ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interfere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interfere*, -interfere-

interfere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interfere (vi.) ก้าวก่าย See also: แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น Syn. interlope, intervene, meddle
interfere (vi.) รบกวน See also: เป็นอุปสรรค Syn. hinder, impede, obstruct
interfere in (phrv.) เข้าไปเกี่ยวข้อง See also: เข้าไปยุ่ง, ยุ่งกับ Syn. meddle in
interfere with (phrv.) เข้าไปเกี่ยวข้อง See also: เข้าไปยุ่ง, ยุ่งกับ Syn. meddle with
interference (n.) การเข้าแทรกแซง See also: การเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น Syn. intervention, meddlesomeness
interference (n.) สิ่งรบกวน See also: เหตุขัดข้อง, อุปสรรค Syn. hindrance, impediment, obstruction
interferer (n.) คนชอบก้าวก่าย See also: คนจุ้นจ้าน Syn. troublemaker
English-Thai: HOPE Dictionary
interfere(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้าวก่าย,ขัดขา,รบกวน,แย้งกัน., See also: interferer n. interferingly adv.
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance
English-Thai: Nontri Dictionary
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interferenceการแทรกสอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้าวก่าย (v.) interfere See also: intervene, overlap, meddle, tamper Syn. แทรกแซง, สอดแทรก, ล่วงล้ำ, เหลื่อมล้ำ
ทะร่อท่อแร่ (v.) interfere Syn. สอด
ทะร่อทะแร่ (v.) interfere Syn. สอด, ทะร่อท่อแร่
ยื่นมือ (v.) interfere See also: intervene
ล่วงล้ำ (v.) interfere See also: intervene, overlap, meddle, tamper Syn. แทรกแซง, สอดแทรก, เหลื่อมล้ำ
วุ่น (v.) interfere See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one´s oar in Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) interfere See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one´s oar in Syn. ยุ่ง
สอดรู้ (v.) interfere See also: meddle in, butt in, intervene, pry, be inquisitive Syn. สอดรู้สอดเห็น
แหยม (v.) interfere See also: intrude, poke (into), meddle Syn. ยุ่ง, เสือก, สะเออะ
การก้าวก่าย (n.) interference See also: overlap
การยื่นมือ (n.) interference See also: intervention
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...it might interfere with my aim.เป้าหมายของฉันอาจเปลี่ยน
They're not gonna interfere in our business.พวกเขาไม่ก้าวก่ายเรื่องของเรา
How can she let a little death interfere with romance?เธอปล่อยให้ความตายเล็กๆน้อยๆ มาขัดขวางความรักได้ยังไง
I ask you to baby-sit only if it won't interfere with your plans.ฉันขอให้หนูเลี้ยงน้องให้ก็แค่นั้น / จะไม่ไปยุ่งกับแผนการอื่นของหนูหรอก
There is a new enemy freaks of nature who interfere with our business.มีศัตรูใหม่เป็น ... ... ประหลาดของธรรมชาติที่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเรา
I wait 1,000 year for this moment, and no pipsqueak like you is going to interfere with that destiny.ฉันรอคอยช่วงนี้ มา 1000 ปีแล้ว และจะไม่มีสวะอย่างแก มาขวางพรหมลิขิตนี้ได้
It is not my task to interfere with the processes that take place down here.ผมไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายที่นี่ ขนาดฟาร์เบ็น ผมยังช่วยไม่ได้
Why do you have to interfere with other people's business?ทำไมแกต้องสอดเรื่องของคนอื่นเขาด้วย
And, Peter, I wouldn't want this to interfere with your family's Hawaiian vacation.ไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบ การไปพักผ่อนฮาวายกับครอบครัวคุณ
We'll fulfill our responsibilities, but not interfere in each other's private lives.เราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวไง
You said we have to fulfill our responsibilities, but never interfere in each other's private lives.เธอเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่าย
It seems that they meant to interfere with our plans.ดูเหมือนว่าพวกนั้นจงใจมาขัดขวางแผนการของเรา

interfere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理神论[lǐ shén lùn, ㄌㄧˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 理神论 / 理神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
自然神论[zì rán shén lùn, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 自然神论 / 自然神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
耽误[dān wu, ㄉㄢ ˙, 耽误 / 耽誤] delay; hold-up; to waste time; to interfere with
电磁干扰[diàn cí gān rǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 电磁干扰 / 電磁干擾] electromagnetic interference
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
干扰[gān rǎo, ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 干扰 / 干擾] interfere; obstruction
少管闲事[shǎo guǎn xián shì, ㄕㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 少管闲事 / 少管閑事] Mind your own business!; Don't interfere!
不干涉[bù gān shè, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄕㄜˋ, 不干涉] noninterference; nonintervention
射频干扰[shè pín gān rǎo, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 射频干扰 / 射頻干擾] radio interference; RF interference
[gān, ㄍㄢ, 干] to concern; to interfere; shield; stem

interfere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターフェア[, inta-fea] (n) interfere
夫婦喧嘩は犬も食わない[ふうふげんかはいぬもくわない, fuufugenkahainumokuwanai] (exp) (id) One should not interfere in lover's quarrels
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P)
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
障る[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P)
インターフェアランス[, inta-fearansu] (n) interference
エミフィル[, emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P)
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface)
不干渉[ふかんしょう, fukanshou] (n) abstention; nonintervention; noninterference
外乱[がいらん, gairan] (n) noise (interference)
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference
差し支える(P);差支える[さしつかえる, sashitsukaeru] (v1,vi) to interfere; to hinder; to become impeded; (P)
干渉[かんしょう, kanshou] (n,vs) interference; intervention; (P)
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] (n) {comp} interference signal
干渉縞[かんしょうじま, kanshoujima] (n) interference fringes
干渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] (n) {comp} interference power
放任[ほうにん, hounin] (n,vs,adj-no) noninterference; leaving something to take its own course; giving someone a free hand with something; (P)
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in
混信[こんしん, konshin] (n,vs) jamming; interference; cross talk
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P)
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r,vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into
節介[せっかい, sekkai] (adj-na,n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness
話の腰を折る[はなしのこしをおる, hanashinokoshiwooru] (exp,v5r) to interfere; to butt in; to interrupt someone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
干渉[かんしょう, kanshou] interference
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] interference signal
干渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] interference power
符号間干渉[ふごうかんかんしょう, fugoukankanshou] ISI, intersymbol interference

interfere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้าวก่าย[v.] (kāokāi) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
เข้าไปยุ่ง[v. exp.] (khao pai yu) EN: interfere ; obtrude FR:
แส่[v.] (saē) EN: meddle ; interfere FR: interférer
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
สาระแน[v.] (sāranaē) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into (sth) ; pry ; snoop FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive FR: fouiner ; fureter
ทะร่อทะแร่[v.] (tharōtharaē) EN: interfere FR:
ทะร่อท่อแร่[v.] (tharōthøraē) EN: interfere FR:
แหยม[v.] (yaēm) EN: intrude ; poke (into) ; meddle ; interfere FR: interférer
อย่ายุ่ง[v. exp.] (yā yung) EN: Let me alone! ; Don't interfere ; Don't trouble yourself ; Don't mess with me! FR: Ne te mêles pas de ça !
ยื่นมือ[v.] (yeūnmeū) EN: interfere ; intervene ; barge in FR: interférer
ยื่นหน้า[v. exp.] (yeūn nā) EN: interfere ; meddle ; push oneself forward FR:
ยุ่งด้วย[v. exp.] (yung dūay) EN: interfere FR: se mêler de ; s'immiscer ; interférer (dans)
การเข้าแทรกแซง[n. exp.] (kān khao sa) EN: interference FR: interférence [f]
การแทรกแซง[n.] (kān saēksaē) EN: intervention ; interference FR: intervention [f]
การแทรกสอด[n.] (kān saēk sø) EN: interference FR: interférence [f]
การแทรกสอดหักล้าง[n. exp.] (kān saēk sø) EN: destructive interference FR:
การแทรกสอดของแสง[n. exp.] (kān saēk sø) EN: interference FR:
การแทรกสอดเสริม[n. exp.] (kān saēk sø) EN: constructive interference FR:
การยื่นมือ[n.] (kān yeūnmeū) EN: interference FR:
คลื่นแทรก[n. exp.] (khleūn saēk) EN: jamming ; radio interference FR: interférence [f] ; brouillage [m]
แทรกสอด[v. exp.] (saēk søt) EN: intervene (in) FR: interférer

interfere ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinflussung {f}interference; influencing
Nachbarwirkung {f} der Fasernfibre interference effect
Funkentstörung {f}radio interference suppression
Bildstörung {f}image interference
Interferenz {f} | elektromagnetische Interferenz
Störsicherheit {f}interference resistance
Mischen {n}interference
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing
Fernsehstörungen {pl}television interference

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interfere
Back to top