ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

import

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *import*, -import-

import ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
import (n.) การนำเข้า See also: สินค้านำเข้า Syn. importation Ops. exportation
import (n.) ความสำคัญ Syn. significance
import (vt.) นำเข้า Syn. carry in, ship in, transport in Ops. export
import (vt.) มีความหมายว่า (คำทางการ) See also: หมายความถึง, แสดงถึง Syn. convey, denote, imply
import from (phrv.) นำเข้าจาก See also: ซื้อสินค้ามาจาก Syn. import into Ops. export to
import into (phrv.) นำเข้าจาก See also: ซื้อสินค้ามาจาก Syn. import from Ops. export to
importance (n.) ความสำคัญ Syn. excellence, prominence, significance
important (adj.) สำคัญ Syn. considerable, significant
importantly (adv.) อย่างสำคัญ See also: โดยสำคัญ Syn. significantly
importation (n.) การนำสินค้าเข้าประเทศ See also: การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ Syn. import Ops. exportation
importunate (adj.) ด่วน See also: เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน Syn. urgent
importunate (adj.) ที่เรียกร้อง See also: ซึ่งรบเร้า
importune (vt.) เซ้าซี้ See also: รบเร้า Syn. beg, entreat, urge
importunity (n.) การรบเร้า (คำทางการ) See also: การเรียกร้องไม่หยุด, การเซ้าซี้ Syn. persistence, petition, request
English-Thai: HOPE Dictionary
import(อิม' พอร์ท) n. สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความหมาย, ความสำคัญ, ผลที่ตามมา. -vt. (อิมพอร์ท') นำสินค้าเข้าประเทศ, นำเข้ามา, แสดงนัย, มีความหมาย, เกี่ยวข้อง, พัวพัน., See also: importability n. importable adj. importer n.
importance(อิมพอร์' เทินซฺ) n. ความสำคัญ, การวางท่าทาง, Syn. moment, weight)
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
importation(อิมพอร์ทเท' เชิน) n. การนำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้าเข้า (being imported)
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
importune(อิมพอร์ทูน') vt. รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน. -vt. รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, See also: importunely adv. importuner n.
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
English-Thai: Nontri Dictionary
import(n) สินค้าขาเข้า,ความสำคัญ,ผลที่ตามมา,ความหมาย
importance(n) ความสำคัญ,การวางมาด
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
importation(n) การนำสินค้าเข้าประเทศ,สินค้าเข้า
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
import๑. นำเข้า๒. การนำเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
importationการนำเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
importunityการบีบคั้น, การข่มขืนใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
importนำแฟ้มเข้า [คอมพิวเตอร์]
Importance, Practicalความสำคัญในทางปฏิบัติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของนำเข้า (n.) import Syn. สินค้าเข้า Ops. สินค้าส่งออก
ขาเข้า (n.) import See also: incoming Ops. ขาออก
นำเข้า (v.) import See also: introduce, bring in Ops. ส่งออก
สินค้านำเข้า (n.) import Syn. ของนำเข้า, สินค้าเข้า Ops. สินค้าส่งออก
สินค้าเข้า (v.) import Ops. สินค้าออก
สินค้าเข้า (n.) import See also: foreign commodity Syn. สินค้านำเข้า Ops. สินค้าส่งออก
ภาษีขาเข้า (n.) import duty Syn. ภาษีนำเข้า Ops. ภาษีขาออก, ภาษีส่งออก
ภาษีขาเข้า (n.) import duty Syn. ภาษีนำเข้า Ops. ภาษีขาออก
ภาษีนำเข้า (n.) import duty See also: customs duty Ops. ภาษีส่งออก
อากรขาเข้า (n.) import duty
ความสลักสำคัญ (n.) importance See also: significance Syn. ความสำคัญ
ความสำคัญ (n.) importance See also: emphasis, significance Syn. จุดสำคัญ
ความหมาย (n.) importance See also: significance Syn. ความสำคัญ
ส่วนสำคัญ (n.) importance See also: significance, consequence Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
สลักสำคัญ (adj.) important See also: significant Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง
สำคัญ (v.) important Syn. เด่น, ยิ่งใหญ่
สำคัญ (adj.) important See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy Ops. เล็กน้อย
สำคัญมาก (adj.) important See also: significant Syn. สำคัญยิ่ง
สำคัญยิ่ง (adj.) important See also: significant Syn. สำคัญมาก
เอ้ (adj.) important See also: significant Syn. สำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
I need to ask you both a very important questionฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
It's important for everyone not to panicที่สำคัญทุกคนจะต้องไม่แตกตื่น
That you'll never, ever lose sight of what's really importantว่าลูกจะต้องมองให้เห็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆ
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
You have done such an important job for meเธอได้ทำงานที่มีสำคัญมากสำหรับฉันได้สำเร็จ
I was asking you for a favor, thinking you were someone importantฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The store is full of goods. How can we import new goods?ของเต็มร้านแบบนี้ เราจะนำสินค้าใหม่เข้ามาได้ยังไงล่ะ
Oh you know, Eurotrash, crazy Russians friends from the import export businessโอ้ คุณรู้ พวกคนยุโรป พวกบ้ารัสเซีย เพื่อนจากธุรกิจส่งออกสินค้า
He used to import exotic animals.เขามีสัตว์... คล้ายมาจากต่างถิ่น
Conspiracy to import drugs into the United Kingdom, will that do?วางแผนนำเข้ายาเสพติด เข้าสู่สหราชอาณาจักร ใช่มั้ยล่ะ
Russell beats import every timeฉันจะบอกอะไรให้วะเพื่อน รถนายชนะรถนอกวันยังค่ำ
Dubai has no farmland, but it can import food.ดูไบไม่มีทุ่งนา แต่สามารถนำเข้าอาหาร
I don't care where you have to import them from.ผมไม่สนใจว่าคุณจะเอาเข้ามาจากประเทศไหน
You know, we had hundreds of cases of material that we had to import into Japan, and he did the logistics.หรือจะให้มันเป็นน้ำตาลกับเทา ผมว่าน้ำตาลกับเทาน่าจะดีกว่านะ ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นอันเริ่มต้น
I think they import the pepperoni from, like, Michigan or something.ฉันว่าเค้านำเข้าเปปเปอโรนี่ จากมิชิแกน..
Well, we're going to need all your import and export information from the company and any other information you might have on Mr. Antonov.เราขอข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด ของบริษัทคุณด้วย และข้อมูลทั้งหมดที่คุณมี เกี่ยวกับ แอนโทนี่
Usually we would involve our import partners from Russia.ปกติ เราก็ทำแบบนี้กับผู้นำเข้าอาวุธจากรัสเซีย
Yeah, I import rugs to sell with the furniture... and I'm talking like I don't know you.ผมมาซื้อพรมไปขายกับเฟอร์นิเจอร์ ผมจะเล่าทำไมเนี่ย มากอดอีกที

import ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关征[guān zhēng, ㄍㄨㄢ ㄓㄥ, 关征 / 關征] customs levy; customs post charging import duties
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, 终身大事 / 終身大事] major turning point of lifelong import (esp. marriage)
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, 任事] appointment to an important post
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, 上农 / 上農] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy)
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, 事迹 / 事跡] deed; past achievement; important event of the past
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, 切要] essential; extremely important
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 一般贸易 / 一般貿易] general trade (i.e. importing and export without processing)
有目无睹[yǒu mù wú dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ˊ ㄉㄨˇ, 有目无睹 / 有目無睹] has eyes but can't see (成语 saw); unable or unwilling to see the importance of sth; blind (to sth great)
要路[yào lù, ㄧㄠˋ ㄌㄨˋ, 要路] important road; main thoroughfare; fig. key position
外来货[wài lái huò, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, 外来货 / 外來貨] imported product
[yào, ㄧㄠˋ, 要] important; vital; to want; to be going to; must
要事[yào shì, ㄧㄠˋ ㄕˋ, 要事] important matter
要人[yào rén, ㄧㄠˋ ㄖㄣˊ, 要人] important person
要径[yào jìng, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄥˋ, 要径 / 要徑] important path
要枢[yào shū, ㄧㄠˋ ㄕㄨ, 要枢 / 要樞] important traffic hub; key crossroad
要目[yào mù, ㄧㄠˋ ㄇㄨˋ, 要目] important substance (of a document); key section
要紧[yào jǐn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 要紧 / 要緊] important; urgent
要闻[yào wén, ㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 要闻 / 要聞] important news story; headline
重要性[zhòng yào xìng, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 重要性] importance
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, 吃紧 / 吃緊] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important
没事[méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, 没事 / 沒事] it's not important; it's nothing; never mind; to have nothing to do; to be free
要件[yào jiàn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 要件] key document; important condition
要务[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 要务 / 要務] key task; important affair
要职[yào zhí, ㄧㄠˋ ㄓˊ, 要职 / 要職] key job; important position
碍事[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, 碍事 / 礙事] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance
兰克[Lán kè, ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, 兰克 / 蘭克] Rank (name); Leopold von Ranke (1795-1886), important German historian
公馆[gōng guǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, 公馆 / 公館] residence (of sb rich or important); mansion
妄自尊大[wàng zì zūn dà, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ, 妄自尊大] ridiculous self-importance (成语 saw); arrogance
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
商鞅[Shāng Yāng, ㄕㄤ ㄧㄤ, 商鞅] Shang Yang (c. 390-338 BC), legalist philosopher and important statesman of Qin state 秦國|秦国 whose militaristic reforms in 356 and 350 BC played a key role in establishing Qin power
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
多宝鱼[duō bǎo yú, ㄉㄨㄛ ㄅㄠˇ ㄩˊ, 多宝鱼 / 多寶魚] turbot; European imported turbot; same as 大菱鮃|大菱鲆
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 不要紧 / 不要緊] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but
不重要[bù zhòng yào, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, 不重要] unimportant
推崇[tuī chóng, ㄊㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ, 推崇] value; accord great importance to
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, 性命攸关 / 性命攸關] vitally important; a matter of life and death
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 洋货 / 洋貨] western goods; imported goods (in former times)

import ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei
輸入信用状[ゆにゅうしんようじょう, yunyuushinyoujou] (n) import letter of credit
アメリカ輸出入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US)
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt)
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup
ビップ[, bippu] (n) very important person; VIP
ブイアイピー[, buiaipi-] (n) very important person; VIP
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government)
三遷[さんせん, sansen] (n) (1) thrice moving from house to house; (2) (abbr) (See 三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
三遷の教え[さんせんのおしえ, sansennooshie] (exp) (See 孟母三遷の教え) the importance of creating an environment conducive to a child's learning
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
偉そう[えらそう, erasou] (adj-na) self-important; important-looking; proud
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
冠婚葬祭[かんこんそうさい, kankonsousai] (n) (See 元服,婚礼,祭祀,葬儀) important ceremonial occasions in family relationships; (P)
力点[りきてん, rikiten] (n) leverage; emphasis; importance; (P)
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.
勿体;物体[もったい, mottai] (n) (1) superior airs; air of importance; (2) overemphasis
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
十刹(oK)[じっさつ;じっせつ, jissatsu ; jissetsu] (n) (obsc) ten important Rinzai temples, second in significance to the Kyoto Gozan
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
外来[がいらい, gairai] (n,adj-no) (1) (abbr) external origin; imported; (2) outpatient; (P)
外貨[がいか, gaika] (n) (1) foreign currency; foreign money; foreign exchange; (2) foreign goods; imported goods; (P)
大きな顔をする[おおきなかおをする, ookinakaowosuru] (exp,vs-i) to look as if one is important; to swagger around
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インポート[いんぽーと, inpo-to] import (vs)
重要度表示[じゅうようどひょうじ, juuyoudohyouji] importance indication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import

import ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākha) EN: import duty ; import tariff FR:
ใบอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit FR: permis d'importation [m]
อิมพอร์ต[v.] (imphøt) EN: import FR:
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า[n. exp.] (kān dāi rap) EN: exemption from import duties FR:
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat ) EN: import restrictions FR:
การนำเข้า[n.] (kān namkhao) EN: importation ; import ; input FR:
ค่าภาษีอากรขาเข้า[n. exp.] (khā phāsī ā) EN: import duty FR: taxe d'importation [f]
นำเข้า[v. exp.] (nam khao) EN: import ; introduce ; bring in FR: importer ; introduire
นำข้อมูลเข้า[v. exp.] (nam khømūn ) EN: import FR: importer des données
นำสินค้าเข้า(ประเทศ)[v. exp.] (nam sinkhā ) EN: import goods FR:
ภาษีอากรขาเข้า[n. exp.] (phāsī akøn ) EN: import duty ; import tariff FR:
ภาษีขาเข้า[n. exp.] (phāsī khākh) EN: import duty ; import levy FR: taxe d'importation [m]
ภาษีนำเข้า[n. exp.] (phāsī namkh) EN: import duty; customs duty FR: taxe d'importation [f] ; taxe douanière [f]
ภาษีสินค้าเข้า[n. exp.] (phāsī sinkh) EN: customs duty on imports ; import duty FR: taxe à l'importation [f]
สั่งสินค้าเข้า[v. exp.] (sang sinkhā) EN: import goods FR:
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)[org.] (Thanākhān P) EN: Export Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) FR:
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødā) EN: FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same FR: n'importe quoi ; peu importe
อายุเท่าไรก็ได้[xp] (āyu thaorai) EN: age is no object FR: l'âge est sans importance
บริษัทนำเข้า[n. exp.] (børisat nam) EN: importer FR: importateur [m]
บทบาทสำคัญ[n. exp.] (botbāt samk) EN: major role FR: rôle important [m] ; rôle majeur [m]
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: important person ; figure ; key person FR: personne importante [f] ; personnage important [m] ; figure importante [f] ; figure de proue [f] (fig.)
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon sam) EN: v.i.p. ; very important person FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: never mind ; forget it ; no matter FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างมันเถอะ[X] (chang man t) EN: Let it be! ; So be it! FR: peu importe ! ; oubliez !
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดินอีหรอบ[n. exp.] (din Īrop) EN: imported gunpowder FR:
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading FR: important
เอกบุรุษ[n.] (ēkkaburut =) EN: great man ; great personnage FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
เอกสารสำคัญ [n. exp.] (ēkkasān sam) EN: important document FR: document important [m]
ให้ความสำคัญ[v. exp.] (hai khwām s) EN: focus ; give precedence (to) FR: attacher de l'importance ; donner de l'importance ; accorder de l'importance
ให้ความสำคัญกับ[v. exp.] (hai khwām s) EN: FR: attacher de l'importance à ; donner de l'importance à ; accorder de l'importance à
ให้ความสำคัญกับมากเกินไป (ให้ความสำคัญกับ...มากเกินไป)[v. exp.] (hai khwām s) EN: attach too much importance (to) ; overrate FR: exagérer l'importance (de) ; attacher trop d'importance (à)
หัวตอ[n.] (hūatø) EN: disregarded important thing FR:
ใจความสำคัญ[n. exp.] (jaikhwām sa) EN: important point FR:
จืดจาง[v.] (jeūtjāng) EN: lessen ; reduce ; be less important FR:

import ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties
Gesamtwert {m} der Einfuhraggregate value of importation
Agrarimport {m} | Agrarimporte
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument
eminent {adv} | eminent wichtigeminently | of the utmost importance
Importeur {m}importer
wichtig; wesentlich; bedeutend {adj} | wichtiger; wesentlicher; bedeutender | am wichtigsten; am wesentlichsten; am bedeutendsten | am allerwichtigstenimportant | more important | most important | most important
aufdringlich; zudringlich {adj} | aufdringlicher; zudringlicher | am aufdringlichsten; am zudringlichstenimportunate | more importunate | most importunate
unwesentlich {adj}irrelevant; unimportant
belanglos; unwichtig; unerheblich {adj} | belangloser; unwichtiger; unerheblicher | am belanglosesten; am unwichtigsten; am unerheblichstenunimportant | more unimportant | most unimportant
entscheidend; wesentlich; grundlegend {adj} | es ist von entscheidender Bedeutungvital | it is of vital importance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า import
Back to top