ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instantly*, -instantly-

instantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instantly (adv.) โดยทันที See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
English-Thai: Nontri Dictionary
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวับ (adv.) instantly See also: suddenly, abruptly, rapidly Syn. เร็ว, ทันที
ทันใดนั้น (adv.) instantly See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น
บัดดลนั้น (adv.) instantly See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น
ในทันทีนั้น (adv.) instantly See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly Syn. ทันทีทันใด, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย
She was the most beautiful of all... and he instantly fell in love.เธองดงามที่สุดในนั้น... และเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันที.
I instantly resolved on setting off for this place, to make my sentiments known to you.ฉันมีความตั้งใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้ ด้วยความรู้สึกในใจของฉันที่จะรู้จากคุณ
But, if he was impure, he would die instantly and it meant we were doomed.แต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์พอ เขาจะตายทันที นั่นหมายถึง เราจะพบหายนะ
And why not? You'II be instantly returned to prison, where you belong.ทำไมล่ะ เธอจะได้กลับเข้าคุกตามที่ควรไง
Though not wishing to injure him by supposing it possible, I instantly set off to make my sentiments known.โดยคิดว่ามันเป็นจริง ฉันเลยรีบมาบอกถึงความคิดของฉัน
At Hanul station in Seoul at 6,:00 am, a 29 year-old woman jumped in front of the subway train and instantly lost her life,ที่สถานีฮานึลในโซล เวลา 6 นาฬิกา มีผู้หญิงอายุ 29 ปี กระโดดลงตัดหน้ารถไฟฟ้าใต้ดิน เสียชีวิต
No matter where Mika is, I can instantly find her.ไม่ว่ามิกะจะอยู่ที่ไหน ฉันก็จะสามารถเห็นเธอได้เสมอ
If a subject survives my method he or she is instantly rehabilitated.การอยู่รอดมันคือวิธีของฉัน เขา หรือ น้องสาวคุณ คุณต้องหาคำตอบ
You can't instantly tell me that a man, because he's a certain age... can't marry a woman or love a woman.คุณจะมาบอกผมไม่ได้ว่า เพราะผู้ชายคนนึงมีอายุเท่านี้ เขาจึงแต่งงานหรือรักผู้หญิงไม่ได้
Or what if we instantly love him,หรือถ้าเราชอบเขาโดยทันที
So, if a stargate can instantly transport youว่าแต่ ,ถ้า สตาร์เกท สามารถส่งคุณ

instantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, 即刻] immediately; instant; instantly

instantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
即ギレ;即切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst
矢庭に;矢場に[やにわに, yaniwani] (adv) suddenly; instantly
轟沈[ごうちん, gouchin] (n,vs) sinking a ship instantly
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P)
直ぐに[すぐに, suguni] (adv) (uk) (See 直ぐ) instantly; immediately

instantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดดลนั้น[adv.] (batdon nan) EN: instantly FR:
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
คาที่[adv.] (khā thī) EN: instantly ; on the spot ; then and there FR:
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
ขวับเขวียว[adv.] (khwapkhwīo) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
กระบัด[adv.] (krabat) EN: suddenly ; instantly FR:
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)
ทันใดนั้น[adv.] (thandainan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī tha) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away FR:
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately FR: immédiatement

instantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sogleich; augenblicklich {adv}instantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instantly
Back to top