ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

introduction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *introduction*, -introduction-

introduction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
introduction (n.) การแนะนำตัว
introduction (n.) การริเริ่ม See also: การเริ่มต้น Syn. inauguration, launch, establishment
introduction (n.) คำนำ See also: บทนำ, อารัมภบท Syn. opening, prelude, preface
English-Thai: HOPE Dictionary
introduction(อินทระดัค'เชิน) n. การแนะนำ,การแนะนำตัว,การนำเข้า,สิ่งที่ถูกนำเข้า,การอรัมภบท,การเริ่ม,การเผยแพร่, Syn. beginning,start,insertion
English-Thai: Nontri Dictionary
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
introductionบทนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introductionบทนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกล่าวนำ (n.) introduction Syn. บทนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท, การเกริ่น Ops. การลงท้าย
การขึ้นต้น (n.) introduction Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การอารัมภบท, การเกริ่น Ops. การลงท้าย
การอารัมภบท (n.) introduction Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การเกริ่น Ops. การลงท้าย
การเกริ่น (n.) introduction Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท Ops. การลงท้าย
ความนำ (n.) introduction Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท, การเกริ่น Ops. การลงท้าย
คำกล่าวนำ (n.) introduction Syn. บทกล่าวนำ
คำขึ้นต้น (n.) introduction See also: preface, foreword, prologue, preamble Syn. คำนำ, บทนำ
บทกล่าวนำ (n.) introduction
บทนำ (n.) introduction Syn. การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท, การเกริ่น Ops. การลงท้าย
บทนำ (n.) introduction See also: preface, foreword, prologue, preamble Syn. คำนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
"Will there be an introduction to the book? Who will write the... digest?""จะมีการแนะนำให้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ใครจะเขียน ...
And now, as is our great and cherished tradition, we get the annual Cannon Ball rolling with the introduction of the new Queen of Hope!และต่อไปนี้... . เหมือนเป็นธรรมเนียมอันยิ่งใหญ่ที่สืบทอดกันมา
Has anybody seen An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923?มีใครเห็น ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 บ้างมั้ย
An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923 is not a coaster!ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 ไม่ใช่ถาดรองแก้วนะเว้ย
It's an introduction arranged by a friend.เพื่อนจัดให้เจอกันน่ะ
According to the introduction of another, - exorcist or someone similar, it is often only make things worse.เราจะทำตามคำแนะนำของผู้อื่น หมอผีหรือคนอื่นๆเค้าบอกว่า มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อทำเรื่องแย่ๆ
I know how hurt you must be, but the introduction please...ผมรู้ว่า อาจารย์คงเจ็บปวด แต่ช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับ...
What value is there in an introduction when you cannot even remember my name?รู้จักกันแล้วจะมีค่าอะไร ถ้าคุณจำชื่อฉันไม่ได้
Modified now by the introduction of the kino from the future.เปลี่ยนแปลงปัจจุบันโดยการแนะนำ ของคีโนจากอนาคต
I finally found a man who could provide a skillful introduction and...ในที่สุด ฉันพบผู้ชาย ที่สามารถให้คำแนะนำและ...
And you, you hardly need an introduction You are the Missing Link!และเธอ.. ต้องการให้แนะนำในสิ่งที่เธอขาดไป

introduction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, 入门 / 入門] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject)
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s
简短介绍[jiǎn duǎn jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, 简短介绍 / 簡短介紹] brief introduction
简要介绍[jiǎn yào jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, 简要介绍 / 簡要介紹] brief introduction
引言[yǐn yán, ˇ ㄧㄢˊ, 引言] foreword; introduction
导引[dǎo yǐn, ㄉㄠˇ ˇ, 导引 / 導引] introduction
导言[dǎo yán, ㄉㄠˇ ㄧㄢˊ, 导言 / 導言] introduction; preamble
导论[dǎo lùn, ㄉㄠˇ ㄌㄨㄣˋ, 导论 / 導論] introduction
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, 概论 / 概論] outline; introduction; survey; general discussion
前言[qián yán, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 前言] preface; forward; introduction
简介[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 简介 / 簡介] summary; brief introduction
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词

introduction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントロダクション[, intorodakushon] (n) introduction
一見;一現(iK)[いちげん, ichigen] (n) first visit to inn, restaurant, etc. without an introduction
一見さん[いちげんさん, ichigensan] (n) (See 一見の客,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
入門[にゅうもん, nyuumon] (n,vs,adj-no) primer; manual; entering an institute; introduction to; (P)
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction
叙文[じょぶん, jobun] (n) preface; introduction
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan)
外資導入[がいしどうにゅう, gaishidounyuu] (n) introduction of foreign capital
序言[じょげん, jogen] (n,adj-no) foreword; preface; introduction
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
[まくら, makura] (n,n-suf) (1) pillow; bolster; (2) introduction (e.g. to a rakugo story); lead-in; (P)
イントロ[, intoro] (n) (abbr) (See イントロダクション) intro; introduction; (P)
前振り[まえふり, maefuri] (n) (1) (abbr) (See 前置き) preface; introduction; (2) lead in (e.g. to a running joke, asking a question); lead up; (3) (See 前振込み) payment in advance (by bank transfer)
始めに(P);初めに[はじめに, hajimeni] (exp) to begin with (used as an introduction); first of all; in the beginning; (P)
[じょ, jo] (n) (1) order; ordering; (2) beginning; start; (3) (See 序詞) foreword; preface; introduction; (4) (See 序破急) (in gagaku or noh) opening of a song
序文[じょぶん, jobun] (n,adj-no) preface; foreword; introduction; (P)
序詞[じょし;じょことば, joshi ; jokotoba] (n) (1) (じょし only) foreword; preface; introduction; (2) prefatory modifying statement (of a waka, etc.)
引き合わせ[ひきあわせ, hikiawase] (n) introduction; meeting
手引(P);手引き(P)[てびき, tebiki] (n,vs) guidance; guide; introduction; guideline; (P)
手解き[てほどき, tehodoki] (n,vs) (1) initiation; induction; introduction; (2) learning the basics
披露目(ateji);広め;弘め;広目(ateji)[ひろめ, hirome] (n,vs) (See お披露目) making something widely known; introduction; debut; announcement; unveiling
概論[がいろん, gairon] (n,vs) introduction; outline; general remarks; (P)
端書き[はしがき, hashigaki] (n) foreword; preface; introduction; postscript
緒論[しょろん;ちょろん, shoron ; choron] (n) introduction; preface
起承転結[きしょうてんけつ, kishoutenketsu] (n) (1) introduction, development, turn and conclusion (quadripartite structure of certain Chinese poetry); (2) story composition and development
顔合わせ(P);顔合せ[かおあわせ, kaoawase] (n,vs) meeting together; introduction; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
前置[ぜんち, zenchi] preface, introduction
序文[じょぶん, jobun] introduction
登場[とうじょう, toujou] introduction (into a market)

introduction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารัมภบท[n.] (āramphabot) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakath) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
เบื้องต้น (...เบื้องต้น)[n.] (… beūangton) EN: introduction to FR: introduction à … [f]
บทกล่าวนำ[n. exp.] (bot klāo na) EN: introduction FR:
บทเกริ่น[n. exp.] (bot kroen) EN: foreword ; introduction FR: introduction [f]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial ; leader FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m] ; prélude [m] ; annonce [f] ; préliminaire [m] ; préface [f] ; prolégomènes [mpl]
เจ้าประคุณ[X] (jao prakhun) EN: introduction to an entreaty FR:
การกล่าวนำ[n. exp.] (kān klāo na) EN: introduction FR:
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: introduction FR: présentations [mpl]
การแนะนำตัว[n.] (kān naenam ) EN: introduction FR: présentations [fpl]
การแนะนำตัวเอง[n. exp.] (kān naenam ) EN: self introduction FR:
คำกล่าวนำ[n.] (kham klāona) EN: introduction FR: introduction [f]
คำนำ[n.] (khamnam) EN: preface ; foreword ; introduction FR: préface [f] ; introduction [f] ; avant-propos [m] ; prologue [m]
คำปรารภ[n. exp.] (khamprārop) EN: preamble ; enacting clause ; preface ; introduction FR: préambule [m]
ความเบื้องต้น[n.] (khwām beūan) EN: introduction FR:
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beū) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ...[n. exp.] (khwāmrū beū) EN: introduction to … FR: introduction à … [f]
ความรู้เรื่อง...[n. exp.] (khwāmrū reū) EN: introduction to … FR: introduction à … [f]
กีฏวิทยาเบื้องต้น[n. exp.] (kītawitthay) EN: elementary entomology ; introduction to entomology FR:
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū nae) EN: letter of introduction ; letter of recommendation FR:
สังคมศาสตร์เบื้องต้น[n. exp.] (sangkhomsāt) EN: introduction to the social sciences FR:
เบื้องต้น[n. exp.] (sētthasāt b) EN: basic economics FR: introduction à l'économie [f] ; éléments d'économie [mpl]
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น[n. exp.] (takkasāt be) EN: introduction to logic FR:
ฐานข้อมูลเบื้องต้น[n. exp.] (thān khømūn) EN: introduction to database FR:

introduction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markteinführung {f} [econ.]market launch; market introduction
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part
Vorrede {f}; einleitende Worte | sich nicht lange bei der Vorrede aufhaltenintroductory words | not to take long over the introductions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า introduction
Back to top