ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indicator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indicator*, -indicator-

indicator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indicator (n.) ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.) See also: เครื่องบอก, ตัวบ่งชี้ Syn. pointer, notice, symbol
English-Thai: HOPE Dictionary
indicator(อิน' ดิเคเทอะ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ, Syn. pointer, guide, sign หมายถึง อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้บอกสภาพบางประการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า มีไฟแดงขึ้นที่หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ส่วนนี้กำลังทำงาน หรืออาจเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นบนจอภาพในระหว่างการกระทำการ (execution) เช่น มีสัญลักษณ์แสดงว่า ข้อมูลล้นหน่วยความจำ (overflow) เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
indicator(n) เครื่องชี้บอก,คนบอกทาง,ดรรชนี,เครื่องชี้นำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indicatorตัวชี้บอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
indicatorอินดิเคเตอร์, สารที่บ่งชี้สมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนสีหรือสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้ เช่น อินดิเคเตอร์สำหรับปฏิกิริยากรด-เบส จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งในกรดและเป็นอีกสีหนึ่งในเบส  หรือบางชนิดเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ตามช่วง pH ของสารละลายนอกจากนี้ยังมีอินดิเคเตอร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อชี้ชัด (n.) indicator See also: descriptor
ข้อบ่งชี้ (n.) indicator See also: descriptor Syn. ข้อชี้ชัด
ตัวบ่งชี้ (n.) indicator See also: pointer, gauge, index, mark, signal, sign, guide Syn. สิ่งชี้นำ
เครื่องชี้นำ (n.) indicator See also: index, guide, pointer Syn. สิ่งชี้นำ
เครื่องบ่งชี้ (n.) indicator See also: pointer, gauge, index, mark, signal, sign, guide Syn. ตัวบ่งชี้, สิ่งชี้นำ
เครื่องบ่งบอก (n.) indicator See also: index, guide, pointer Syn. เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That email was a definite indicator of that fact.เพื่อจะไขว่คว้าอะไรสักอย่างที่ไร้ตัวตน เมลล์นั่นเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างดี
They're indicator minerals.พวกมันเป็นตัวชี้วัดระดับแร่ฐาต
You can't see diamonds so you look for the indicator minerals.คุณไม่สามารถเห็นเพชร ดังนั้นคุณกำลังหาตัวชี้วัดแร่ฐาต
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ
Late marriage is often an indicator of a discerning, goal-oriented individual.การแต่งงานช้าเป็นตัวบ่งชี้ว่า หมกหมุ่นในเป้าหมาย อันเป็นส่วนตัว
Well, if the root bulb's present, it could be an indicator that the hair was forcibly removed.แต่หากมีรากผมปรากฎอยู่ด้วย อาจช่วยบอกได้ว่าเส้นขนนี่้ มีการใช้แรงถอนขึ้นมา
I've never actually heard of any of those bands, which I think is a good indicator that they're cool.อันที่จริงฉันไม่เคยฟังเพลงของ วงอะไรพวกนั้นหรอก ซึ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่า คงเจ๋งกันทุกวง
I've always found the treats you prepare for my visits are a reliable indicator of your level of spiritual turmoil.ฉันสังเกตมานานแล้วว่าเวลาเธอปรนนิบัติฉันยิ่งดี เธอยิ่งมีความรู้สึกผิดในใจมากเท่านั้น
( Message indicator rings )( Message indicator rings )
The indicator is the inflammation of the lungs, combined with broken ribs.ตัวบ่งชี้คือการอักเสบที่ปอด
Oh, the walls are dripping blood, which looks nothing like a phenolphthalein indicator exposed to a sodium carbonate solution.โอ กำแพง เลือดหยด ดูออกว่าเป็น ฟีนอฟทาลีน ละลายใน sodium carbonate
( Text indicator plinks )( Text indicator plinks )

indicator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水表[shuǐ biǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄠˇ, 水表] water meter; indicator of water level
指示剂[zhǐ shì jì, ㄓˇ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 指示剂 / 指示劑] indicator
指示器[zhǐ shì qì, ㄓˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, 指示器] indicator
指示符[zhǐ shì fú, ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ, 指示符] indicator
表征[biǎo zhēng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥ, 表征 / 表徵] symbol; indicator; representation

indicator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタックポインタ[, sutakkupointa] (n) {comp} stack-pointer; stack indicator
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] (n) {comp} facet indicator
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インジケータ[いんじけーた, injike-ta] indicator
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator
モードインジケータ[もーどいんじけーた, mo-doinjike-ta] mode indicator
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator
ロールインジケータ[ろーるいんじけーた, ro-ruinjike-ta] role indicator
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
機能指示記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] role indicator
長さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp
長さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI)

indicator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินดิเคเตอร์[n.] (indikhētoē) EN: indicator FR: indicateur [m]
ข้อบ่งชี้[n. exp.] (khø bongchī) EN: indicator ; descriptor FR: indicateur [m] ; descripteur [m]
เครื่องบ่งบอก[n. exp.] (khreūang bo) EN: indicator ; indication FR:
เครื่องชี้[n. exp.] (khreūang ch) EN: indication ; indicator ; pointer ; sign FR:
เครื่องชี้บอก[n. exp.] (khreūang ch) EN: indicator FR:
เครื่องชี้นำ[n. exp.] (khreūang ch) EN: indicator ; guide ; index FR:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ[n. exp.] (khreūang ch) EN: economic indicator FR: indicateur économique [m]
เครื่องชี้วัด[n. exp.] (khreūang ch) EN: indicator FR: indicateur [m]
เครื่องชี้วัดคุณภาพ[n. exp.] (khreūang ch) EN: quality indicator FR: indicateur de qualité [m]
เครื่องชี้วัดสุขภาพ[n. exp.] (khreūang ch) EN: health indicator FR: indicateur de santé [m]
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)
หน้าปัด[n.] (nāpat) EN: dashboard ; dial ; gauge ; indicator FR: cadran [m] ; voyant [m] ; indicateur [m]
ตัวบ่งชี้[n.] (tūa bong ch) EN: index ; indicator FR: indicateur [m]
ตัวบ่งชี้คุณภาพ[n. exp.] (tūa bong ch) EN: quality indicator FR: indicateur de qualité [m]
ตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ[n. exp.] (tūa bong ch) EN: water quality indicator FR: indicateur de la qualité de l'eau [m]
ตัวชี้วัด[n. exp.] (tūa chīwat) EN: indicator FR: indicateur [m]
ตัวชี้วัดหลัก[n. exp.] (tūa chīwat ) EN: key indicator FR:
ตัวชี้วัดสำคัญ[n. exp.] (tūa chīwat ) EN: key indicator FR: indicateur clé [m]
ตัวแปรบอกสภาพ[n. exp.] (tūapraē bøk) EN: indicator variable FR:
ตัวแปรชี้บอก[n. exp.] (tūapraē chī) EN: indicator variable FR:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ[n. exp.] (khreūang ch) EN: key economic indicators FR: principaux indicateurs économiques [mpl]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก[n. exp.] (khreūang ch) EN: world economic indicators FR:
เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล[n. exp.] (khreūang ch) EN: hospital quality indicators FR:
นกพรานผึ้ง[n. exp.] (nok phrān p) EN: Indicatoridae FR:

indicator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator
Gruppenstörungsmelder {m} [techn.]aggregate failure indicator; group fault indicator
Wiederholungszeichen {n} für Bezugszahlenasterisk indicator
Fahrtrichtungsanzeiger {f}direction indicator
Richtungsanzeiger {m} [auto]direction indicator; turn signal; turn indicator
Winker {m}direction indicator
Schleppzeiger {m}drag indicator
Staudruckmesser {m}dynamic air speed indicator
Wirtschaftsindikator {m}economic indicator
Erdschlussmelder {m}ground indicator
Kilometerzähler {m}mileage indicator
Fällungsindikator {m}precipitation indicator
Abnutzungsanzeiger {m}tread wear indicator; wear indicator
Blinker {m} [auto]indicator
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment
Anzeigelampe {f}indicator lamp
Indizierhahn {m}indicator cock
Kontrollleuchte {f}indicator lamp
Befestigungswulst {f} (Ventil)indicator ring (valve)
Spätindikatoren {pl}lagging indicators
Frühindikatoren {pl}leading indicators

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indicator
Back to top