ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

influential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *influential*, -influential-

influential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
influential (adj.) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ See also: ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด Syn. authoritative, powerful, significant Ops. unpersuasive, unconvincing
influential (n.) ผู้มีอิทธิพล
influential person (n.) ผู้มีอิทธิพล See also: ผู้มีอำนาจ
influentially (adv.) อย่างมาก See also: อย่างยิ่ง Syn. heavily, strongly, powerfully
English-Thai: HOPE Dictionary
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty
English-Thai: Nontri Dictionary
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงอำนาจ (n.) influential person See also: person who influences Syn. ผู้มีอิทธิพล
ผู้ทรงอิทธิพล (n.) influential person See also: person who influences Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ
ผู้มีอิทธิพล (n.) influential person See also: despot, tyrant
ทรงอิทธิพล (v.) be influential See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล Ops. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ
มีอำนาจ (v.) be influential See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful Syn. มีอิทธิพล Ops. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
Mem Leonowens, Jao Jom Manda Ung is daughter of very influential family.แหม่มเลียวโนวส์,เจ้าจอมมารดาอุ่น\เป็นลูกสาวของผู้มีอิทธิพลครอบครัวหนึ่ง
Many of you know influential people abroad.มีหลายคนที่มีคนรู้จักอยู่นอกประเทศ
See, I've been approached by several very influential people wondering if I'd be interested in standing for governor.ผู้มีอิทธิพลหลายคนเคยมาทาบฉัน... ไปลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ
TheLeague represents an influential group of businessmen who are tired of criminals undermining local enterprise.ผู้มีอำนาจชี้ขาด ของกลุ่มนักธุรกิจที่พยายาม ต่อต้านอาชญากรรม
And how many black and Latino businessmen in your influential group?และมีคนดำและคนลาตินอยู่เท่าไหร่ นักธุรกิจในกลุ่ม ผู้มีอิทธิพลของคุณ
He was an extremely influential legislator for what,20 years?เขาเคยเป็นวุฒิฯที่มีอิทธิพลมาก ถึง 20ปีเชียว
I got loads through very influential friends.ฉันมีเพื่อนที่มีอิทธิพลมากมาย
We believe that, with the right kind of direction and support the RFF could become a very influential force in your country.เราเชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนและชี้นำที่ถูกทาง ฝ่ายปฏิวัติของคุณจะมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ
The gratitude and consideration of a very influential friend.ความใส่ใจและภักดีจากเพื่อนที่ทรงอิทธิพลยังไง
If they were to become one, we could be influential around these parts.ถ้าเรานำมันมารวมกัน เราจะเป็นผุ้มีอิทธิพลที่สุดในละแวกนี้
You have been doing an amazing job, rallying votes to our side. Choose cool Senator Farr. Perhaps, I am the most influential man on Rodia, Lolo.ท่านได้ทำสิ่งที่วิเศษสุด คือดึงคะแนนเสียงมาทางเรา บางทีคนบนโรเดียคงไม่ฟัง การโน้มน้าวของข้าแล้วละ โลโล

influential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, 世家] family influential for generations; aristocratic family
势族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, 势族 / 勢族] influential family; powerful clan
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, 势要 / 勢要] influential figure; powerful person
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, 闻达 / 聞達] illustrious and influential; well-known
有影响[yǒu yǐng xiǎng, ㄧㄡˇ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 有影响 / 有影響] influential

influential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P)
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier
発言力[はつげんりょく, hatsugenryoku] (n) forcefulness of speech; influential voice
雄藩[ゆうはん, yuuhan] (n) (1) barony of the first degree; (2) influential feudal clan
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P)
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular

influential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be well-known ; be famous ; be influential FR: être populaire ; être influent ; être connu
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful ; influential ; authoritative FR: puissant
มีอิทธิพล[v. exp.] (mī ittiphon) EN: influence ; be influential in ; have an influence in ; dominate FR: être influent ; avoir de l'influence ; influer sur (fig.)
มีอิทธิพล[adj.] (mī ittiphon) EN: influential FR: influent
ผู้กว้างขวาง[n. exp.] (phū kwāngkh) EN: well-known person ; well-known figure ; well-connected person ; influential person FR: personne influente [f]
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: influential person ; influential figure FR: personnage influent [m]
ผู้ทรงอิทธิพล[n. exp.] (phūsong itt) EN: influential person FR: personne influente [f]
ผู้ทรงอิทธิพลของโลก[n. exp.] (phūsong itt) EN: most influential people in the world FR: personnes les plus influentes dans le monde [fpl]
ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก[n. exp.] (phūsong itt) EN: most influential person in the world FR: personne la plus influente dans le monde [f]

influential ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einflussreich {adj} | einflussreicher | am einflussreichsteninfluential | more influential | most influential

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า influential
Back to top