ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immediate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immediate*, -immediate-

immediate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immediate (adj.) ทันทีทันใด See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน Syn. instant, prompt, sudden Ops. later
immediate (adj.) ที่ส่งผลโดยตรง Syn. direct
immediately (adv.) โดยทันทีทันใด See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างปุบปับ Syn. instantaneously, instantly Ops. later
immediateness (n.) ความเร่งด่วน See also: ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ Syn. instantaneity
English-Thai: HOPE Dictionary
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
English-Thai: Nontri Dictionary
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immediate accessการเข้าถึงทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immediateชนิดเกิดทันที [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away Syn. ทันทีทันใด, ทันที
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
ฉับไว (adv.) immediately See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน Ops. อย่างเชื่องช้า
ติดหมัด (adv.) immediately See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
ทันตา (adv.) immediately See also: in time, be in time to be seen in one´s life Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น
ทันตาเห็น (adv.) immediately See also: suddenly, promptly Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา
ทันที (adv.) immediately See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน Ops. อย่างเชื่องช้า
ทันทีทันควัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที
บัดนั้น (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, เดี๋ยวนั้น
ประเดี๋ยวนี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้
อย่างกะทันหัน (adv.) immediately See also: suddenly, at once Syn. ทันทีทันใด
อย่างรีบด่วน (adv.) immediately See also: urgently, hastily Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ Ops. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย
อย่างรีบเร่ง (adv.) immediately See also: urgently, hastily Syn. อย่างเร่งรีบ Ops. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย
เวลานี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, ในเวลานี้
โดยทันที (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน
โดยทันทีทันใด (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
โดยพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, right away Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด
ในชาตินี้ (adv.) immediately See also: suddenly, promptly Syn. ในเวลานั้น, ทันตา
ในชาตินี้ (adv.) immediately See also: in time, be in time to be seen in one´s life Syn. ในเวลานั้น, ทันตาเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
Call them back immediatelyเรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
I demand you place me in immediate communication with the president!- ผมขอติดต่อประธานาธิบดี เดี๋ยวนี้!
Request immediate assistance!ขอกำลังเสริมโดยด่วน!
Don't go around your immediate superior.แกข้ามหัวผู้บังคับบัญชาไม่ได้
Is everything in readiness for our immediate departure?ทุกอย่างพร้อมออกเดินทางทันทีใช่มั้ย
The white zone is for immediate pizza-พื้นที่สีขาวจะไปถึงพิซซ่าทันที-
And Jane writes to beg my uncle's immediate assistance.แล้วเจนก็เขียนจดหมายมาขอร้อง ความช่วยเหลือจากลุงทันทีทันใด
Tell whoever responds that we're going down by the head... and need immediate assistance.บอกใครก็ตาม ที่ตอบมาว่าเรากำลังจะจม ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน
She just checked in with a request for immediate unpack and press.She just checked in with a request for immediate unpack and press.
This is Control requesting immediate stand-down of arms at Gate Three.นี่ศูนย์ควบคุม ขอลดระดับการป้องกันที่ประตู 3
Requests your immediate counsel, sir....ขอให้ท่านเข้าพบทันที

immediate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
直系亲属[zhí xì qīn shǔ, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, 直系亲属 / 直系親屬] next of kin; immediate dependant
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, 六亲无靠 / 六親無靠] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, 即刻] immediately; instant; instantly
即时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 即时 / 即時] immediate
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, 登时 / 登時] immediately; at once
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, 立即] immediately
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, 随即 / 隨即] immediately; presently; following which
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, 当下 / 當下] presently; immediately; at once

immediate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミディエイト[, imideieito] (adj-na) immediate
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future
即時停戦[そくじていせん, sokujiteisen] (n) immediate cease-fire
急性腹症[きゅうせいふくしょう, kyuuseifukushou] (n) acute abdomen; stomach problem requiring immediate surgery
朝三暮四[ちょうさんぼし, chousanboshi] (n) being preoccupied with immediate (superficial) differences without realizing that there are no differences in substance
畿内[きない, kinai] (n) territories in the vicinity of the capital and under direct imperial rule; (in Japanese history) the five kuni in the immediate vicinity of Kyoto
直接支配[ちょくせつしはい, chokusetsushihai] (n) immediate dominance; ID
直積み出し[じきつみだし, jikitsumidashi] (n) immediate shipment
近所合壁[きんじょがっぺき, kinjogappeki] (n) immediate neighborhood; immediate neighbourhood
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P)
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P)
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P)
即座に[そくざに, sokuzani] (adv) (See 即座) immediately; right away; on the spot; (P)
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
平土間[ひらどま, hiradoma] (n) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); pit; orchestra; parquet
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately
抜き付け[ぬきつけ, nukitsuke] (n) {MA} maneuver to draw a sword from its scabbard and cut immediately
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P)
直ぐに[すぐに, suguni] (adv) (uk) (See 直ぐ) instantly; immediately
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P)
直に[じきに, jikini] (adv) (1) (See 間もなく・まもなく・1) immediately; directly; soon; shortly; before long; (2) easily; readily; (P)
直接[ちょくせつ, chokusetsu] (adj-na,n-adv,adj-no) (See 間接・かんせつ) direct; immediate; personal; firsthand; (P)
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent
買い食い[かいぐい, kaigui] (n) buying (and immediately consuming) sweets
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else
Japanese-English: COMDICT Dictionary
即値[そくち, sokuchi] immediate
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately

immediate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
ขุก[adj.] (khuk) EN: abrupt ; sudden ; immediate FR:
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near ; next door FR: proche
ถับ ; ถับ ๆ = ถับๆ[adj.] (thap ; thap) EN: immediate ; sudden ; rapid FR:
บัดดล[adv.] (batdon) EN: instantaneously ; immediately FR: brusquement ; soudainement ; subitement
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = ) EN: urgently ; immediately FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai cha) EN: immediately ; without delay FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately FR:
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately FR:
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
เครื่องร้อน[X] (khreūang rø) EN: act immediately with enthusiasm FR: s'enthousiasmer
ในทันที[adv.] (nai thanthī) EN: immediately ; in a minute FR:
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สวนตอบ[v. exp.] (sūan tøp) EN: respond immediately FR:
ทันใดนั้น[adv.] (thandainan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; then and there ; on the spot ; in the nick of time FR: aussitôt ; immédiatement ; instantanément ; soudainement ; au bon moment ; à pic ; subitement
ทันกิน[adv.] (thankin) EN: in time ; immediately; promptly FR:
ทันตาเห็น[adv.] (thantāhen) EN: immediately ; suddenly ; promptly FR:
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī tha) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away FR:
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately FR: immédiatement
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม[n.] (thitthatham) EN: immediately effective kamma ; kammaripening during the lifetime FR:
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathan) EN: immediately ; suddenly ; at once ; abruptly FR: abruptement ; soudainement
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathan) EN: immediately FR: immédiatement

immediate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ...
Sofortabschreibung {f}immediate write-off
Soforthilfe {f}immediate aid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immediate
Back to top