ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impossible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impossible*, -impossible-

impossible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impossible (adj.) ซึ่งเป็นไปไม่ได้ See also: ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น Syn. miraculous, unbelieved Ops. possible
English-Thai: HOPE Dictionary
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable
English-Thai: Nontri Dictionary
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impossibleที่พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีทาง (v.) impossible Syn. เป็นไปไม่ได้, ไม่มีวัน Ops. เป็นไปได้
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
เป็นไปไม่ได้ (v.) be impossible Ops. เป็นไปได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't ask that you should love me. I won't ask impossible things.ฉันไม่ได้ขอให้คุณรักฉัน ฉันจะไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
It's impossible to thank you for your kindness to us through all this.ผมซาบซึ้งในความกรุณาของท่านต่อเรื่องทั้งหมดนี้
I want to tell you that it's impossible to ride on that road... without realizing what a wonderful piece of work it is.{\cHFFFFFF}ผมอยากจะบอกคุณว่ามันเป็น เป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งอยู่บนท้องถนนที่ ... {\cHFFFFFF}โดยไม่ทราบว่าสิ่งที่ ชิ้นเยี่ยมของการทำงานมันเป็น
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน
It is impossible for me to ignore that you're in a different category from any person I have ever tried or am likely to try.คงเป็นไปไม่ได้ถ้าศาลจะละเลย ว่าคุณเป็นคนที่แตกต่าง จากคนที่ศาลเคยตัดสิน หรืออยากจะตัดสิน
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง'
That's an impossible question. I'm sorry.นั่นเป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้ ฉันขอโทษ
When, um, God makes the impossible possible.เมื่อเอ่อพระเจ้าที่ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้
We lost contact with Los Angeles... and the West Coast last night... so it's impossible at this time to know... how many unaffected people are left.เราขาดการติดต่อกับทาง ลอสแองเจลิส และแถบชายฝั่งด้านตะวันตกเมื่อคืนนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่า
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้
Until finally the impossible happened.ท้ายที่สุด สิ่งเหลือเชื่อก็เกิดขึ้น
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ

impossible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 势不可当 / 勢不可當] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 没有什么不可能 / 沒有甚麼不可能] nothing is impossible; there's nothing impossible about it
几乎不可能[jī hū bù kě néng, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 几乎不可能 / 幾乎不可能] almost impossible
不可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 不可能] impossible; cannot; not able
做不到[zuò bù dào, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, 做不到] impossible
办不到[bàn bu dào, ㄅㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 办不到 / 辦不到] impossible; can't be done; no can do; unable to accomplish

impossible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インポシブル;インポッシブル[, inposhiburu ; inposshiburu] (adj-na) (col) impossible
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
はずがない[, hazuganai] (exp) (See 筈・1) cannot (do); it is impossible that...
事実上不可能[じじつじょうふかのう, jijitsujoufukanou] (n) effectively impossible
本木にまさる末木なし[もときにまさるうらきなし, motokinimasaruurakinashi] (exp) (obsc) try though one might, it's impossible to replace one's first love
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea)
理解不能[りかいふのう, rikaifunou] (adj-na) impossible to understand; impossible to decypher
至難の業[しなんのわざ, shinannowaza] (n) Herculean task; next to impossible undertaking
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
有り得べからざる[ありうべからざる, ariubekarazaru] (exp,adj-pn) impossible; unthinkable; unimaginable

impossible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
จำไม่ได้[v. exp.] (jam mai dāi) EN: do not remember FR: ne pas se souvenir ; avoir un oubli ; avoir un trou de mémoire ; avoir un trou (fam.) ; impossible de se souvenir
ความเป็นไปไม่ได้[n. exp.] (khwām penpa) EN: impossibility FR: impossibilité [f] ; impossible [m]
กินอะไรไม่ลงเลย[xp] (kin arai ma) EN: can't eat anything FR: impossible d'avaler quoi que ce soit
เหลือวิสัย[adj.] (leūawisai) EN: impossible ; beyond one's power ; beyond one's ability ; impracticable FR: impossible
ลืมไม่ได้[v. exp.] (leūm mai dā) EN: FR: impossible d’oublier
ไม่ได้[v. exp.] (mai dāi [= ) EN: no ; unauthorized FR: C'est impossible ! ; Non, impossible ! ; interdit
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing impossible FR: rien n'est impossible ; il n'y a rien d'impossible
ไม่มีทาง[X] (mai mī thān) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible ; No way! ; hopeless FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible ; il n’en est pas question
ไม่มีวันเป็นไปได้[adj.] (mai mī wan ) EN: impossible FR: impossible
หมามีเขา เต่ามีหนวด[xp] (mā mī khao ) EN: it's impossible FR:
นึกภาพไม่ออก[v. exp.] (neuk phāp m) EN: FR: impossible d'imaginer
ไปไม่ได้[v. exp.] (pai mai dāi) EN: FR: impossible d'aller
เป็นไปไม่ได้[v. exp.] (pen pai mai) EN: be impossible ; it's impossible ; not be on FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible
เป็นไปไม่ได้[adj.] (pen pai mai) EN: impossible ; FR: impossible
เป็นไปไม่ได้หรอก[v. exp.] (pen pai mai) EN: it’s totally impossible FR: c'est totalement impossible
เป็นไปไม่ได้ว่า[v. exp.] (pen pai mai) EN: FR: il est impossible que
พ้นวิสัย[adj.] (phonwisai) EN: beyond one's ability ; beyond one' s power ; impossible ; unfeasible FR: impossible
รถสตาร์ทไม่ติด[xp] (rot satāt m) EN: cannot start the engine FR: ne pas pouvoir démarrer (le véhicule) ; impossible de démarrer ; la voiture ne veut pas démarrer
สตาร์ทไม่ติด[adj.] (satāt mai t) EN: cannot start the engine FR: impossible de mettre en route
สุดวิสัย[adj.] (sutwisai) EN: unavoidable ; inevitable ; impossible FR:
แทบไม่ได้[adj.] (thaēp mai d) EN: FR: quasi impossible
ทำทุกสิ่งทุกอย่าง[v. exp.] (tham thuksi) EN: go to great lengths FR: faire l'impossible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impossible
Back to top