ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idea*, -idea-

idea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idea (n.) ความคิด See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ Syn. concept, opinion, thought
idea (n.) แผนการ See also: โครงการ Syn. design, plan, scheme
ideal (adj.) ซึ่งอยู่ในความคิด See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal (adj.) ดีเลิศ See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก Syn. perfect, supreme
ideal (n.) แบบอย่างที่ดี See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ Syn. model, paragon, prototype
ideal (n.) อุดมคติ
idealism (n.) อุดมคตินิยม See also: ความเชื่อในอุดมคติ Syn. perfectionism
idealist (n.) ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ผู้ยึดถืออุดมคติ Syn. perfectionist
idealistic (adj.) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ Syn. impractical, unrealistic
idealize (vt.) ทำให้เลอเลิศ See also: ทำให้ไม่มีที่ติ Syn. romanticize
idealize (vi.) เป็นอุดมคติ
idealized (adj.) สงบสุขและงดงาม See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ Syn. charming
ideally (adv.) ตามหลักการ See also: ตามทฤษฎี
ideally (adv.) ถ้าสมบูรณ์แบบ See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally (adv.) อย่างสมบูรณ์แบบ See also: อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ Syn. perfectly
ideas (n.) แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง See also: อุดมการณ์ Syn. belief, philosophy
ideas (n.) ทฤษฎี See also: หลักวิชา, หลักการ Syn. law, principles, system
English-Thai: HOPE Dictionary
idea(ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ, Syn. image,concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealismจิตนิยม, อุดมคตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อคิด (n.) idea See also: consideration point, thought Syn. ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ประเด็น
แนวความคิด (n.) idea See also: concept, thought, notion Syn. แนวคิด
แนวคิด (n.) idea See also: concept, thought, notion Syn. แนวความคิด
เจ้าความคิด (n.) idea person See also: resourceful person
อุดมคติ (n.) ideal
จิตนิยม (n.) idealism
อุดมคตินิยม (n.) idealism
proboscidian (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Proboscidea เช่น ช้าง
กรอบความคิด (n.) concept idea See also: set of ideas or beliefs Syn. แนวคิด, เค้าโครงความคิด
ความคิดต่ำ (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ปัญญาเลว, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
ฉลาด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ช่างคิด (v.) be full of ideas Syn. คิดมาก, หมกมุ่น
ช่างคิด (v.) be full of ideas See also: be clever Syn. เจ้าปัญญา, หัวไว, เจ้าความคิด, ฉลาด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด
ตันปัญญา (v.) have no idea See also: be at the end of one´s wit, have no alternative, be stumped, at the end of one´s tether Syn. จนปัญญา
ทาสปัญญา (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาเลว, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
ธรรมปฏิสัมภิทา (n.) discrimination of ideas See also: analytic insight of origin
ปัญญาชั่ว (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาเลว, โง่เขลา
ปัญญาเลว (n.) wicked idea See also: low intellect, evil intellect Syn. ความคิดต่ำ, ปัญญาชั่ว, โง่เขลา
พระราชดำริ (n.) royal thought or idea Syn. ความคิด
เกร็ดความรู้ (n.) useful hint or idea See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
I have no idea how to open thisฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
I have no idea about itฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน
You have any idea how long it takes for...?คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
No idea what you're talking aboutไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
It's a good idea not to work too muchเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
He had no idea how to respondเขาไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไร
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
Do you have any idea who this woman is?คุณทราบหรือไม่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร?
You have no idea of consequences of your actions, do you?นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?
I had no idea there was gonna be a party hereฉันไม่รู้ว่าจะมีปาร์ตี้กันที่นี่
I have no idea about the kinds of things girls likeฉันไม่ทราบว่าสาวๆ เขาชอบสิ่งของประเภทไหนบ้าง
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
You have no idea how hard it is for me to tell youคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหนสำหรับฉันที่จะบอกกับคุณ
That's a good ideaนั่นเป็นความคิดที่ดี
I really have no ideaฉันไม่รู้เลยจริงๆ
I don't think this is a good ideaฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดี
Who are they? No ideaพวกเขาเป็นใคร? ไม่ทราบ
Sorry, do you know what's going on? No, ideaขอโทษ คุณทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้น? ไม่ทราบ
I'd like to hear more of your ideasฉันอยากฟังความคิดของคุณมากกว่านี้
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
That's such a silly idea!ช่างเป็นความคิดที่งี่เง่าอะไรอย่างนี้
I just got an awesome idea!ฉันเพิ่งจะได้ไอเดียบันเจิดมาน่ะ
I want to hear everyone's opinions, so just tell us your idea!ฉันอยากฟังความเห็นของทุกคน ดังนั้นจงบอกความคิดของพวกนายออกมา
Don't get any wrong ideasอย่าได้เข้าใจอะไรผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is my idea of comfort.นี่คือความคิดของฉันของความ สะดวกสบาย
This isn't at all your idea of a proposal, is it?นี่ไม่ใช่การขอเเต่งงาน อย่างที่คุณวาดภาพไว้เลยใช่มั้ยครับ
You haven't the experience, you haven't the faintest idea what it means to be a great lady.เธอไม่รู้เลยสักนิดเรื่องการเป็นสุภาพสตรี
Now, where on Earth did you get the idea she's an ex-chorus girl?คุณไปรู้มาจากไหนว่าหล่อนเป็นอดีตนักร้อง
It's the weirdest thing, the way they sometimes precede their idea with a phrase.วิธีที่พวกเขาบางครั้งนำความคิดของพวกเขาด้วยวลี
Has anybody here any idea how long it would take an el...มีใครที่นี่คิดวิธีการที่จะใช้เวลานานเอใด ๆ ...
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่
Yeah, they got a pretty good idea of it.{\cHFFFFFF}ใช่พวกเขาได้ ความคิดที่ดีงามของมัน
Mr. Ambassador, with all due respect, sir, that is the worst idea I ever heard.{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, {\cHFFFFFF}with all due respect, sir, {\cHFFFFFF}that is the worst idea I ever heard.
The idea is...ความคิดคือความคิดที่ฉันเห็นมัน
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร
I think his idea was that I kill you.เขาคิดว่าฉันเป็นคนฆ่านาย

idea ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 绝对观念 / 絕對觀念] absolute idea (in Hegel's philosophy)
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, 多么 / 多麼] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc)
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, 罢论 / 罷論] abandoned idea
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, 志向] ambition; goal; ideal; aspiration
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
概念[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 概念] concept; idea
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, 化身] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 谬见 / 謬見] erroneous views; false idea; false opinion
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, 谬误 / 謬誤] error; mistaken idea; falsehood
思想交流[sī xiǎng jiāo liú, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 思想交流] exchange of ideas
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
主旨[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, 主旨] gist; main idea; general tenor; one’s judgment
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 乘龙快婿 / 乘龍快婿] ideal son-in-law
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
意念[yì niàn, ㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, 意念] idea
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, 意思] idea; opinion; meaning; wish; desire
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 意见 / 意見] idea; opinion; suggestion; objection; complaint
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, 理念] idea; concept; philosophy; theory
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, 理想] ideal
理想国[lǐ xiǎng guó, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 理想国 / 理想國] ideal state; Plato's republic (c. 390 BC)
表象[biǎo xiàng, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, 表象] idea
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 指事] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, 指事字] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, 创新 / 創新] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails
灵机[líng jī, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ, 灵机 / 靈機] intelligent; quick-witted; a good idea
罗式几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 罗式几何 / 羅式幾何] Lobachevsky's non-Euclidean geometry
罗氏几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 罗氏几何 / 羅氏幾何] Lobachevsky's non-Euclidean geometry
母题[mǔ tí, ㄇㄨˇ ㄊㄧˊ, 母题 / 母題] motif (loan word); main idea; theme
客观唯心主义[kè guān wéi xīn zhǔ yì, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 客观唯心主义 / 客觀唯心主義] objective idealism (in Hegel's philosophy)
创见性[chuàng jiàn xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 创见性 / 創見性] original (idea, discovery etc)
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯心主义 / 唯心主義] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, 唯心论 / 唯心論] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
主意[zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙, 主意] plan; idea; decision

idea ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor
アイディアマン;アイデアマン[, aideiaman ; aideaman] (n) idea man; ideas man; person of ideas
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
イデア[, idea] (n) idea (in Platonic thought) (gre
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens
一般概念[いっぱんがいねん, ippangainen] (n) general idea
勁草[けいそう, keisou] (n) wind-resistant blade of grass; resistant idea (metaphorically)
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
奇想[きそう, kisou] (n) fantastic idea
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea
思い切らせる[おもいきらせる, omoikiraseru] (v1) to dissuade; to change someone's mind; to make someone give up the idea of
思い立つ[おもいたつ, omoitatsu] (v5t,vt) (1) to occur (to one's mind); to get the idea of doing; (2) to resolve; to make up one's mind
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
懐抱[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind
持ち掛ける;持ちかける;持掛ける[もちかける, mochikakeru] (v1,vt) to offer a suggestion; to propose an idea
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea
気宇壮大[きうそうだい, kiusoudai] (n,adj-na) magnanimous in one's attitude of mind; grand in one's idea or mind-set
社会通念[しゃかいつうねん, shakaitsuunen] (n) idea commonly (generally) accepted in the world
習得観念[しゅうとくかんねん, shuutokukannen] (n) (obsc) (See 生得観念) acquired idea (as opposed to innate); acquired ideas
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea
選民思想[せんみんしそう, senminshisou] (n) (See 選民) elitism; idea of being part of a chosen people
鼻元思案[はなもとじあん;はなもとしあん, hanamotojian ; hanamotoshian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先分別[はなさきふんべつ, hanasakifunbetsu] (n) (See 鼻先思案) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先思案[はなさきじあん;はなさきしあん, hanasakijian ; hanasakishian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
アイデア(P);アイディア(P);アィディア[, aidea (P); aideia (P); aideia] (n) idea; (P)
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus)
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA

idea ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover FR:
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkh) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
จินดา[n.] (jindā) EN: thought ; idea FR:
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect FR: aspect [m]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
แคะได้[v. exp.] (khae dāi) EN: nitpick ; poke holes in an idea FR:
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
ฆนสัญญา[n.] (khanasanyā) EN: perception of compactness ; the idea of massiveness FR:
เค้าโครงความคิด[n. exp.] (khaokhrōng ) EN: concept idea FR:
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
คิดออก[v. exp.] (khit øk) EN: find a solution ; have an idea ; figure out ; solve FR: trouver une solution
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea FR:
ข้อคิด[n.] (khøkhit) EN: idea ; consideration point ; thought FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; pensée [f]
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
ข้อใหญ่ใจความ[n.] (khøyaijaikh) EN: gist of the matter ; important matter ; main point ; general idea FR: point essentiel [m]
ขุกคิด[v. exp.] (khuk khit) EN: get an idea ; have a sudden thought ; be struck by an idea FR: avoir une idée soudaine
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความคิด[n.] (khwāmkhit) EN: idea ; thought ; thinking ; notion ; concept ; imagination ; reflexion FR: idée [f] ; pensée [f] ; imagination [f] ; réflexion [f]
ความคิดจัญไร[n. exp.] (khwāmkhit j) EN: wicked idea FR: idée diabolique [f]
ความคิดแปลกใหม่[n. exp.] (khwāmkhit p) EN: original idea FR: idée originale [f]
ความคิดรวบยอด[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: concept ; idea ; abstract notion FR: concept [m]
ความคิดที่ดี[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: a good idea FR: bonne idée [f]
ความคิดที่ดีมาก[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: great idea FR: excellente idée [f]
ความคิดที่ดีทีเดียว[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: good idea FR: excellente idée [f] ; idée géniale [f]
เกิดขึ้นในใจ[v. exp.] (koēt kheun ) EN: have an idea ; come up with an idea FR: avoir une idée
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
กรอบความคิ[n. exp.] (krøp khwāmk) EN: concept idea FR:
ไม่ใช่ความคิดที่ดี[xp] (mai chai kh) EN: That's not a very good idea FR: Ce n'est pas une bonne idée
มโนคติ[n.] (manōkhati) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought FR: idée [f] ; pensée [f]
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthith) EN: mistaken notion ; wrong idea ; wrong concept ; wrong view ; misconception FR: hérésie [f]
หมดปัญญา[X] (mot panyā) EN: have no further idea ; be at a loss ; not be able to think of anything FR:
แนวคิด[n.] (naēokhit) EN: idea ; concept ; thought ; notion ; line of thought ; construct FR: concept [m] ; démarche [f] (abst.) ; construction [f] (fig.)
แนวความคิด[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept FR: concept [m]
นึกฝัน[v. exp.] (neuk fan) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream FR: imaginer
ปัญญาชั่ว[n. exp.] (panyā chūa) EN: wicked idea FR:
ปัญญาเลว[n. exp.] (panyā lēo) EN: wicked idea FR:
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[adv.] (pen nāmneun) EN: as a team ; with one heart and one mind ; with one idea and will FR:
พระราชดำริ[n.] (phrarātchad) EN: royal thought ; royal idea ; royal initiative FR: inspiration royale [f] ; initiative royale [f]

idea ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerngedanke {m}central idea
Menschenbild {n}conception of man; idea of man
Begriffsverwirrung {f}confusion of idea
Grundgedanke {m}fundamental idea
Zwangsvorstellung {f}obsessive idea
Gedankenaustausch {m}exchange of ideas
Getreideart {f} | Getreidearten
Ideenskizze {f}idea sketch
Ideal {n}ideal
Idealfall {m}ideal case
Idealisierung {f}idealization
Idealismus {m}idealism
Idealist {m} | Idealisten
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal
idealerweise {adv}ideally
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic
idealistisch {adv}idealistically
kongenial {adj} (Übersetzung)ideally matched
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality
Rüsseltier {n} [zool.]proboscidean
Umsturzideen {pl}subversive ideas
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows
Gedankenreichtum {m}wealth of ideas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idea
Back to top