ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invasion*, -invasion-

invasion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invasion (n.) การบุกรุก See also: การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ Syn. intrusion, encroachment
invasion (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, assult, inroad Ops. defense, protection
English-Thai: HOPE Dictionary
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
English-Thai: Nontri Dictionary
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invasionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
Garbitsch! The invasion of Osterlich.การ์บริทซ เราจะบุก ออสตินลิค
Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.{\cHFFFFFF}Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.
I've got nothing to say. This is an invasion of my privacy!ผมไม่มีอะไรจะพูด นี่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวผม !
And it will be all that I have to say about this, uh... this invasion of my privacy.And it will be all that l have to say about this... . This invasion of my privacy.
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and,โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป
Clearing the way for an overwhelming invasion of the islands.เพื่อเปิดทางไปสู่การโจมตีทั้งหมู่เกาะ
It fights against the invasion of harmful substances.คอยป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆจากภายนอก
Supposedly the invasion was to find an artefact..การบุกครั้งนี้ก็เพื่อตามหาสิ่งล้ำค่
[Radio: Man] That's McFly, a new British invasion band-นั่นคือ แมคฟลาย วงดนตรีใหม่ที่จะเข้ามาครองอังกฤษ
How can you do that? That's, like, invasion of privacy.อาจารย์ทำแบบนั้นได้ยังไง นั่นมันล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว

invasion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4, 侵略] invasion; encroachment

invasion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion
ピッグス湾事件[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961)
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
元寇[げんこう, genkou] (n) the Mongol Invasion
神風[かみかぜ(P);しんぷう;かむかぜ, kamikaze (P); shinpuu ; kamukaze] (n) (1) divine wind (esp. a typhoon thought to have protected Japan from a Mongolian invasion in the 13th century); (2) (かみかぜ only) kamikaze; (P)
軍事侵略[ぐんじしんりゃく, gunjishinryaku] (n) military aggression; military invasion
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P)
侵攻(P);侵冦[しんこう, shinkou] (n,vs) invasion; (P)
侵犯[しんぱん, shinpan] (n,vs) violation; invasion; infringement; (P)
侵略(P);侵掠[しんりゃく, shinryaku] (n,vs) aggression; invasion; raid; (P)
侵襲[しんしゅう, shinshuu] (n,vs) invasion; infestation
入冦[にゅうこう, nyuukou] (n) invasion; encroachment
[こう, kou] (n) (obsc) invasion; invader
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression
襲来[しゅうらい, shuurai] (n,vs) invasion; raid; attack; visitation (of a calamity)

invasion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack ; offensive FR: agression [f] ; invasion [f] ; offensive [f] ; envahissement [m]

invasion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invasion {f}invasion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invasion
Back to top