ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impress*, -impress-

impress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impress (vt.) กด See also: ประทับ, ประทับตรา Syn. press, stamp
impress (n.) ตราประทับ See also: รอยประทับ Syn. stamp
impress (vt.) ทำให้ประทับใจ See also: ทำให้ซาบซึ้งตรึงใจ, ทำให้ติดอกติดใจ Syn. affect, influence
impress (vt.) เน้นย้ำ See also: ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
impress (vi.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ Syn. affect, influence
impress (vt.) ยึดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ Syn. seize
impress by (phrv.) ประทับมากกับ Syn. impress with
impress on (phrv.) ทำให้เป็นรอย See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย Syn. impress with
impress upon (phrv.) ทำให้เป็นรอย See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย Syn. impress with
impress with (phrv.) ทำให้เป็นรอย See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย Syn. impress on
impressed (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. moved
impressibility (n.) ความรู้สึกไว See also: ความอ่อนไหวง่าย, ความกระเทือนใจง่าย Syn. sensitivity, affectibility
impressible (adj.) ที่ซาบซึ้งใจ See also: ที่ประทับใจ Syn. moved, susceptible, touched
impression (n.) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression (n.) งานพิมพ์ See also: สิ่งพิมพ์
impression (n.) รอยประทับตรา See also: รอยพิมพ์ Syn. print, mark
impressionable (adj.) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย Syn. impressible, receptive, susceptible
impressionism (n.) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism (n.) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
impressive (adj.) ซึ่งน่าประทับใจ See also: ซึ่งจับใจ, น่าทึ่ง, น่าชื่นชม, น่าซาบซึ้งใจ Syn. admirable, notable, striking
impressively (adv.) อย่างน่าประทับใจ See also: อย่างน่าทึ่ง, อย่างน่าชื่นชม, อย่างน่าซาบซึ้งใจ, อย่างจับใจ Syn. admirably
impressiveness (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม Syn. admiration
English-Thai: HOPE Dictionary
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
English-Thai: Nontri Dictionary
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impressio; impression๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressive aphasia; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressอิมเพร็ส [TU Subject Heading]
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินใจ (v.) impress See also: affect deeply, bear in mind Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ
จับจิตจับใจ (v.) impress See also: imprint Syn. ประทับใจ, จับใจ, ถูกใจ
จับอกจับใจ (v.) impress See also: imprint, please Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ
จับใจ (v.) impress See also: imprint Syn. จับจิต, ประทับใจ, ถูกใจ, จับจิตจับใจ
ซึ้ง (v.) impress See also: be effective, be impressive, affect, touch Syn. ซาบซึ้ง, ประทับใจ, จับใจ
ดื่มด่ำ (v.) impress See also: absorb, indulge Syn. ซาบซึ้ง, ประทับใจ, จับใจ
ตราตรึง (v.) impress See also: imprint Syn. ประทับใจ, ตรึงตรา
ตรึงใจ (v.) impress See also: fascinate, affect, move, touch Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ
ติดตรึงใจ (v.) impress Ops. ลืม
ติดตรึงใจ (v.) impress Syn. ประทับใจ
ติดตา (v.) impress See also: still fresh in one´s memory, impress vividly upon one´s mind by the sight Syn. จำได้, ไม่ลืม Ops. ลืม
ประทับใจ (v.) impress See also: be impressive Syn. ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดใจ, ชื่นชม, ต้องใจ, ตรึงใจ, ชื่นชอบ, ติดอกติดใจ, ฝังใจ
ฝังใจ (v.) impress Syn. ติดตรึงใจ Ops. ลืม
พิมพ์ใจ (v.) impress Syn. ประทับใจ, ติดตรึงใจ
ตรึงตาตรึงใจ (v.) impress deeply See also: be enamored with, be pleased with Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ
ต้องตาต้องใจ (v.) impress deeply See also: be enamored with, be pleased with Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ
ความซาบซึ้ง (n.) impression See also: sentimentality, indulgence
ความซาบซึ้ง (n.) impression Syn. ความตรึงใจ
ความดื่มด่ำ (n.) impression See also: sentimentality, indulgence Syn. ความซาบซึ้ง
ความตรึงใจ (n.) impression Syn. ความซาบซึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ
Between now and then, you can just impress the hell outta me by doing exactly as you're told.ระหว่างตอนนี้แล้วคุณก็สามารถสร้างความประทับใจผม โดยการทำตรงตามที่เราบอก
Show some balls! it's too late to try to impress them.ตายแน่ พวกนี้โง่เกินกว่าจะเชื่อพวกเรา
Here I am, trying to impress these judges and I start with the oldest phrase in the history of showbiz....คณะกรรมการ... ...แต่ผมกลับใช้คำที่เก่าที่สุด ของวงการบันเทิง
Treasure enough to impress even your princess, I'd wager.เพียงสมบัติไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์หญิงประทับใจแน่ ข้าพนันได้
I was trying to impress this kid.เกิดอะไรกับรายงานของคุณเนี่ย
Are you trying to impress me?คุณกำลังพยายามที่จะสร้างความประทับใจได้หรือไม่
I didn't say it to impress you.ฉันไม่ได้พูดไปเพื่อทำให้คุณประทับใจหรอกนะ
Then pretend- pawn it off as your own. As your own idea just to impress some girls?แล้วหักหน้าเพื่อนชั้น
I don't want you getting in trouble in school... trying to impress me, taking this shit in there.ฉันไม่อยากให้นาย/ ต้องมีปัญหาที่โรงเรียน... พยายามทำให้ฉันประทับใจเหรอ / ถึงเอาเรื่องนี่ไปที่นั่นหนะ
After all, the son of a brain doctor doesn't need to impress anybody now, does he?ยังไงซะ ลูกชายหมอใหญ่อย่างนั้น คงจะไม่ต้องโอ้อวดใคร ใช่มั้ย
And I have been beating my brains out... trying to impress you people.และฉันจะสมองแตกแล้ว พยายามจะทำให้พวกเธอประทับใจ

impress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
印像深刻[yìn xiàng shēn kè, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄣ ㄎㄜˋ, 印像深刻] impress
印象[yìn xiàng, ˋ ㄒㄧㄤˋ, 印象] impression
印象派[yìn xiàng pài, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, 印象派] impressionism
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 感想] impressions; reflections; thoughts
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, 千军万马 / 千軍萬馬] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, 威风凛凛 / 威風凜凜] majestic; awe-inspiring presence; impressive power
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 威风 / 威風] might; awe-inspiring authority; impressive
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, 构想图 / 構想圖] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself
银样鑞枪头[yín yàng là qiāng tóu, ˊ ㄧㄤˋ ㄌㄚˋ ㄑㄧㄤ ㄊㄡˊ, 银样鑞枪头 / 銀樣鑞槍頭] lit. pseudo-silver pewter spear-head; fig. an initially impressive person who turns out to be useless

impress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P)
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P)
匠気[しょうき, shouki] (n) affectation; desire to be impressive
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P)
徴用[ちょうよう, chouyou] (n,vs) drafting; requisition; impressment; commandeering; expropriation
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
感激[かんげき, kangeki] (n,vs) deep emotion; impression; inspiration; (P)
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume
染み通る;染み透る;沁み透る;染通る;染透る;沁透る[しみとおる, shimitooru] (v5r,vi) (1) to soak through; (2) to be deeply impressed
焼き付く;焼きつく;焼付く[やきつく, yakitsuku] (v5k,vi) (1) to be scorched into; to be seared into; (2) to make a strong impression; to be etched in (one's memory)
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
狩り出す;駆り出す;狩出す;駆出す[かりだす, karidasu] (v5s,vt) (1) to hunt out; to flush out; to round up; (2) to impress; to recruit
節句働き[せっくばたらき, sekkubataraki] (n) working on a day off (to make up for lost time, or to make an impression)
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na,n) solemnity; gravity; impressiveness; (P)
見かけ倒し;見掛け倒し[みかけだおし, mikakedaoshi] (adj-na,n) false impression; deceptive appearance; mere show
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position)

impress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
ฝังใจ[v.] (fangjai) EN: impress ; be impressed FR: obséder ; imprégner ; avoir qqch sur le coeur ; imprimer dans la mémoire
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จับจิตจับใจ[v. exp.] (japjit japj) EN: impress FR:
เขียนเสือให้วัวกลัว[v. (loc.)] (khīenseūaha) EN: impress the enemy ; scare the enemy ; make empty threats FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
พิมพ์ใจ[v.] (phimjai) EN: impress FR: impressionner
ประทับใจ[v.] (prathapjai) EN: impress ; be impressive ; be impressed FR: impressionner ; marquer
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: touch ; influence ; affect ; impress FR:
ตราตรึง[v. exp.] (trā treung) EN: impress FR:
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch FR: captiver ; charmer ; impressionner
ตรึงตาตรึงใจ[v. exp.] (treung tā t) EN: impress deeply ; be enamored with ; be pleased with FR:
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand FR:
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
บริษัทผู้พิมพ์[n. exp.] (børisat phū) EN: FR: société d'impression [f] ; imprimerie [f]
ดูดดื่ม[v.] (dūtdeūm) EN: be affected ; be touched ; be impressed FR:
ดูดดื่ม[X] (dūtdeūm) EN: impressively ; with feeling FR:
หฤทัยพันธน์[adj.] (hareuthaiph) EN: impressive FR:
จับใจ[adj.] (japjai) EN: compelling ; impressive ; fascinating FR:
จับจิต[adj.] (japjit) EN: impressive ; fascinating FR:
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing ; publishing FR: impression [f] ; tirage [m]
การพิมพ์ฟัน[n. exp.] (kān phim fa) EN: dental impression FR: prise d'empreinte dentaire [f]
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ควะ[n.] (khwa) EN: Manouria impressa FR: Manouria impressa
ความประทับใจ[n.] (khwām prath) EN: impression FR: impression [f]
ความเร็วพิมพ์[n. exp.] (khwāmreo ph) EN: FR: vitesse d'impression [f]
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: impressive ; profound ; deep FR:
กระดาษพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: printing paper FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[n. exp.] (kradāt phim) EN: FR: papier d'impression de format ... [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim) EN: A4 printing paper FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise FR: approfondi ; profond ; impressionnant
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
น่าประทับใจ[adj.] (nā prathapj) EN: impressive FR: impressionnant
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
น่าทึ่ง[adj.] (nā theung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing ; remarkable FR: fascinant ; incroyable ; étonnant
พิมพ์ครั้งที่สอง[n. exp.] (phim khrang) EN: second edition ; second print FR: deuxième édition [f] ; deuxième impression [f]
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:

impress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionismus {m}impressionism
Impressionist {m} | Impressionisten
impressionistisch {adj}impressionistic
eindrucksvoll; imposant {adj} | eindrucksvoller; imposanter | am eindrucksvollsten; am imposantestenimpressive | more impressive | most impressive
(elektrische) Spannung {f} [electr.] | angelegte Spannungvoltage | impressed voltage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impress
Back to top