ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intent*, -intent-

intent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intent (n.) เจตนา (คำทางการ) See also: ความตั้งใจ, จุดประสงค์ Syn. aim, intention, purpose
intent (adj.) ซึ่งตั้งใจ See also: ซึ่งมุ่งมั่น Syn. determined, steadfast Ops. unambitious, unenthusiastic
intention (n.) ความตั้งใจ See also: ความมุ่งหมาย, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, เจตจำนง Syn. aim, objective, purpose
intentional (adj.) ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย Syn. deliberate, intended, voluntary Ops. unintentional
intentionally (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, intendedly, voluntarily Ops. unintentionally
intently (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. determinedly, steadfastly
English-Thai: HOPE Dictionary
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ (ความมุ่งหมาย,เป้าหมาย)
English-Thai: Nontri Dictionary
intent(vt) ตั้งใจ,เจตนา,มุ่งมั่น,จดจ่อ,ขะมักเขม้น
intention(n) ความตั้งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intent to marryการแสดงเจตนาจะสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอกเจตนา (v.) intent to See also: aim at, stretch out for Syn. แสดงเจตจำนง
แสดงเจตนา (v.) intent to See also: aim at, stretch out for Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
ความจงใจ (n.) intention See also: deliberateness, purpose, premeditation Syn. ความตั้งใจ, เจตนา
ความตั้งอกตั้งใจ (n.) intention See also: determination, meaning, attention, concentration Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น
ความตั้งใจ (n.) intention See also: will, determination, volition Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ
ราชประสงค์ (n.) intention See also: wish, will, whim Syn. พระราชประสงค์
เจตจำนง (n.) intention See also: intent, purpose, aim Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, ความจงใจ, เจตนารมณ์
เจตนารมณ์ (n.) intention See also: aim, purpose Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย
จงใจ (adv.) intentionally See also: purposely, designedly, deliberately Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่ Ops. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา
อย่างตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately, elaborately
โดยตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา Ops. โดยบังเอิญ
โดยมีเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately, on purpose, willfully
โดยเจตนา (adv.) intentionally See also: deliberately Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ Ops. โดยบังเอิญ
ตาไม่กระพริบ (adv.) intently See also: firmly
การแสดงความจงใจ (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความมุ่งหมาย
การแสดงความตั้งใจ (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความจงใจ, การแสดงความมุ่งหมาย
การแสดงความมุ่งหมาย (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความจงใจ
การแสดงเจตนา (n.) declaration of intention See also: disclosing one´s intention, intention representation Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความจงใจ, การแสดงความมุ่งหมาย
กุศลเจตนา (n.) virtuous intention See also: good intention, goodwill
ค่อนว่า (v.) reproach intentionally See also: taunt, upbraid Syn. กระแนะกระแหน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Believe me, I had no ill intentionsเชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้มีเจตนาร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
Seeing as you're intent on breaking my balls,เดี๋ยวนี้คุณชักเรียกร้องมากไปแล้วนะ
I understand that there was an incident at the Musketeer's gate... where a man came intent on killing me.ได้ยินว่าเกิดเรื่องที่ด่านราชองครักษ์ มีคนบุกเข้ามาจะสังหารข้า
We seem intent on living through even the worst heartbreak.เราต้องอยู่ให้ได้แม้ในวันที่ใจสลายเป็นเสี่ยงๆ
Then you get yourself arrested for intent to sell.แล้วเธอไปพัวพันกับการขายยาทำไม
They say, you can find god if you search it looks like you didn't intent to find her, mike!พวกเขาพูดกันว่า,คุณสามารถหาพระเจ้าพบ ถ้าคุณค้นหา มันดูคล้ายกับว่า คุณไม่ได้ตั้งใจตามหาเธอ,ไมค์
God knows what someone with experience and ill intent could achieve.ใครจะรู้ว่าคนเก่งแต่ มุ่งร้ายจะทำอะไรได้บ้าง
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง
Actually, it's possession, maybe even intent to distribute.ที่จริงแล้ว มีไว้ครอบครอง หรือเเม้แต่เจตนาในการจัดจำหน่าย
Well,this kid's also in the system for possession with intent to sell.เด็กคนนี้มีเอี่ยวมรดกทั้งหมด ที่อาจจะถูกขายทอดตลาด
You'll also have to sign a letter of intent with Mr. Al-Masri if that's okay with you.คุณต้องเซ็นต์ยินยอมให้เราด้วย กับคุณอัล มาสรี่ ถ้าคุณไม่ว่าอะไรนะ
Yeah, I intent to.ใช่ ฉันตั้งใจไว้งั้น

intent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 不怀好意 / 不懷好意] harbor evil designs; harbor malicious intentions
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 苞藏祸心 / 苞藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
藏奸[cáng jiān, ㄘㄤˊ ㄐㄧㄢ, 藏奸] to harbor evil intentions
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 心怀叵测 / 心懷叵測] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
相亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 相亲 / 相親] date; arranged blind date with intention to marry
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
[dān, ㄉㄢ, 眈] gaze intently
心肠[xīn cháng, ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 心肠 / 心腸] heart; intention; state of mind; mood
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions
一心一意[yī xīn yī yì, ㄧ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄧˋ, 一心一意] intently
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)
意图[yì tú, ㄧˋ ㄊㄨˊ, 意图 / 意圖] intent; intention; intend; schematic diagram
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 成心] intentional; deliberate; on purpose
故意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, 故意杀人 / 故意殺人] intentional homicide
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ, 故杀 / 故殺] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人
用意[yòng yì, ㄩㄥˋ ㄧˋ, 用意] intention; purpose
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ, 善心] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ, 好心] kindness; good intentions
逼视[bī shì, ㄅㄧ ㄕˋ, 逼视 / 逼視] look at from close-up; watch intently
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, 恶意 / 惡意] malice; evil intention
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, 内涵 / 內涵] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
动机[dòng jī, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 动机 / 動機] motive; motivation; intention
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
初衷[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, 初衷] original intention or aspiration
心意[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 心意] regard; kindly feelings; intention
念头[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, 念头 / 念頭] thought; idea; intention
异心坏心[yì xīn huài xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 异心坏心 / 異心壞心] vicious intention
心眼好[xīn yǎn hǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄠˇ, 心眼好] well-intentioned; good-natured; kind-hearted

intent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
合意覚書[ごういおぼえがき, gouioboegaki] (n) memorandum of agreement; memorandum of understanding; letter of intent
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P)
インテンショナル[, intenshonaru] (adj-na) intentional
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention)
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
作意[さくい, sakui] (n) idea; design; motif; conception; intention
作為的[さくいてき, sakuiteki] (adj-na) intentional; contrived
内心[ないしん, naishin] (n-adv,n-t) innermost thoughts; real intention; inmost heart; one's mind; in the heart; (P)
内懐[うちぶところ, uchibutokoro] (n) inside pocket; bosom; real intention
凝望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) looking intently
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
善かれと思う[よかれとおもう, yokaretoomou] (exp,v5u) to wish to go well; to have good intentions
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P)
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
実意[じつい, jitsui] (n) sincerity; real intentions
害心[がいしん, gaishin] (n) evil intentions; malice
徒となる[あだとなる, adatonaru] (exp) (id) Good intentions can backfire
Japanese-English: COMDICT Dictionary
授受特性[じゅじゅとくせい, jujutokusei] intent
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut

intent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious FR:
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
เจตนาทางอาญา[n. exp.] (jēttanā thā) EN: criminal intent FR:
การประกาศเจตจำนง[n. exp.] (kān prakāt ) EN: declaration of intent FR: déclaration d'intention [f]
ครุ่น[X] (khrun) EN: intent ; rapt FR:
มุ่งร้าย[v. exp.] (mung rāi) EN: bear ill will ; have malicious intent FR:
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: intent to ; aim at ; stretch out for FR:
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
ดังตั้งใจ[X] (dang tangja) EN: as intented FR:
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation ; expressément
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[adv.] (dōi mai jēt) EN: unintentionally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่มีเจตนา[adv.] (dōi mai mī ) EN: unintentionally FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
โดยตั้งใจ[adv.] (dōi tangjai) EN: intentionally FR:
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention FR:
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process FR: intenter un procès
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report false information intentionally FR:
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention FR: coeur [m] ; esprit [m]
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to FR:
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention FR: bonnes intentions [fpl]
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]
จิตตุบาท ; จิตตุปบาท ; จิตตุปปาท[n.] (jittubāt ; ) EN: rise of a thought ; thought ; intention FR:
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[n. exp.] (jut mungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f] ; dessein [m]
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation FR: déclaration d'intention [f]

intent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absichtserklärung {f}declaration of intent
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Rücktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign
Intentionstremor {m} [med.]intention tremor
Kaufabsicht {f}intention to buy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intent
Back to top