ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incentive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incentive*, -incentive-

incentive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incentive (adj.) ที่เป็นสิ่งกระตุ้น See also: ที่ปลุกเร้า Syn. encouraging, motivating
incentive (n.) สิ่งกระตุ้น See also: สิ่งเร้า Syn. encouragement, inducement
English-Thai: HOPE Dictionary
incentive(อินเซน' ทิฟช) n. สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม., See also: incentively adv., Syn. stimulating, provocative)
English-Thai: Nontri Dictionary
incentive(adj) ชวนใจ,ยั่วยวน,ปลุกเร้า,กระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incentiveสิ่งจูงใจ, เหตุกระตุ้นใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incentive สิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมา ใช้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งจูงใจ (n.) incentive See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation Syn. สิ่งดึงดูด
สิ่งดึงดูด (n.) incentive See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation
แรงจูงใจ (n.) incentive See also: stimulus, encouragement Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the incentive that makes capitalism work.นั่นเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ทุนนิยมเดินหน้า
That's the incentive that other economic systems lack.นั่นคือแรงจูงใจที่ระบบเศรษฐกิจอื่นไม่มี
And before you leave tonight, I'm gonna give you a little incentive to keep on dancing,และก่อนที่จะกลับ ฉันจะให้เห็น"ของจริง" จะได้อยากเต้นต่อไปน่ะจ้ะ
Now, if that's not incentive enough for you,อืม, ถ้านี่ไม่กระตุ้นคุณ มากพอ
There's not a lot of incentive to share.ไม่ค่อยมีแรงจูงใจให้เล่า
I need some incentive just in case Whistler doesn't want to go quietly.แล้วเธอเกิดบาดเจ็บ ฉันจำเป็นต้องมีตัวประกัน ในกรณีที่วิสเล่อร์เล่นตุกติก
For an incentive spirometer.เพื่อจะเป็น เครื่องวัดความสามารถของปอด
Well, it seems to me you both have incentive to come to terms.ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายอยากจะไปศาลนะ
What possible Incentive do these people have to comply with your orders?ที่คนพวกนี้ต้องทำตามคำสั่งของคุณ อาจเป็นความจริงที่ว่ารัฐบาลเป็นคนจ้างคุณ
In fact, assuming that one of us does have the pen, who among us has the most incentive to make sure it never sees the light of day?อันที่จริง สมมุติว่าพวกเราคนหนึ่งมีปากกา ใครกันล่ะที่มีแรงจูงใจมากที่สุด ที่จะทำให้แน่ใจว่ามันไม่ทางถูกเจอ?
I won't say that all senior citizens who can't master technology should be publicly flogged, but if we made an example of one or two, it might give the others incentive to try harder.ที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นควรโดนลงโทษหรอกนะ แต่ถ้าเราลองทำให้เป็นตัวอย่าง มันก็อาจจะกระตุ้นให้คนอื่นพยายามมากกว่านี้
So you've got a real incentive to sing like an angel.งั้น ตั้งใจร้องเพลงให้ดีๆ

incentive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖酬[jiǎng chóu, ㄐㄧㄤˇ ㄔㄡˊ, 奖酬 / 獎酬] incentive; reward

incentive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセンティブセール[, insenteibuse-ru] (n) incentive sale
インセンティブ[, insenteibu] (n) incentive; (P)
刺戟性;刺激性[しげきせい, shigekisei] (n) stimulative; incentive; irritative
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P)
励み[はげみ, hagemi] (n) (often as 励みになる) (See 励まし) (act of) encouragement; stimulus; incentive; (P)
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P)

incentive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แรงดลใจ[n.] (raēngdonjai) EN: incentive FR:
แรงจูงใจ[n. exp.] (raēng jūngj) EN: motive ; incentive ; motivation ; appeal FR: motivation [f]
แรงกระตุ้น[n. exp.] (raēng kratu) EN: motivation ; stimulant ; incentive ; driving force FR: motivation [f]
สิ่งดลใจ[n. exp.] (sing donjai) EN: incentive FR:
สิ่งจูงใจ[n. exp.] (sing jūngja) EN: incentive ; stimulant ; motivator FR:
สิ่งกระตุ้น[n. exp.] (sing kratun) EN: stimulant ; stimulus ; incentive FR: stimulant [m] ; incitant [m] (Belg.)
สิทธิประโยชน์ทางภาษี[n. exp.] (sitthi pray) EN: tax privilege ; tax incentive FR:
ตัวกระตุ้น[n. exp.] (tūa kratun) EN: incentive ; stimulator ; activator FR: activateur [m]
ตัวกระตุ้นการซื้อ[n. exp.] (tūakratun k) EN: buying incentive ; go-between FR:
ไมซ์[n.] (mai) EN: MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) FR:

incentive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungslohn {m} | progressiver Leistungslohnincentive wage | accelerated incentive
Investitionsanreiz {m}investment incentive
Steueranreiz {f}tax incentive
Leistungszulage {f}incentive bonus payment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incentive
Back to top