ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inventory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inventory*, -inventory-

inventory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inventory (n.) รายการสิ่งของ Syn. catalogue, list, account
inventory (n.) สินค้าที่มีอยู่ในร้าน Syn. stock, goods
English-Thai: HOPE Dictionary
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ,รายการทรัพย์สิน,รายการสินค้า,แคทตาล็อก,สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว,การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ,สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inventoryสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม
There's inventory piled up...มีสินค้ากองเป็นภูเขาเลากา...
Names, contacts, inventory lists.ชื่อ, การติดต่อ, รายการสินค้า
August 9th's inventory Make sure they are counted numerous times !การนับสต๊อกครั้งที่9 เดือนส.ค. ให้แน่ใจว่านับซ้ำให้เรียบร้อยด้วยนะ
Because the inventory is an important task, we have to verify half of the stock from the counter and the backstore in one timeเพราะว่าการนับสินค้าในสต๊อกเนี่ยเป็นงานสำคัญมากนะ เราต้องตรวจสอบครึ่งหนึ่งของสต๊อกจากหน้าเคาเตอร์ และ backstore ในเวลาเดียวกัน
That was the totalization of the inventory !นั่นมัน เอกสารจำนวนยอดสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในสต๊อก
You ripped this morning inventory totalization?นายทำลายรายงานการตรวจนับสต็อกของเรา
The inventory is an important taskสต็อกสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
Bogdan just kept me here late you know, doing some inventory and I should've just...คุณรู้นะ ทำบัญชีสินค้าที่มีอยู่ในร้าน และผมน่าจะ...
Because I'm counting six, inventory says eight.เพราะฉันนับได้ 6 ชิ้น รายการสินค้าระบุว่ามี 6 ชิ้น
The inventory list for the missing lab-wear is as follows:รายการสิ่งของที่หายไปจากห้องแล็บ มีดังนี้ครับ
Big Mike wanted me to finish this inventory by tomorrow morning.บิ๊กไมค์ ต้องการให้ฉัน ทำรายการสินค้าให้เสร็จ ภายในพรุ่งนี้เช้า

inventory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions
清册[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, 清册 / 清冊] detailed list; inventory

inventory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーサイクル[, inbentori-saikuru] (n) inventory cycles
インベントリーファイナンス[, inbentori-fainansu] (n) inventory finance
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system
データインベントリ[, de-tainbentori] (n) {comp} data inventory
デルタインベントリ[, derutainbentori] (n) {comp} delta inventory
デルタインベントリファイル[, derutainbentorifairu] (n) {comp} delta inventory file
インベントリー;インベントリ[, inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list
ジャストインタイム[, jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory

inventory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการหมุนของสินค้า[n. exp.] (attrā kān m) EN: inventory turnover FR:
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ[n. exp.] (attrā kān m) EN: Inventory Turnover Ratio FR:
บัญชีการปล่อยสารมลพิษ[n. exp.] (banchī kān ) EN: emission inventory FR: répertoire des émissions polluantes [m]
บัญชีพัสดุ[n. exp.] (banchī phat) EN: inventory FR:
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān) EN: warehouse management ; inventory management FR:
การควบคุมสินค้าคงเหลือ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: inventory control FR:
การคุมสต๊อก[n. exp.] (kān khum sa) EN: inventory control FR:
การทำเป็นตาราง[n. exp.] (kān tham pe) EN: tabulation ; census ; inventory FR:
โละสินค้า[v. exp.] (lo sinkhā) EN: take stock ; take inventory FR:
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects FR: fournitures [fpl ; articles [mpl]
สินค้าคงเหลือ[n. exp.] (sinkhā khon) EN: inventory FR:
วัสดุ[n.] (watsadu) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing ; supply FR: matériel [m] ; matériau [m] ; matière [f] ; objet [m]

inventory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontenbestandsband {n}account inventory tape
Grundbestand {m}active inventory
Lagerwirtschaft {f}administration of inventory
Sachkonto {n}impersonal account; inventory account
Bestandsaufnahme {f}inventory control; taking of an inventory
Inventar {n}inventory; stock
Inventarisierung {f}inventory
Inventur {f} | Inventur machen; Inventur aufnehmeninventory; stocktaking | to take inventory; to take stock
Bestandsliste {f}inventory listing; stock sheet
Bestandsnachweis {m}inventory evidence
Warenwirtschaftssystem {n}inventory control system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inventory
Back to top