ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

industrial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *industrial*, -industrial-

industrial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
industrial (n.) การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท
industrial (adj.) เกี่ยวกับอุตสาหกรรม Syn. commercial, market
industrial (adj.) ขยัน See also: อุตสาหะ
industrial (n.) บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต) See also: คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
industrial area (n.) เขตอุตสาหกรรม
industrial arts (n.) อุตสาหกรรมศิลป์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
industrial engineering (n.) วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Revolution (n.) การปฏิวัติอุตสาหกรรม See also: เริ่มในประเทศอังกฤษช่วงตอนกลางของศตวรรษที่ 18 ก่อนแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
industrial settlement (n.) นิคมอุตสาหกรรม
industrial standard (n.) มาตรฐานอุตสาหกรรม
industrial work (n.) งานอุตสาหกรรม
industrialist (n.) นักอุตสาหกรรม
industrialization (n.) การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน Syn. mechanization
industrialization (n.) การทำให้เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Syn. automation
industrialize (vi.) กลายเป็นอุตสาหกรรม
industrialize (vt.) ทำให้เป็นอุตสาหกรรม Syn. mechanize, computerize
industrialized (adj.) ที่พัฒนาแล้ว See also: ที่ปรับปรุงแล้ว, ที่เจริญก้าวหน้า Syn. advanced
English-Thai: HOPE Dictionary
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrialize(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
industrial air conditioningการปรับอากาศเชิงอุตสาหกรรม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial artsอุตสาหกรรมศิลป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Industrial artsศิลปอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial engineeringวิศวกรรมอุตสาหการ [TU Subject Heading]
Industrialistนักอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กนอ. (n.) The Industrial Estate Authority of Thailand Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (n.) Department of Industrial Promotion Syn. กสอ.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (n.) Department of Industrial Works Syn. กรอ.
กรอ. (n.) Department of Industrial Works Syn. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กสอ. (n.) Department of Industrial Promotion Syn. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (n.) The Industrial Estate Authority of Thailand Syn. กนอ.
มอก. (n.) Thai Industrial Standards Institute Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมอ. (n.) Thai Industrial Standards Institute See also: TISI Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (n.) Thai Industrial Standards Institute Syn. มอก.
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (n.) Office of Industrial Economics
อส.บ. (n.) Bachelor of Industrial Technology See also: B.Ind. Tech.
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Industrial Technology See also: B.Ind. Tech. Syn. อส.บ.
ด้านอุตสาหกรรม (n.) industrial
ทางอุตสาหกรรม (adj.) industrial
เขตอุตสาหกรรม (n.) industrial area
อุตสาหกรรมศิลป์ (n.) industrial arts
ประเทศอุตสาหกรรม (n.) industrial country See also: advanced or modern country Ops. ประเทศเกษตรกรรม
เมืองอุตสาหกรรม (n.) industrial country
พืชเศรษฐกิจ (n.) industrial drop
วิศวกรอุตสาหการ (n.) industrial engineer Ops. คน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All that's left now is the industrial area!ทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้\เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม!
Civil employees, industrial workers and so on.ชุมชน เอ. พวกลูกจ้าง... คนงาน...
My code name is Project 2501: industrial espionage and intelligence manipulation.รหัสของผมคือ โปรเจคท์ 2501: อุตสาหกรรม จารกรรมและอัจฉริยะนักเชิด.
Cheung Fai Industrial Building, 2nd Floor OKตึกเชียงไฟ ชั้น 2 / โอเค
The modern corporation has grown out of the industrial age.บรรษัทสมัยใหม่เติบโตขึ้นมาจากยุคอุตสาหกรรม (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก)
The industrial age began in 1712 with an Englishman named Thomas Newcomen invented a steam driven pump to pump water out of the English coalmine so the English coalminers could get more coal to mine rather than hauling buckets of waterยุคอุตสาหกรรมเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1712 โดยชาวอังกฤษชื่อ โธมัส นิวคัมเมน ประดิษฐ์ปั๊มพลังไอน้ำเพื่อใช้สูบน้ำ
That was the dawn of the industrial age.นั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรม
The Civil War and the Industrial Revolution created enormous growth in corporations.สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้บรรษัทเติบโตขึ้นมาก
We have the industrial world is awash in milk.โลกอุตสาหกรรมมีนมท่วมอยู่แล้ว
There is not an industrial company on earth not an institution of any kind not mine not yours not anyone's that is sustainable.ไม่มีอุตสาหกรรมไหนบนโลก ไม่มีสถาบันไหน ไม่ใช่ทั้งของผม ของคุณ ของใคร ๆ
But really really the first industrial revolution is flawed it is not working.แต่แท้ที่จริงแล้ว การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกผิดพลาดอย่างร้ายแรง มันใช้ไม่ได้
It is the mistake and we must move on to another and better industrial revolution and get it right this time.มันเป็นความผิดพลาด และเราต้องหาหนทางก้าวไปสู่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่ดีกว่าเก่า

industrial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工艺[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 工艺 / 工藝] arts and crafts; industrial arts
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳资关系 / 勞資關係] industrial relations; relations between labor and capital
工伤[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, 工伤 / 工傷] industrial injury
工商银行[gōng shāng yín háng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ˊ ㄏㄤˊ, 工商银行 / 工商銀行] Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
工业园区[gōng yè yuán qū, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, 工业园区 / 工業園區] industrial park
工业设计[gōng yè shè jì, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 工业设计 / 工業設計] industrial design
工业革命[gōng yè gé mìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 工业革命 / 工業革命] Industrial Revolution, c. 1750-1830
产业工人[chǎn yè gōng rén, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 产业工人 / 產業工人] industrial worker
牡丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, 牡丹卡] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China)
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 劳雇关系 / 勞雇關係] relations between labor and employer; industrial relations
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, 企业家 / 企業家] entrepreneur; industrialist
实业家[shí yè jiā, ㄕˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, 实业家 / 實業家] industrialist
工业化国家[gōng yè huà guó jiā, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 工业化国家 / 工業化國家] industrialized country
工业国[gōng yè guó, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 工业国 / 工業國] industrialized countries
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 产业 / 產業] industry; estate; property; industrial
边角科[biān jiǎo kē, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄜ, 边角科 / 邊角科] leftover bits and pieces (of industrial, material)

industrial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P)
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
ストライキ[, sutoraiki] (n,vs) strike (i.e. industrial action); (P)
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average)
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition
大会社[だいがいしゃ, daigaisha] (n) large industrial company; major corporation; big business
工場閉鎖[こうじょうへいさ, koujouheisa] (n) (1) factory closure; factory shutdown; (2) lockout (e.g. during industrial dispute)
工業資本主義[こうぎょうしほんしゅぎ, kougyoushihonshugi] (n) (obsc) (See 産業資本主義) industrial capitalism
工芸品[こうげいひん, kougeihin] (n) handicraft; industrial art object
拡張ISA[かくちょうアイエスエー, kakuchou aiesue-] (n) {comp} EISA; Extended Industrial Standard Architecture
産業スパイ[さんぎょうスパイ, sangyou supai] (n) industrial espionage
産業予備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed
産業廃棄物処理施設[さんぎょうはいきぶつしょりしせつ, sangyouhaikibutsushorishisetsu] (n) (See 産業廃棄物処理場・さんぎょうはいきぶつしょりじょう) industrial waste disposal facility; wastes treatment facility
産業組合[さんぎょうくみあい, sangyoukumiai] (n) industrial association; industrial guild
産業資本主義[さんぎょうしほんしゅぎ, sangyoushihonshugi] (n) industrial capitalism
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P)
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste
事業家[じぎょうか, jigyouka] (n) enterprising man; businessman; industrialist
企業家[きぎょうか, kigyouka] (n) industrialist; entrepreneur; (P)
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
実業家[じつぎょうか, jitsugyouka] (n) industrialist; businessman; (P)
歴女[れきじょ, rekijo] (n) (See 戦国時代) young woman strongly interested in pre-Edo history; young woman making use of speech and mannerisms of pre-industrial Japan; female history buff
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS

industrial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทอุตสาหกรรม[n. exp.] (børisat uts) EN: industrial company FR: société industrielle [f]
ด้านอุตสาหกรรม[adj.] (dān utsāhak) EN: industrial FR: industriel
ดรรชนีดาวโจนส์[n. exp.] (datchanī Dā) EN: Dow Jones Industrial Average (DJIA) FR: Dow Jones [m]
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม[n. exp.] (hunyon utsā) EN: industrial robot FR: robot industriel [m]
เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: industrial products design officer FR:
เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: industrial promotion officer FR:
จิตวิทยาอุตสาหกรรม[n. exp.] (jittawittha) EN: industrial psychology ; organizational psychology FR:
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhak) EN: industrial waste FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam) EN: industrial espionage FR: espionnage industriel [m]
การจัดการอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jatkān ) EN: industrial management FR:
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: Industrial Revolution FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: Industrial Revolution FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phattha) EN: industrial development ; industry development FR: développement industriel [m]
การวัดทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān wat thā) EN: industrial instrumentation FR:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม[n. exp.] (kharusāt ut) EN: industrial education FR:
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāh) EN: industrial waste FR: déchet industriel [m]
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāha) EN: industrial area ; industry zone FR: zone industrielle [f]
เขตอุตสาหกรรมเสรี[n. exp.] (khēt utsāha) EN: free industrial zone FR:
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป[n.] (khēt-utsāha) EN: General Industrial Zone (GIZ) FR:
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน[org.] (Khrōngkān K) EN: ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO) FR:
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (khwām kāonā) EN: industrial progress FR:
กลุ่มอุตสาหกรรม[n. exp.] (klum utsāha) EN: industrial group FR: groupe industriel [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: industrial law FR:
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[v. exp.] (kø winātsak) EN: sabotage the industrial production FR:
กรมโรงงานอุตสาหกรรม[org.] (Krom Rōng-n) EN: Department of Industrial Works FR:
มาตรฐานสินค้า[n. exp.] (māttrathān ) EN: industrial standards FR:
มาตรฐานอุตสาหกรรม[n. exp.] (māttrathān ) EN: industrial standard FR:
เมืองอุตสาหกรรม[n. exp.] (meūang utsā) EN: industrial town FR: ville industrielle [f] ; cité industrielle [f]
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์[n. exp.] (nakwichākān) EN: Industrial product designer FR:
นักวิชาการอุตสาหกรรม[n. exp.] (nakwichākān) EN: industrial technical officer FR:
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
งานอุตสาหกรรม[n. exp.] (ngān utsāha) EN: industrial work FR:
นิคมอุตสาหกรรม[n.] (nikhom-utsā) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement FR: parc industriel [m] ; complexe industriel [m] ; zone industrielle [f]
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน[n. exp.] (nikhom-utsā) EN: Bangchan Industrial Estate FR:
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี[n. exp.] (nikhom-utsā) EN: Bang Pli Industrial Estate ; Bangplee Industrial Estate FR:
นิคมอุตสาหกรรมบางปู[n. exp.] (nikhom-utsā) EN: Bang Pu Industrial Estate FR:
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย[n. exp.] (nikhom-utsā) EN: Kaeng Khoi Industrial Estate FR:
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง[n. exp.] (nikhom-utsā) EN: Laem Chabang Industrial Estate FR:
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง[n. exp.] (nikhom-utsā) EN: Lat Krabang Industrial Estate FR:
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด[n. exp.] (nikhom-utsā) EN: Map Ta Phut industrial estate FR:

industrial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsverfassung {f}code of industrial relations
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law
Arbeitsrecht {n}labour legislation; industrial law
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing)
Treibnetz n; Driftnetz {n} | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing)
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing)
Arbeitskampf {m}industrial action
Arbeitsmethodik {f}industrial methods
Arbeitsunfall {m}industrial accident; accident at work
Betriebliches Sicherheitswesen {n}industrial safety
Betriebsführung {f}industrial management
Betriebspsychologie {f}industrial psychology
Betriebssoziologie {f}industrial sociology
Betriebsstätte {f}industrial premises
Betriebswirtschaftslehre {f}industrial management
Brauchwasser {n}industrial water
Brauchwasserpumpe {f}industrial water pump
Flurförderzeuge {pl}industrial trucks
Gastest {m}industrial atmosphere test
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies
Schwellenland {n} [pol.]newly industrializing country (NIC)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า industrial
Back to top