ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

integrity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *integrity*, -integrity-

integrity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
integrity (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความซื่อตรง Syn. honesty, honor, uprightness Ops. dishonesty
integrity (n.) ความสมบูรณ์ See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน Syn. completeness, unity
English-Thai: HOPE Dictionary
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
English-Thai: Nontri Dictionary
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
integrityบูรณภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I now make the formal request... that the Seventh Fleet land troops here immediately... to guarantee the integrity of this government.{\cHFFFFFF}I now make the formal request... {\cHFFFFFF}that the Seventh Fleet land troops here immediately... {\cHFFFFFF}to guarantee the integrity of this government.
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 ..
'But throughout the land, men and women of integrity 'rise up to confront the unseen enemy.เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เธ”เน‰เธงเธขเธซเธดเธ™เธ›เธนเธ™ เธญเธตเธเธ‚เน‰เธฒเธ‡เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เธซเธดเธ™เธชเธšเธนเนˆ เนเธเธˆเธฐเธงเนˆเธฒเน„เธ‡เธฅเนˆเธฐ
Our integrity sells for so little, but it is all we really have.ความซื่อตรงแก่กันของพวกเรามีค่าน้อยนิด, แต่เราก็มีกันอยู่แค่นั้น.
We needed a fail-safe to protect the integrity of the program.เราต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของโปรแกรม
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
A man of your integrity I feel I can trust.Big love.คนที่มีความซื่อสัตย์ในกลุ่มของคุณ ที่ผมคิดว่าเชื่อใจได้อย่างจริงใจ
It's your job to see they don't, mine's to protect the integrity of this op.งานของเราคือความลับ นั่นแหละ งานถึงจะโอเค
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
I mean, who are you gonna believe, some crazy woman trying to destroy the integrity of the force, or a police officer?ฉันหมายความว่า คุณจะเชื่อใครล่ะ ระหว่างผู้หญิงบ้าที่พยายามทำลายภาพพจน์ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
The integrity of our political system, of democracy as an idea, entirely depends on it.นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา ประชาธิปไตยที่กินได้ ในระบอบที่เราเป็นอยู่

integrity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 坚贞不渝 / 堅貞不渝] unyielding integrity (成语 saw); unwavering
品节[pǐn jié, ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, 品节 / 品節] character; integrity
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, 诚信 / 誠信] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity
廉洁[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 廉洁 / 廉潔] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible
白壁无瑕[bái bì wú xiá, ㄅㄞˊ ㄅㄧˋ ˊ ㄒㄧㄚˊ, 白壁无瑕 / 白壁無瑕] impeccable moral integrity
完整性[wán zhěng xìng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 完整性] integrity; completeness
节操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 节操 / 節操] integrity; moral principle
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
冰霜[bīng shuāng, ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄤ, 冰霜] moral integrity; austerity
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, 人格] personality; integrity; dignity
领土完整[lǐng tǔ wán zhěng, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ, 领土完整 / 領土完整] territorial integrity
洁操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 洁操 / 潔操] unimpeachable conduct; noble behavior; spotless personal integrity
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity

integrity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] (n) {comp} data integrity
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] (n) {comp} data integrity
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] (n) {comp} data integrity
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] (n) {comp} message sequence integrity
完全性[かんぜんせい, kanzensei] (n) {comp} integrity
廉潔[れんけつ, renketsu] (adj-na,n) honest; incorruptible; integrity
律義;律儀[りちぎ, richigi] (adj-na,n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity
[かまち, kamachi] (n) (uk) door frame; window frame; frame sections of the door or window that provide most of its structural integrity
骨抜き[ほねぬき, honenuki] (n,adj-no) (1) boned (e.g. fish, etc.); (2) watered down (e.g. plan, bill, etc.); mutilated; (3) lacking integrity or moral backbone; (P)
一体性[いったいせい, ittaisei] (n) oneness; unity; integrity; inclusion
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P)
剛直[ごうちょく, gouchoku] (adj-na,n) integrity; moral courage; rigidity
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P)
整合性[せいごうせい, seigousei] (n) integrity; consistency; conformity
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P)
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P)
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P)
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity
内容完全性[ないようかんぜんせい, naiyoukanzensei] content integrity
完全性[かんぜんせい, kanzensei] integrity
整合性[せいごうせい, seigousei] integrity, consistency

integrity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชวะ[n.] (ātchawa) EN: rectitude ; honesty ; integrity ; equity ; justice FR:
บูรณภาพ[n.] (būranaphāp) EN: integrity ; organic entity ; completeness FR: intégrité [f]
บูรณภาพของข้อมูล[n. exp.] (būranaphāp ) EN: data integrity FR: intégrité des données [f]
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
การคงสภาพ[n. exp.] (kān khong s) EN: stabilisation ; stabilization (Am.) ; integrity FR:
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
ความซื่อตรง[n.] (khwām seūtr) EN: probity ; integrity FR: probité [f]
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity FR:
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]
สัตบุรุษ[n.] (satburut ; ) EN: gentleman ; man worthy of respect ; man of integrity ; good person FR:
ตงฉิน[adj.] (tongchin) EN: honest ; upright ; righteous ; of high integrity ; straight as an arrow FR: honnête

integrity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filterintegritätstest {m}filter integrity test
Programmfehlerfreiheit {f}software integrity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า integrity
Back to top