ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

investigation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *investigation*, -investigation-

investigation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
investigation (n.) การตรวจสอบหาความจริง See also: การตรวจสอบข้อเท็จจริง Syn. examination, exploration, scrutiny
investigation (n.) การสืบสวน See also: การไต่สวน, การสอบสวน Syn. examination, inquiry, probe
English-Thai: HOPE Dictionary
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน
English-Thai: Nontri Dictionary
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
investigationการสืบค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigationการสืบสวน, การตรวจสอบ, วิธีการค้นคว้า, การตรวจสืบสวน, การตรวจช่วยวิเคราะห์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซัก (n.) investigation See also: enquiry, inquiry, examination, research Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การพิสูจน์, การพิเคราะห์
การสอบสวน (n.) investigation See also: examination, trial
การสอบสวน (n.) investigation See also: enquiry, inquiry, examination, research Syn. การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์
การสืบค้น (n.) investigation See also: enquiry, inquiry, examination, research Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์
การสืบสวน (n.) investigation See also: enquiry, inquiry, examination, research Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์
การไต่ถาม (n.) investigation See also: enquiry, inquiry, examination, research Syn. การสอบสวน, การไต่สวน, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์
การไต่สวน (n.) investigation See also: enquiry, inquiry, examination, research Syn. การสอบสวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์
วิมังสา (n.) investigation See also: examination, trial Syn. การสอบสวน
การดูงานต่างประเทศ (n.) going abroad on a tour of investigation See also: making a tour of inspection, visiting
ปิดสำนวน (v.) terminate the investigation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has the investigation started?การสอบสวนเริ่มต้นหรือยัง
A story that reveals, with each layer of investigation something finer and nobler.ชั้นอยากได้คนที่จะมาช่วยงานชั้นมากกว่า อ่าใช่ครับ นั่นก้อเป็นอีกกรณีนึง ปล่องให้เป็นหน้าที่ของผมเอง โอเค?
He's been moved to Scotland, which has impeded my investigation into his case.เขาถูกย้ายไปยังสก๊อตแลนด์ซึ่งมี ขัดขวางการตรวจสอบข?
I'm afraid there'll be an investigation after the war.ถ้าคุณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้...
Careful investigation of the facts tell us, therefore that the Scordia woman committed no other crime than that of being iII-fated, alone and beautiful.จากการสืบสวนข้อเท็จจริงเราทราบว่า... แม่หม้ายสกอร์เดียไม่เคยทำผิดอะไร นอกจากโชคร้ายตัวคนเดียว...
...into the investigation of train 177... being conducted at the Eastrail holding warehouses.การสืบสวนคดีรถไฟสาย 177 ที่ลานเก็บรถไฟอีสต์เทรล
The investigation is narrowing downตำรวจเริ่มได้เบาะแสแล้ว 331 00: 47: 48,029
Kwan launches an investigation into the cheating scandal.อาจารย์ควานกำลังสืบเรื่องที่พวกนั้นโกงข้อสอบอยู่
I'm in charge of the claw investigation now, remember?ฉันดูแลเรื่องการสืบสวนคดีของคลอว์ จำได้มั้ย?
Your story doesn't check out, it contradicts our investigation and the statements made by Mrs Peck and Mr Rivers.คำให้การคุณไม่เข้ากับสิ่งที่เราสอบสวนได้ นี่เป็นคำให้การของคุณนายเป็กกับคุณริเวอร์
A police investigation in Scotland.การสืบสวนของตำรวจในสก๊อตแลนด์
I'm conducting an investigation here.ฉันเข้ามาดูแลเหตุการณ์นี้

investigation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 本底调查 / 本底調查] background investigation
普查[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, 普查] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey
政审[zhèng shěn, ㄓㄥˋ ㄕㄣˇ, 政审 / 政審] examine sb's political record; political investigation
联邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, 联邦调查局 / 聯邦調查局] FBI (Federal Bureau of Investigation)
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 调查 / 調查] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ, 专案 / 專案] project (Taiwanese); special case for investigation
调查结果[diào chá jié guǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 调查结果 / 調查結果] results (of an investigation, poll)

investigation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation
勘審[かんしん, kanshin] (n) careful investigation
勘査[かんさ, kansa] (n) investigation
勘検[かんけん, kanken] (n,vs) investigation
勘決[かんけつ, kanketsu] (n,vs) investigation and decision
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation
査察[ささつ, sasatsu] (n,vs) inspection (for compliance); investigation (tax, etc.); (P)
検視(P);検屍;検死[けんし, kenshi] (n,vs) autopsy; inquest; investigation of death; (P)
洗い出す;洗いだす[あらいだす, araidasu] (v5s,vt) (1) to reveal something by washing the surface; (2) to bring to light; to reveal by investigation
海洋調査船[かいようちょうさせん, kaiyouchousasen] (n) ocean investigation ship
現地調査[げんちちょうさ, genchichousa] (n) field survey; field work (research); on-the-spot investigation
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation
素行調査[そこうちょうさ, sokouchousa] (n) probity check; background investigation
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc.
追究(P);追窮[ついきゅう, tsuikyuu] (n,vs) investigation (e.g. academically, of the unknown); enquiry; inquiry; (P)
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P)
吟味[ぎんみ, ginmi] (n,vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P)
実態調査[じったいちょうさ, jittaichousa] (n) factual investigation; (P)
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator
探索[たんさく, tansaku] (n,vs) search; lookup; hunt; (item of) research; exploration; investigation; (P)
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P)
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification
検討対象[けんとうたいしょう, kentoutaishou] (n) subject of an investigation; object being examined
研究結果[けんきゅうけっか, kenkyuukekka] (n) results of a scientific investigation; findings; (P)
精査[せいさ, seisa] (n,vs) close investigation; careful examination; scrutiny
考証[こうしょう, koushou] (n,vs) (historical) investigation; (P)
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P)
連邦捜査局[れんぽうそうさきょく, renpousousakyoku] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI
Japanese-English: COMDICT Dictionary
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: สำรวจค้นคว้า English: investigation
究明[きゅうめい, kyuumei] Thai: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง English: investigation

investigation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสืบค้น[n. exp.] (kān seūp kh) EN: investigation FR: recherche [f]
การสืบสวน[n.] (kān seūpsūa) EN: investigation FR: investigation [f]
การสืบสวนคดีอาญา[n. exp.] (kān seūpsūa) EN: criminal investigation FR:
การสอบสวน[n.] (kān søpsūan) EN: investigation ; probe FR: enquête [f] ; investigation [f]
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest ; enquest ; examination ; inquisition ; probe FR: investigation [f] ; enquête [f] ; information [f]
การไต่สวนเบื้องต้น[n. exp.] (kān taisūan) EN: preliminary investigation FR:
การไต่สวนฝ่ายเดียว[n. exp.] (kān taisūan) EN: ex parte investigation FR:
การตรวจสอบหาความจริง[n. exp.] (kān trūatsø) EN: investigation FR: investigation [f]
การตรวจสอบข้อเท็จจริง[n. exp.] (kān trūatsø) EN: investigation FR: investigation [f]
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[org.] (Køng Banchā) EN: Central Investigation Bureau (CIB) FR:
กองตรวจภาษีอากร[n. exp.] (køng trūat ) EN: bureau of investigation of tax offences FR:
กรมสอบสวนคดีพิเศษ[org.] (Krom Søpsūa) EN: Department of Special Investigation (DSI) FR:
งานวิจัย[n. exp.] (ngān wijai) EN: research ; research work ; investigation ; study ; report FR: étude [f] ; rapport [m] ; travail de recherche [m] ; travaux de recherche [mpl] ; recherche [f]
แผนกสืบสวน[n. exp.] (phanaēk seū) EN: investigation section FR:
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)[org.] (Samnakngān ) EN: Department of Special Investigation (DSI) FR:
สันติบาล[n.] (santibān) EN: public security officer ; special security police ; Central Bureau of Investigation FR:
ธรรมวิจัย[n.] (thammawijai) EN: investigation of the Truth ; investigation of the Doctrine ; research on the Dhamma ; search of Truth FR:
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
วิมังสา[n.] (wimangsā) EN: investigation FR:
ดีเอสไอ[org.] (Dī-Ēs-Ai) EN: DSI (Department of Special Investigation) FR:
เอฟบีไอ[org.] (Ēf.Bī.Ai.) EN: FBI (Federal Bureau of Investigation) FR: FBI [m]
ป.ป.ท. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ )[abv.] (Pø.Pø.Thø. ) EN: DSI (Department of Special Investigation) FR:

investigation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückstandsverfolgung {f}backlog investigation
Komponentenuntersuchung {f}component investigation
Seeamt {n}maritime casualty investigation board
Seeunfalluntersuchung {f}maritime casualty investigation
Marktbeobachtung {f}market investigation; market monitoring
Recherche {f} | Recherchen anstellen (über)investigation; inquiry; enquiry; research | to make investigations (about into); to investigate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า investigation
Back to top