ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instruct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instruct*, -instruct-

instruct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instruct (vi.) สั่งสอน See also: สอน, ให้ความรู้ Syn. educate, teach, train
instruct (vt.) สั่งสอน See also: สอน, ให้ความรู้ Syn. educate, teach, train
instruct in (phrv.) สอนในเรื่อง See also: ให้การศึกษา...ในเรื่อง Syn. educate in
instruction (n.) การสอน See also: วิธีสอน Syn. education, teaching
instruction (n.) คำสั่ง (คำทางการ) Syn. order
instruction (n.) วิธีใช้ See also: คำแนะนำ, วิธีการใช้ Syn. advice, guidance
instructions (n.) ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา Syn. rules
instructive (adj.) ซึ่งเป็นการสั่งสอน See also: ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้ Syn. informative, educational Ops. uneducational, uninstructive
instructor (n.) ครูผู้สอน See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน Syn. teacher, trainer, educator
instructress (n.) ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว) See also: อาจารย์ผู้หญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
instructive(อินสทรัค'ทิฟว) adj. เป็นการสั่งสอน,เป็นการแจ้งข่าว, See also: instructiveness n., Syn. informative
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
instructress(อินสทรัค'เทรส) n. instructor ที่เป็นผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
instruct(vt) สอน,แจ้ง,แนะนำ,ชี้แนะ
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instructionการสอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instruction Manualsคู่มือการใช้ [การแพทย์]
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุยง (v.) instruct See also: teach Syn. สอน, สั่งสอน
อบรมสั่งสอน (v.) instruct See also: teach, educate, direct, give guidance Syn. อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา
เสี้ยมสอน (v.) instruct See also: teach Syn. สอน, ยุยง, สั่งสอน
การสอน (n.) instruction See also: teaching, direction, precept
วิธีการใช้ (n.) instruction See also: direction
วิธีใช้ (n.) instruction See also: direction Syn. วิธีการใช้
อนุศาสน์ (n.) instruction See also: teaching, direction, precept Syn. การสอน
สื่อการสอน (n.) instruction media
ชุดคำสั่ง (n.) instruction set
สื่อการเรียนการสอน (n.) instructional media
เกจิอาจารย์ (n.) instructor See also: teacher, expert Syn. อาจารย์
กรมวิชาการ (n.) Department of Curriculum and Instruction Development
คำสั่งมาโคร (n.) macro instruction
ทิศาปาโมกข์ (n.) famous instructor See also: great teacher
ราโชวาท (n.) king´s instruction See also: the instructions or speeches made by the king, royal instruction
สั่ง (v.) give parting instructions before one dies/leaves Syn. สั่งเสีย, สั่งลา
สั่งเสีย (v.) give parting instructions Syn. สั่งลา
อาจารย์พิเศษ (n.) special instructor
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี
Then we'll instruct you further.แล้วจะบอกต่อไปว่าต้องทำไร
Please, Sensei, instruct me in your ancient ways.กรุณาด้วย ท่านอาจารย์ แนะนำศิษย์คนนี้ ด้วยวิธีของท่านเถิด
I mean, surely it must be in my nature to instruct you in something that's ancient and secret like building a wall that you can see from outer space.ผมหมายถึง มันต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดสิ ที่จะสอนบางอย่าง ที่มันโบราณและลี้ลับ
Please instruct your students to leave my boy alone to train.ช่วยบอกนักเรียนของคุณอย่ามายุ่งกับเด็กของฉัน
I'm new to town, and I would very much like to avoid being on your bad side, so perhaps you could instruct me as to how to avoid such a thing.ผมเป็นคนใหม่ของเมือง และผมอยากเลี่ยงจากการ เป็นคนไม่ดีในความคิดคุณ ดังนั้น บางทีคุณอาจแนะนำผมได้
Don't attempt to instruct me on my duties!หากองค์เหนือหัวจะทรงไม่สนใจคำแนะนำของรัฐบาล พระองค์ก็ต้องสละราชสมบัติ
Did I not instruct you to send out invitations to my bachelorsฉันไม่ได้บอกเหรอว่าให้ส่งบัตรเชิญไปให้พวกหนุ่มโสด
It's our job to instruct and inspire.มันเป็นหน้าที่เราที่จะสั่งสอน และสร้างแรงบันดาลใจ
I will like to add one more thing, not as Dae Han Group's grandson Park Hae Young, but as the Deputy Director of the Imperial family, who has been chosen to instruct in her etiquette.มีอีกอย่างหนึ่ง ที่ผมอยากจะพูด ไม่ใช่ในฐานะหลานชายของประธานแดฮันกรุ๊ป ปาร์ค ดง แจ แต่ในฐานะตัวแทนของราชสำนัก
I'll instruct Barbara to send over my final proposal.ฉันสั่งให้บาร์บาร่าส่งไปตามที่ต่างๆ ข้อเสนอสุดท้ายของฉัน

instruct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, 训育 / 訓育] pedagogy; to instruct and guide
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 诲 / 誨] admonish; instruct
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
请示[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, 请示 / 請示] ask for instructions
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
电脑辅助教材[diàn nǎo fǔ zhù jiào cái, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, 电脑辅助教材 / 電腦輔助教材] computer-aided instruction
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 训 / 訓] example; pattern; to teach; to train; instruction
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, 训迪 / 訓迪] guidance; to instruct; pedagogy
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
教导[jiào dǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄠˇ, 教导 / 教導] instruct; teach
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, 教练 / 教練] instructor; sports coach; trainer
教育性[jiào yù xìng, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 教育性] instructive; educational
训词[xùn cí, ㄒㄩㄣˋ ㄘˊ, 训词 / 訓詞] instruction; admonition
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ, 讲师 / 講師] instructor; lecturer
讲习班[jiǎng xí bān, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ, 讲习班 / 講習班] instructional workshop
[fēn, ㄈㄣ, 吩] leave instructions; to order
指令[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, 指令] order; command; instruction
读本[dú běn, ㄉㄨˊ ㄅㄣˇ, 读本 / 讀本] reader; an instructional book
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ, 圣训 / 聖訓] sage's instructions; imperial edict
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 教员 / 教員] teacher; instructor
吩咐[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, 吩咐] tell; instruct; command

instruct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い聞かす;言聞かす[いいきかす, iikikasu] (v5s) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
言い聞かせる;言いきかせる;言聞かせる[いいきかせる, iikikaseru] (v1,vt) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
インストラクション[, insutorakushon] (n) instruction
インストラクションセット[, insutorakushonsetto] (n) {comp} instruction set
インストラクションセットアーキテクチャ[, insutorakushonsettoa-kitekucha] (n) {comp} instruction set
インストラクター[, insutorakuta-] (n) instructor; (P)
カスタマーインストレーションインストラクション[, kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) {comp} customer installation instruction
ゼロアドレス命令[ゼロアドレスめいれい, zeroadoresu meirei] (n) {comp} zero address instruction
プログラムレジスタ[, puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
ミップス[, mippusu] (n) {comp} MIPS (million instructions per second)
一人稽古;独り稽古[ひとりげいこ, hitorigeiko] (n) practicing by oneself; self-instruction
具格[ぐかく, gukaku] (n,adj-no) {ling} instructive
口伝;口伝て[くでん(口伝);こうでん(口伝);くちづて(口伝て), kuden ( kuden ); kouden ( kuden ); kuchidute ( kuden te )] (n) (See 口伝え) oral tradition; tradition; oral instruction
口伝え[くちづたえ, kuchidutae] (n) (See 口伝て) oral tradition; tradition; oral instruction
含ます[ふくます, fukumasu] (v5s) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含ませる[ふくませる, fukumaseru] (v1,vt) (See 含む) to soak; to saturate; to suckle; to make one hold something in the mouth; to include; to instruct; to make one understand
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P)
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] (n) {comp} call instruction
命令[めいれい, meirei] (n,vs) (1) order; command; decree; directive; (2) {comp} (software) instruction; statement; (P)
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] (n) {comp} instruction register
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] (n) {comp} instruction control unit
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.)
大師範[だいしはん, daishihan] (n) master; grandmaster; senior instructor
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor
師範[しはん, shihan] (adj-na,n) instructor; (fencing) teacher; model; (P)
師範代[しはんだい, shihandai] (n) assistant instructor
指令[しれい, shirei] (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P)
指南役[しなんやく, shinanyaku] (n) instructor
指南番[しなんばん, shinanban] (n) instructor
指図(P);指し図[さしず, sashizu] (n,vs,adj-no) instruction; mandate; directions; (P)
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser
指示[しじ, shiji] (n,vs) indication; instruction; designation; directions; (P)
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P)
教官[きょうかん, kyoukan] (n) teacher; instructor; professor; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second)
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit
処理指令[しょりしれい, shorishirei] processing instruction
処理指令実体[しょりしれいじったい, shorishireijittai] processing instruction entity
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] instruction register
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] instruction control unit
実効命令[じっこうめいれい, jikkoumeirei] actual instruction
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] arithmetic instruction, arithmetic statement
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer)
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction
縮小命令セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction
複合命令セットコンピューター[ふくごうめいれいセットコンピューター, fukugoumeirei settokonpyu-ta-] CISC, Composite Instruction Set Computer
複雑命令セットコンピュータ[ふくざつめいれいセットコンピュータ, fukuzatsumeirei settokonpyu-ta] Complex Instruction Set Computer, CISC
飛越し命令[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] jump instruction

instruct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct FR: commander ; ordonner
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
ออกคำสั่ง[v. exp.] (øk khamsang) EN: issue an order ; give an order ; order ; instruct ; command ; give a command FR: délivrer un ordre ; commander
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer
อบรมบ่มนิสัย[v. exp.] (oprom bom n) EN: teach ; instruct ; coach ; educate ; guide FR:
อบรมสั่งสอน[v. exp.] (oprom sangs) EN: instruct ; teach ; educate ; direct ; give guidance FR: éduquer ; instruire ; enseigner
สั่ง[v.] (sang) EN: order ; command ; give orders ; issue orders ; direct ; instruct ; lead FR: commander ; ordonner ; passer commande
สั่งการ[v. exp.] (sang kān) EN: order ; instruct ; command FR: commander ; donner instruction
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach ; instruct ; educate FR: instruire ; enseigner ; éduquer
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill FR: enseigner ; instruire ; éduquer
สอนหนังสือ[v. exp.] (søn nangseū) EN: teach ; instruct FR: enseigner ; donner un cours
สอนสั่ง[v.] (sønsang) EN: teach ; instruct ; educate ; edify FR: instruire
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor FR:
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbān) EN: lecturer ; instructor FR:
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อนุศาสน์[n.] (anusāt) EN: instruction ; explanation FR:
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
การอบรมสั่งสอน[n. exp.] (kān oprom s) EN: teaching FR: instruction [f]
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]
การรู้หนังสือ[n. exp.] (kān rū nang) EN: literacy FR: instruction [f]
การศึกษา[n. exp.] (kān seuksā) EN: education ; background FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]
การศึกษาภาคบังคับ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: compulsory education FR: école obligatoire [f] ; enseignement obligatoire [m] ; instruction obligatoire [f]
การสอนงาน[n. exp.] (kān søn ngā) EN: coaching ; job instruction FR:
เกจิอาจารย์[n.] (kēji-ājān) EN: instructor ; specialist ; master of the occult FR:
คำแนะนำการใช้[n. exp.] (kham naenam) EN: instructions FR: conseils d'utilisation [mpl]
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat ; mandate ; statement FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำสั่งมาโคร[n. exp.] (khamsang mā) EN: macro instruction FR: macro-instruction [f] ; macro [f] (abrév.)
คำสั่งสอน[n. exp.] (khamsang sø) EN: doctrine ; teaching ; instruction FR:
ข้อควรประพฤติ[n. exp.] (khø khūan p) EN: code of practice ; instructions FR:
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อแนะนำการใช้[n. exp.] (khø naenam ) EN: instructions FR: instructions [fpl]
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f] ; prof [m, f] (fam.)
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
ครูฝึก[n.] (khrūfeuk) EN: trainer ; coach ; coacher ; instructor FR: entraîneur [m] ; entraîneuse [f]
ครูการบิน[n. exp.] (khrū kān bi) EN: flight instructor FR: instructeur de vol [m]

instruct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Additionsbefehl {m}add instruction
Rechenbefehl {m}arithmetic instruction
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction
weisungsgebunden {adj}bound by instruction
Aufrufbefehl {m} [comp.]calling instruction
Anweisungsschild {n}instruction plate
Sprachunterricht {m}instruction in a language
Kursleiter {m}course instructor; teacher
Lehrfilm {m}educational film; instructional film
Anfangsunterricht {m}elementary instruction
Weisungsfreiheit {f}freedom from instructions
Dienstanweisung {f}instructions; regulations
Bedienungsanleitung {f}instruction manual; operating instructions
Befehlsvorrat {m}instruction repertoire
Befehlszähler {m}instruction counter
Beipackzettel {m}instruction leaflet
Unterweisung {f} | computerunterstützte Unterweisunginstruction | computer-aided instruction (CAI)
Maschinenbefehl {m} [comp.]machine code instruction; computer instruction
Macrobefehl {m} [comp.]macro-instruction
Mikrobefehl {m} [comp.]micro instruction; microinstruction
Sprungbefehl {m} [comp.]alternative instruction
Fluglehrer {m}pilot instructor
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions
Pseudobefehl {m}pseudo instruction
Stichprobenanweisung {f}sampling instruction
Selbstunterricht {m}self instruction
Liefervorschrift {f}shipping instruction
Anschauungsunterricht {m}visual instruction
Bedienungs- und Wartungsanleitung {f}operating and maintenance instructions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instruct
Back to top