ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

increased

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *increased*, -increased-

increased ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increased (adj.) ที่เพิ่มขึ้น See also: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น Ops. decreased

increased ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
増益[ぞうえき, zoueki] (n,vs) increased (profit); (P)
増配[ぞうはい, zouhai] (n,vs) increased ration; increased dividend
増額[ぞうがく, zougaku] (n,vs) increased amount; (P)
税収増[ぜいしゅうぞう, zeishuuzou] (n) increased tax revenue; tax increases
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation
警備強化[けいびきょうか, keibikyouka] (n,vs) increased or beefed up security
雨障子[あましょうじ, amashouji] (n) (See 障子,油障子) shoji with an oil-treated screen (for increased water resistance)
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] (n) {comp} increased demand; increasing demand
高尿酸血症[こうにょうさんけつしょう, kounyousanketsushou] (n) hyperuricemia (increased levels of uric acid in the blood)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand

increased ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพิ่มขึ้น[adj.] (phoēm kheun) EN: additional ; mounting ; increased FR: accru
เพิ่มมากขึ้น[adj.] (phoēm māk k) EN: increased FR: supérieur ; accru

increased ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า increased
Back to top