ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interpret

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interpret*, -interpret-

interpret ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interpret (vt.) เข้าใจ See also: ตีความ Syn. apprehend, understand Ops. misinterpret, misapprehend
interpret (vt.) แปล See also: แปลความหมาย Syn. translate, render
interpret (vi.) อธิบาย See also: แจ้ง, แสดง Syn. explain, expound Ops. confuse, tangle
interpret as (phrv.) หมายถึง See also: ทำให้ตีความว่า
interpretation (n.) การแปลความหมาย See also: การตีความ Syn. translation, rendition
interpretative (adj.) เกี่ยวกับการแปลความหมาย
interpreter (n.) ล่าม See also: ผู้แปลความ Syn. translator
English-Thai: HOPE Dictionary
interpret(อินเทอ'พรีท) vt. อธิบาย,ชี้แจง,แปล,ล่าม. vi. ล่าม,แปล,อธิบาย., See also: interpretability n. interpretable adj. interpretably adv. interpreter n., Syn. elucidate
interpretation(อินเทอพรีทเท'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,การแปล,การล่าม,การแสดงดนตรีเพื่อแสดงความหมายที่แฝงอยู่, Syn. clarification
interpreted languageภาษาที่แปลด้วยตัวแปลภาษาหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์จะอ่านคำสั่งทีละคำสั่ง จัดการแปลให้แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ทันที ก่อนที่จะไปอ่านคำสั่งใหม่ เช่น ภาษา BASIC, LISP, PROLOG และ LOGO เป็นต้น การใช้ภาษาประเภทนี้ ที่ใช้จะรู้สึกทันใจกว่า เพราะรายงานผลได้ทันที ถ้ามีที่ผิด ก็จะได้แก้ไขได้เลย ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ใช้ตัวแปลภาษาที่เรียกว่า Interpreter เป็นตัวแปล
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
interpret(vt) อธิบาย,แปลความ,แสดง,ชี้แจง
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpreter๑. โปรแกรมแปลคำสั่ง, อินเทอร์พรีเตอร์๒. ตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretative Functionหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]
Interpreterตัวแปลคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดความหมาย (v.) interpret See also: solve, crack Syn. แปลความหมาย
ขยายความ (v.) interpret See also: explain, elucidate a point Syn. อธิบาย, ชี้แจง
ตีความ (v.) interpret See also: solve, crack Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย
ตีความหมาย (v.) interpret See also: comprehensible, explain Syn. ตีความ, แปลความ
อธิบาย (v.) interpret See also: explain, elucidate a point Syn. ชี้แจง, ขยายความ
แปลความหมาย (v.) interpret See also: decode, reveal, translate Syn. แปลความ, แปล
ไขความ (v.) interpret See also: explain, elucidate a point Syn. อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ
การตีความหมาย (n.) interpretation See also: explication, elucidation, translation Syn. การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
การถ่ายทอดความหมาย (n.) interpretation See also: explication, elucidation, translation Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย
การแปลความหมาย (n.) interpretation See also: explication, elucidation, translation Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
การให้ความหมาย (n.) interpretation See also: explication, elucidation, translation Syn. การตีความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
ล่าม (n.) interpreter See also: commentator, translator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was given conflicting orders and he did his best to interpret them.เขาได้รับการสั่งซื้อที่ขัดแย้งกัน และเขาได้ดีที่สุดที่จะแปล ความหมายได้
I want you to analyze and interpret all the events... surrounding Derek's incarceration.ฉันต้องการวิเคราะห์ และแปลผล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น... ที่เกี่ยวกับ การจำคุกของ เดเร็ค
That I can only interpret as...นั่นตีความได้อย่างเดียวว่า
Roy's brain is trying To interpret the sensory input.สมองของรอยพยายามที่จะ แปลข้อมูลที่รับเข้าไป
The church must first interpret the markings if we are to be enlightened by their words.ถ้าอยากเข้าใจความหมายก็ต้องให้โบสถ์ แปลความหมายของสัญลักษณ์ก่อน
But we need someone to interpret him for us.แต่เราต้องการใครที่จะเป็นล่ามเขา ให้เรา
Karev doesn't want to be here, and he may interpret that as dr.ว่า ดร.คาเรฟ ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่
He would need to... implant the memories into a brain that could interpret them.เขาต้องทำ... . ปลูกถ่ายความทรงจำ
And as every war that's ever been fought can tell you there are many ways you can interpret it.และเหมือนกับทุกสงคราม ที่คนที่เคยต่อสู้เท่านั้นจะบอกคุณได้... ... มันมีหลายทาง ที่คุณสามารถแปลได้
If I can't interpret it.ถ้าฉันไม่สามารถอธิบายมัน
People ask me all the time to interpret what they saw, and I can't.มีคนต่างขอร้องผมอยู่เสมอ ให้ช่วยตีความหมายในสิ่ง ที่พวกเขาได้เห็นกันมา แต่ผมก็เปล่าทำ
Well, there's no two ways to interpret that.คำนั้นตีความได้ แบบเดียวเท่านั้น

interpret ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, 望文生义 / 望文生義] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, 误读 / 誤讀] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data)
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 解释 / 解釋] explanation; to explain; to interpret; to resolve
卦义[guà yì, ㄍㄨㄚˋ ㄧˋ, 卦义 / 卦義] interpretation of the divinatory trigrams
口译[kǒu yì, ㄎㄡˇ ㄧˋ, 口译 / 口譯] interpreting
病机[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 病机 / 病機] interpretation of the cause; onset and process of an illness; pathogenesis
[zhòu, ㄓㄡˋ, 繇] interpretations of the trigrams
翻译者[fān yì zhě, ㄈㄢ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 翻译者 / 翻譯者] interpreter
解释执行[jiě shì zhí xíng, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 解释执行 / 解釋執行] interpreted (computer)
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 译员 / 譯員] interpreter; translator (esp. oral)
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 太极图说 / 太極圖說] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
真意[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, 真意] true meaning; correct interpretation
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, 说法 / 說法] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation

interpret ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタプリト[, intapurito] (n) interpret
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (1) (See 解する) to understand; to appreciate; (2) to interpret
解する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) to understand; to appreciate; (2) to interpret
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter
インタープリタ型言語[インタープリタかたげんご, inta-purita katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリティブ[, intapuriteibu] (n) interpretive
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning)
コマンドインタープリター;コマンドインタープリタ[, komandointa-purita-; komandointa-purita] (n) {comp} command interpretor
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
バイトコードインタープリタ[, baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter
メタファイル解釈系[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) {comp} metafile interpreter
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判読[はんどく, handoku] (n,vs) decipherment; interpretation; making out
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
夢判断[ゆめはんだん, yumehandan] (n) interpretation of dreams; dream reading; oneirocriticism; oneiroscopy
憲法解釈[けんぽうかいしゃく, kenpoukaishaku] (n) constitutional interpretation
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field
拡大解釈[かくだいかいしゃく, kakudaikaishaku] (n,vs) broad interpretation
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P)
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] (n) {comp} interpreter (device)
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] (n) {comp} interpreter directive
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
解釈[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) explanation; interpretation; (P)
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] (n,vs) {comp} interpretation
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] (n) {comp} interpreter; interpretive program
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] (n) {comp} interpreted parameter literal
訓詁[くんこ, kunko] (n) interpretation; exegesis
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r,vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly
逐次通訳[ちくじつうやく, chikujitsuuyaku] (n) consecutive interpretation; consecutive interpreting
通弁[つうべん, tsuuben] (n,vs) interpreter (in the Edo period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device)
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive
解釈[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs)
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs)
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter

interpret ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
แก้ฝัน[v.] (kaēfan) EN: interpret dreams FR: interpréter un rêve
กำหนดความหมาย[v. exp.] (kamnot khwā) EN: interpret FR:
ไขความ[n. exp.] (khai khwām) EN: explain ; elucidate ; interpret FR:
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain ; construe FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[v. exp.] (tīkhwām khø) EN: interpret a law FR: interpréter une loi
ตีความหมาย[v.] (tīkhwāmmāi) EN: interpret FR:
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
บรรเลงเปียโน[v. exp.] (banlēng pīa) EN: FR: interpréter un morceau au piano
อินเตอร์พรีเตอร์[n.] (intoēphrīto) EN: interpreter FR: interpréteur [m]
การใช้และการตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān chai la) EN: application and interpretation of law FR:
การขับร้องเพลง[n. exp.] (kān khaprøn) EN: FR: interprétation [f]
การแปล[n.] (kān plaē) EN: translation ; traduction ; interpretation FR: traduction [f] ; interprétation [f]
การแปลแบบฉับพลัน[n. exp.] (kān plaē ba) EN: simultaneous interpretation FR: traduction simultanée [f]
การแปลแบบกระซิบ[n. exp.] (kān plaē ba) EN: whispering interpretation FR:
การแปลแบบล่าม[n. exp.] (kān plaē ba) EN: interpretation FR: interprétation [f]
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē kh) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การถ่ายทอดความหมาย[n. exp.] (kān thāithø) EN: interpretation FR:
การตีความ[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition FR: interprétation [f] ; explication [f] ; définition [f]
การตีความความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwām) EN: FR: interprétation des rêves [f]
การตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān tīkhwām) EN: interpretation of law FR: interprétation de la loi [f]
การตีความหมาย[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation FR:
การตีความหมายข้อมูล[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation of data ; data interpretation FR: interprétation des données [f]
การตีความหมายความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwām) EN: interpretation of dreams FR: interprétation des rêves [f]
การตีความผิด[n. exp.] (kān tīkhwām) EN: misinterpretation FR: fausse interprétation [f]
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phi) EN: misunderstand ; mistake ; make a mistake ; be mistaken FR: mal comprendre ; mal interpréter ; se méprendre
ขับร้องโดย …[X] (khaprøng dō) EN: sung by ... ; songs by … FR: interprété par …
คีต[n.] (khīt) EN: interpretation FR: interprétation [f]
คีตะ[n.] (khīta) EN: interpretation FR: interprétation [f]
คีต-[pref.] (khīta-) EN: interpretation FR: interprétation [f]
คีตกะ[n.] (khītaka) EN: interpretation FR: interprétation [f]
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; definition ; denotation FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
ความหมายของความฝัน[n. exp.] (khwām māi k) EN: interpretation of dreams FR: interprétation des rêves [f]
ความหมายทางเรขาคณิต[n. exp.] (khwāmmāi th) EN: geometric interpretation FR: interprétation géométrique [f]
ความหมายทางเรขาคณิตของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (khwāmmāi th) EN: geometric interpretations of functions of two variables FR:

interpret ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbildauswertung {f}aerial photograph interpretation
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation
Dolmetscherinstitut {n}institute for interpreters
Interpretation {f}interpretation
interpretierend {adv}interpretively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interpret
Back to top