ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

innocent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *innocent*, -innocent-

innocent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
innocent (adj.) ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย) See also: บริสุทธิ์ Syn. faultless, guiltless Ops. guilty
innocent (adj.) ซึ่งไร้เดียงสา See also: ใสซื่อ, ซึ่งไม่มีพิษภัย Syn. childish, naive Ops. impure
innocent (n.) ผู้บริสุทธิ์ See also: ผู้ไร้เดียงสา
innocently (adv.) อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ See also: อย่างอ่อนต่อโลก Syn. blamelessly, innocuously
English-Thai: HOPE Dictionary
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
English-Thai: Nontri Dictionary
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
innocent๑. ไม่ร้ายแรง๒. ไร้เดียงสา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนบริสุทธิ์ (n.) innocent Syn. ผู้บริสุทธิ์
ตาดำๆ (adj.) innocent See also: simple and unaffected
ผู้บริสุทธิ์ (n.) innocent See also: guiltless person
แป๋ว (adj.) innocent See also: unaffected, artless Syn. ไร้เดียงสา
ไร้เดียงสา (adj.) innocent See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly Syn. ไม่รู้เดียงสา
พาซื่อ (v.) be innocent See also: allow oneself to be led artsy, be trusting or credulous, be gullible
อ่อนต่อโลก (v.) be innocent See also: be naive, be guileless, be unsophisticated Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา Ops. เชี่ยว, ช่ำชอง
อ่อนต่อโลก (v.) be innocent See also: be naive, be guileless, be unsophisticated Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา Ops. เชี่ยว, ช่ำชอง
ไม่รู้เดียงสา (v.) be innocent Syn. ไร้เดียงสา Ops. รู้เดียงสา
ไร้เดียงสา (v.) be innocent See also: be naive, be childlike, be artless, be simple, be credulous, be ingenuous, be unworldly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You deceive innocent women and lure them with moneyคุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
I'm innocentฉันบริสุทธิ์ เหมือนกับคนอื่นๆ ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน
I'm an honest farmer! I'm innocent of any--ฉันเป็นแค่ชาวนาซื่อๆ คนหนึ่ง ฉันบริสุทธิ์ทุก...
I left it noisy, so it scares away any pain-in-the-ass innocent bystanders.ผมทิ้งมันมีเสียงดังจึงกลัวไปยืนดูความเจ็บปวดใด ๆ ในตูดบริสุทธิ์
Sheriff murdered. Innocent women and children blown to bits!นายอำเภอถูกฆ่า เด็กกับผู้หญิงบริสุทธิ์ถูกระเบิด
Wherever innocent women and children are afraid to walk the streets.ที่ที่หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์หวาดกลัว
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์
They're innocent children.พวกเขากำลังเด็กไร้เดียงสา
Baby, you don't go around accusing innocent people.เบบี้ ลูกจะไปโทษใครสุ่มสี่ สุ่มห้าไม่ได้น๊ะ
I just don't think it's right killing an innocent girl.ฉันแค่คิดว่ามันไม่ถูกต้อง ที่จะฆ่าเด็กสาวผู้บริสุทธิ์
They'll arrive at your door ... as innocent as children, longing for the past.พวกเขาจะมาถึงประตูบ้านนาย เหมือนกับเด็กไร้เดียงสา ไขว่คว้าหาอดีต

innocent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby
无罪[wú zuì, ˊ ㄗㄨㄟˋ, 无罪 / 無罪] innocent; guileless; not guilty (of crime)
天真[tiān zhēn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣ, 天真] naive; innocent; artless
清白[qīng bái, ㄑㄧㄥ ㄅㄞˊ, 清白] pure; innocent

innocent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イノセント[, inosento] (adj-na) innocent
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent
何食わぬ顔;なに食わぬ顔[なにくわぬかお, nanikuwanukao] (exp) innocent look; nonchalant look; air of innocence
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n,adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void
罪の無い;罪のない[つみのない, tsuminonai] (exp,adj-i) guiltless; innocent
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated
幼児虐殺[ようじぎゃくさつ, youjigyakusatsu] (n) Massacre of the Innocents; episode of infanticide by Herod that appears in the New Testament
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P)
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
無垢清浄[むくせいじょう, mukuseijou] (n,adj-na) pure and innocent; immaculate
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P)
無辜[むこ, muko] (n,adj-no) innocent; blameless
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P)
純粋無垢[じゅんすいむく, junsuimuku] (n,adj-na) pure and innocent; immaculate
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive
虫も殺さぬ[むしもころさぬ, mushimokorosanu] (exp) innocent-looking; looking as though butter would not melt in the mouth
頑是無い;頑是ない[がんぜない, ganzenai] (adj-i) innocent; helpless

innocent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere FR: innocent ; non coupable ; blanc (fig.)
เด็กกะโปโล[n. exp.] (dek kapōlō) EN: urchin ; just a kid ; dirty, uncivilized and innocent child FR:
ดื้อตาใส[v. exp.] (deū tā sai) EN: play innocent FR:
ไก๋[X] (kai) EN: feign ignorance ; pretend not to know ; look innocent ; play dumb FR: feindre l'ignorance ; prétendre ne pas savoir
คนบริสุทธิ์[n. exp.] (khon børisu) EN: innocent FR: innocent [m] ; innocente [f]
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly FR:
หลอกกินไข่แดง[v. exp.] (løk kin kha) EN: seduce an innocent girl FR:
ไม่เดียงสา[adj.] (mai dīengsā) EN: FR: innocent ; candide
ไม่มีความผิด[v. exp.] (mai mī khwā) EN: be innocent as a lamb (loc.) FR:
ไม่มีความผิด[X] (mai mī khwā) EN: innocent ; not guilty FR: innocent ; non coupable
ไม่มีผิด[adj.] (mai mī phit) EN: faultless ; innocent ; guiltless FR: innocent ; irresponsable ; pas coupable
ไม่ประสา[adj.] (mai prasā) EN: childish ; innocent ; simple ; unsophisticated ; naive FR: simple
ไม่ประสีประสา[adj.] (mai prasīpr) EN: naive ; simple ; innocent ; unworldly ; immature FR:
หน้าบ้องแบ๊ว[X] (nā bǿngbaeo) EN: innocent looking FR:
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated FR:
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: innocent ; artless ; unaffected FR:
พาซื่อ[adj.] (phāseū) EN: naive ; innocent ; unsuspecting FR:
ผู้บริสุทธิ์[n. exp.] (phū børisut) EN: innocent FR: innocent [m]
ปรักปรำคนดี[v. exp.] (prakpram kh) EN: frame up an innocent person ; incriminate innocent person FR:
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly ; lacking discretion FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide
ตาดำ ๆ = ตาดำๆ[X] (tā dam-dam) EN: poor ; innocent FR:
ทำไก๋[v. exp.] (tham kai) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know ; look innocent ; feign innocence FR: faire l'innocent
ตีลูกเซ่อ[v. exp.] (tī lūk soē) EN: look innocent FR:
ตีหน้าเซ่อ[v.] (tīnāsoē) EN: look innocent ; pretend ignorance FR:
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) EN: FR: chaste ; innocent
ตาแป๋ว[X] (tā paeo) EN: innocent-looking FR:
เท่อ[adj.] (thoē) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed FR: innocent

innocent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unschuldig {adj} | unschuldiger | am unschuldigsteninnocent | more innocent | most innocent
Unschuldsmiene {f}innocent air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า innocent
Back to top