à la puissance
พึม[n.] (pheum) EN: [referring to the sound of grumbling or murmuring, or the sound itself] FR:

itself ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstzweck {m}end in itself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า itself
Back to top