ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infection*, -infection-

infection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infection (n.) การติดเชื้อ See also: การติดโรค Syn. contamination, contagion
English-Thai: HOPE Dictionary
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
English-Thai: Nontri Dictionary
infection(n) การติดเชื้อ,โรคติดต่อ,การระบาดของโรค,ภาวะติดเชื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infectionการติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectionการติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His immune system fails when there's trouble, so an ear infection ...แกไม่มีภูมิต้านทานโรค เป็นอะไร ก็ไม่หาย อย่างหูอักเสบ...
How long does it take for the infection to take hold?ใช้เวลานานเท่าไร สำหรับเชื้อโรค
Then you quietly port into the other pods and spread the infection to them.คุณพอร์ทมันเข้ากับพอดอื่น และฉีดเชื้อโรคเขาไป
The T-virus escaped into the air conditioning system... and an uncontrolled pattern of infection began."ที-ไวรัสได้เล็ดลอด เข้าสู่ระบบปรับอากาศ... และมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ พวกเขาจะเริ่มติดเชื้อ
It, uh, looks like you had some kind of infection that wasn't taken care of properly.มันดูเหมือนว่าจากการติดเชื้อบางชนิด นั่นเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง
It caused something called mastitis which is a very painful infection of the udders.มันทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ เป็นการติดเชื้อที่เต้านมที่ทำให้เจ็บปวดมาก
I hope people aren't watching at dinnertime but the pus from the infection of the udders ends up in the milk.ผมหวังว่าคุณไม่ได้ดูเรื่องนี้ตอนกำลังกินอาหาร แต่น้ำหนองจากการติดเชื้อที่เต้า จะไหลปนไปกับน้ำนม
And we know we're at a crisis when somebody can go into a hospital and get a staff infection and it cant be cured and they die.เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ ที่รักษาไม่ได้และเสียชีวิต
The infection is spreading faster than anyone anticipated.การติดเชื้อกระจายเร็วกว่าที่ทุกคนคาดการไว้
The risk of infection is too great. You must understand.ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นร้ายแรงมาก คุณควรจะเข้าใจนะ
Sir, T-virus infection has reached critical levels.ท่านครับ, การระบาดของทีไวรัส ได้ถึงระดับวิกฤตแล้ว
At this rate, the infection could be complete in two, maybe three weeks.ด้วยอัตราขนาดนี้, อาจจะเปลี่ยนสมบูรณ์ใน 2-3 สัปดาห์

infection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
贾第虫病[Jiǎ dì chóng bìng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 贾第虫病 / 賈第蟲病] Giardiasis, a form of gastro-enteritis caused by infection of gut by Giardia lamblia protozoan parasite
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, 发炎 / 發炎] inflamed from infection or injury; inflamation
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 股癣 / 股癬] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch
肉毒梭状芽孢杆菌[ròu dú suō zhuàng yá bāo gǎn jūn, ㄖㄡˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄧㄚˊ ㄅㄠ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 肉毒梭状芽孢杆菌 / 肉毒梭狀芽孢桿菌] Clostridium difficile (bacterium causing gut infection)
[zhài, ㄓㄞˋ, 瘵] foci of tubercular infection
病灶[bìng zào, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄠˋ, 病灶] focus (of infection)
感染[gǎn rǎn, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 感染] infection; to infect; to influence
实验室感染[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 实验室感染 / 實驗室感染] laboratory infection
混合感染[hùn hé gǎn rǎn, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 混合感染] mixed infection
续发感染[xù fā gǎn rǎn, ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 续发感染 / 續發感染] secondary infection
传染源[chuán rǎn yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄩㄢˊ, 传染源 / 傳染源] source of an infection
阴道炎[yīn dào yán, ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ, 阴道炎 / 陰道炎] vaginal infection; inflamation of the vulva or vagina; colpitis
手足口症[shǒu zú kǒu zhèng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄎㄡˇ ㄓㄥˋ, 手足口症] human hand foot and mouth disease, a viral infection

infection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection
サイレントインフェクション[, sairentoinfekushon] (n) silent infection
ペット病[ペットびょう, petto byou] (n) pet-communicated infection
不顕性感染[ふけんせいかんせん, fukenseikansen] (n) inapparent infection; subclinical infection
伝染性軟属腫[でんせんせいなんぞくしゅ, densenseinanzokushu] (n) molluscum contagiosum (viral infection of the skin)
感染予防[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control
感染症対策[かんせんしょうたいさく, kansenshoutaisaku] (n) infection control measures
日和見感染[ひよりみかんせん, hiyorimikansen] (n) opportunistic infection
白点病[はくてんびょう, hakutenbyou] (n) ich (Ichthyophthirius multifiliis) infection; white spot (protozoan infection of freshwater fish)
空気感染[くうきかんせん, kuukikansen] (n,adj-no) air-borne infection
経口感染[けいこうかんせん, keikoukansen] (n) oral infection; orally transmitted infection
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection
感染[かんせん, kansen] (n,vs,adj-no) infection; contagion; (P)
殺菌[さっきん, sakkin] (n,vs,adj-no) sterilization; sterilisation; disinfection; (P)
消毒[しょうどく, shoudoku] (n,vs) disinfection; sterilization; sterilisation; (P)
膣カンジダ症;膣カンジタ症[ちつカンジダしょう(膣カンジダ症);ちつカンジタしょう(膣カンジタ症), chitsu kanjida shou ( chitsu kanjida shou ); chitsu kanjita shou ( chitsu kanjita s] (n) (See カンジダ膣炎) vaginal yeast infection; thrush; candidiasis
赤星病[あかぼしびょう, akaboshibyou] (n) Gymnosporangium rust (plant infection)
防疫[ぼうえき, boueki] (n) communicable disease control (e.g. by quarantine, disinfection, etc.); prevention of epidemics; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
感染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection

infection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดทะพิษ[n.] (bātthaphit) EN: bacterial infection ; streptococcus ; streptococci [pl] FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.] FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus ; fungi [pl] ; fungal infection ; thrush FR: moisissure [f] ; champignon [m]
หูชั้นกลางอักเสบ[n. exp.] (hū chan klā) EN: otitis media ; middle ear infection FR:
การอักเสบ[n.] (kān aksēp) EN: inflammation ; infection FR: inflammation [f]
การอักเสบติดเชื้อ[n. exp.] (kān aksēp t) EN: infection FR:
การติดเชื้อ[n. exp.] (kān tit che) EN: infection FR: infection [f]
การติดเชื้อจากน้ำ[n. exp.] (kān tit che) EN: waterborne disease ; wate-borne infection FR:
การติดโรค[n. exp.] (kān tit rōk) EN: infection FR: infection [f]
กระดูกอักเสบ[n. exp.] (kradūk aksē) EN: osteitis ; bone infection FR:
หนองในเทียม[n. exp.] (nøng-nai th) EN: chlamydia infection FR:
โรคหนองในเทียม[n. exp.] (rōk nøng-na) EN: chlamydia infection FR:
ท่อปัสสาวะอักเสบ[n. exp.] (thø patsāwa) EN: urethritis ; urinary infection FR: inflammation de l'urètre [f]
การฆ่าเชื้อ[n. exp.] (kān khā che) EN: desinfection ; sterilization FR: désinfection [f] ; stérilisation [f]
ป้องกันการติดเชื้อ[v. exp.] (pǿngkan kān) EN: FR: prévenir les infections

infection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelohrentzündung {f} [med.]inflammation of the middle ear; infection in one's middle ear
Ansteckungsgefahr {f}risk of infection
Kieferhöhlenvereiterung {f} [med.]sinus infection
Virusinfektion {f} [med.]virus infection
Desinfektion {f}disinfection
Schuhsohlendesinfektion {f}shoe disinfection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infection
Back to top