ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inner*, -inner-

inner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inner (adj.) ข้างใน See also: ภายใน, ชั้นใน, ด้านใน Syn. inside, middle, interior, secret Ops. outer
inner circle (n.) กลุ่มคนวงใน Syn. clique, faction
inner city (n.) บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก Syn. slum, ghetto Ops. suburban
inner ear (n.) หูชั้นใน
inner man (n.) จิตใจ See also: วิญญาณ, กระเพาะ Syn. spirit, soul, heart
inner tube (n.) ยางในของรถยนต์หรือรถจักรยาน
inner voice (n.) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. moral sense
inner-city (n.) ใจกลางเมือง Syn. downtown, central Ops. suburban, rural
innerly (adv.) ภายใน See also: โดยอยู่ภายใน Syn. inside, interiorly
innermost (adj.) ซึ่งอยู่ส่วนในสุด See also: ซึ่งอยู่ลึกที่สุด Syn. deepest, inner, inside
innermost (adj.) ส่วนตัว See also: ซึ่งเป็นความลับ Syn. inmost, personal Ops. outermost
innervate (vt.) มีเส้นประสาทไปถึง See also: ปกคลุมด้วยเส้นประสาท, กระตุ้นเส้นประสาทให้ทำงาน Syn. stimulate, prompt, urge Ops. moderate
innervation (n.) การมีเส้นประสาทไปถึง See also: การปกคลุมด้วยเส้นประสาท
innerve (vt.) ส่งพลังประสาทไปถึง See also: หล่อเลี้ยงด้วยกระแสประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
inner(อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น., See also: innerness n., Syn. internal
innermost(อิน'เนอโมสทฺ) adj. ในสุด,เข้าไปในสุด. n. ส่วนในสุด,ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด
innervate(อินเนอ'เวท) vt. มีเส้นประสาทไปถึง,ครอบคลุมด้วยเส้นประสาท
innervation(อินเนอเว'เชิน) n. การมีเส้นประสาทไปถึง,การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท.
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
inner(adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น
innermost(adj) ข้างในสุด,ที่สุด,ลึกที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inner canthus; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inner ear; ear, internalหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inner tube; tire tube tyre tubeยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innervationการมีประสาทไปเลี้ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inner Cell Massมวลเซลล์ชั้นในกลุ่มเซลล์ที่อยู่ภายในบลาสโตซิสต์ กลุ่มเซลล์นี้จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน และทารกในครรภ์ (Fetus) ในท้ายที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Innervateเลี้ยง [การแพทย์]
Innervationเส้นประสาทที่เลี้ยงท่อทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นใน (adj.) inner See also: interior, internal, inside Syn. ข้างใน, ด้านใน Ops. ชั้นนอก, ข้างนอก, ภายนอก, ด้านนอก
วงใน (adj.) inner See also: inside Syn. ใกล้ชิด Ops. วงนอก
วงใน (n.) inner circle Ops. วงนอก
แรงใจ (n.) inner strength See also: tenacity Syn. กำลังใจ
ยางใน (n.) inner tube
ข้าวเย็น (n.) dinner See also: supper, evening meal Syn. อาหารเย็น, อาหารมื้อเย็น
คอยกิน (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand
คั่ว (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand Syn. คอยกิน
ตัวเงินตัวทอง (n.) money spinner See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer
ตัวเงินตัวทอง (n.) money spinner See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer
ทินเนอร์ (n.) thinner Syn. น้ำมันผสมสี
น้ำมันผสมสี (n.) thinner
ผู้ชนะ (n.) winner See also: victor, conqueror, champ, champion
ผู้มีชัย (n.) winner See also: victor, conqueror, champ, champion Syn. ผู้ชนะ
อาหารค่ำ (n.) dinner See also: evening meal Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น Ops. อาหารเช้า, ข้าวเช้า
อาหารมื้อเย็น (n.) dinner See also: supper, evening meal Syn. อาหารเย็น
อาหารเย็น (n.) dinner Syn. อาหารค่ำ, มื้อเย็น, ข้าวเย็น
เลี้ยงต้อนรับ (v.) give/hold a dinner of welcome See also: give/hold a reception for a guest from afar Syn. เลี้ยงรับ
เลี้ยงรับรอง (v.) give/hold a dinner of welcome See also: give/hold a reception for a guest from afar Syn. เลี้ยงรับ, เลี้ยงต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It will help to focus your inner mind on what you really wantมันจะช่วยเพิ่งจิตใจภายในของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
Would you like to go out for dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวข้างนอกหรือไปดูหนังดีล่ะ?
I'm getting ready for dinnerฉันกำลังพร้อมแล้วสำหรับอาหารค่ำ
We have no time for dinner with youพวกเราไม่มีเวลาสำหรับทานข้าวเย็นกับคุณ
I would like to have fish for dinnerฉันอยากจะทานปลาเป็นอาหารเย็น
Will you come and join us for dinner on Sunday?คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
Would you like to go out to dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดูหนังดีล่ะ?
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
What do you guys want for dinner?พวกนายอยากจะทานอะไรมื้อค่ำนี้?
You're late, we were waiting for you to start dinnerเธอมาสาย พวกเราคอยที่จะเริ่มทานอาหารเย็นกันอยู่
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี
You don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ?
Ladies, the inner circle!สาว ๆ อยู่วงในน๊ะค่ะ!
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู
The women are holding the inner stockade.ยังคงเวลา ผู้หญิงจะถือรั้วด้านใน
You're asking me to investigate the inner workings... of my sister's twisted mind?นี่เธอขอให้ฉันมาวิเคราะห์ สมองเพี้ยนของพี่ฉันงั้นหรอ?
So I made an inner pact with myself.ดังนั้น ผมจึงทำสัญญากับตัวเอง
Before we start, I don't know if Mandy mentioned, but I'm pretty heavily into the Lord, and I was just wondering if you could just sort of convey a sort of a... a feeling of inner happiness.ก่อนเราจะเริ่ม ผมไม่รู้ว่าแมนดี้บอกอะไรคุณบ้าง แต่ผมค่อนข้างจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านะ และผมก็สงสัยว่า คุณจะสามารถทำให้ภาพมันแสดงออกถึง...
Something like that, like an inner light.ประมาณว่า เปล่งประกายจากภายใน
My inner voice says honour my inner childเสียงในใจบอกฉันว่า จงยกย่องความเป็นเด็กที่อยู่ข้างใน ในใจฉันบอกว่า จงรักทุก ๆ คน
My inner voice says Id like a Wendy's Bacon mushroom meltฉันอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เบคอนเห็ดราดชีสของร้านเว็นดี
How else would I know that you have twin moles on your inner thigh?How else would I know you have twin moles on your inner thigh?

inner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 自治区 / 自治區] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
自治旗[zì zhì qí, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, 自治旗] autonomous county (in inner Mongolia); autonomous banner
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, 巴彦淖尔 / 巴彥淖爾] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, 巴彦淖尔市 / 巴彥淖爾市] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 内蒙古自治区 / 內蒙古自治區] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
前庭窗[qián tíng chuāng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ ㄔㄨㄤ, 前庭窗] fenestra vestibuli (of inner ear)
二连巨盗龙[èr lián jù dào lóng, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, 二连巨盗龙 / 二連巨盜龍] Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia)
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
内城[nèi chéng, ㄋㄟˋ ㄔㄥˊ, 内城 / 內城] inner castle; donjon
内积[nèi jī, ㄋㄟˋ ㄐㄧ, 内积 / 內積] inner product; the dot product of two vectors
内细胞团[nèi xì bāo tuán, ㄋㄟˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄊㄨㄢˊ, 内细胞团 / 內細胞團] inner cell mass (ICM)
内耳[nèi ěr, ㄋㄟˋ ㄦˇ, 内耳 / 內耳] inner ear
内膜[nèi mó, ㄋㄟˋ ㄇㄛˊ, 内膜 / 內膜] inner membrane
内蒙[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, 内蒙 / 內蒙] Inner Mongolia
内蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, 内蒙古 / 內蒙古] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区
内蒙古大学[Nèi Méng gǔ Dà xué, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 内蒙古大学 / 內蒙古大學] Inner Mongolia University
里带[lǐ dài, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ, 里带 / 裡帶] inner tube (of tire)
呼伦湖[Hū lún hú, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨˊ, 呼伦湖 / 呼倫湖] Lake Hulun of inner Mongolia
二连[Èr lián, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ, 二连 / 二連] Erlian basin in Inner Mongolia
二连浩特[Èr lián hào tè, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, 二连浩特 / 二連浩特] Erlianhaote city in Inner Mongolia
二连浩特市[Èr lián hào tè shì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, 二连浩特市 / 二連浩特市] Erlianhaote city in Inner Mongolia
二连盆地[Èr lián pén dì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 二连盆地 / 二連盆地] Erlian basin in Inner Mongolia
五原[Wǔ yuán, ˇ ㄩㄢˊ, 五原] (N) Wuyuan (place in Inner Mongolia)
伊金霍洛旗[Yī jīn huò luò qí, ㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄑㄧˊ, 伊金霍洛旗] (N) Yijinhuo luo qi (place in Inner Mongolia)
元宝山区[Yuán bǎo shān qū, ㄩㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, 元宝山区 / 元寶山區] Yuanbaoshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
包头[Bāo tóu, ㄅㄠ ㄊㄡˊ, 包头 / 包頭] Baotou prefecture level city in inner Mongolia
包头市[Bāo tóu shì, ㄅㄠ ㄊㄡˊ ㄕˋ, 包头市 / 包頭市] Baotou prefecture level city in inner Mongolia
化德[Huà dé, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜˊ, 化德] (N) Huade (place in Inner Mongolia)
卓资[Zhuó zī, ㄓㄨㄛˊ ㄗ, 卓资 / 卓資] (N) Zhuozi (place in Inner Mongolia)
呼伦贝尔[Hū lún bèi ěr, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ, 呼伦贝尔 / 呼倫貝爾] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia
呼伦贝尔市[Hū lún bèi ěr shì, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄕˋ, 呼伦贝尔市 / 呼倫貝爾市] Hulunbuir prefecture level city in Inner Mongolia
呼伦贝尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, 呼伦贝尔盟 / 呼倫貝爾盟] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia
托克托[Tuō kè tuō, ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, 托克托] (N) Tuoketuo (place in Inner Mongolia); alternative spelling of Tokhtogan 脱脱
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
卵圆窗[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, 卵圆窗 / 卵圓窗] oval window between middle and inner ear
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)

inner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インナーキャビネット[, inna-kyabinetto] (n) inner cabinet
インナーシティー;インナーシティ[, inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city
インナースペース[, inna-supe-su] (n) inner space
インナートリップ[, inna-torippu] (n) inner trip
インナーベンチャー[, inna-bencha-] (n) inner venture
インナーライフ[, inna-raifu] (n) inner life
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
供奉[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall)
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P)
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
内耳[ないじ, naiji] (n) inner ear
内耳炎[ないじえん, naijien] (n) otitis interna; inflammation of the inner ear
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs
内輪[ないりん, nairin] (n) inner ring (e.g. washer)
内部構造[ないぶこうぞう, naibukouzou] (n) inner structure; internal anatomy
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
后町[きさきまち;きさいまち, kisakimachi ; kisaimachi] (n) (See 常寧殿) women's pavilion (of the inner Heian palace)
大奥[おおおく, oooku] (n) (See 江戸城) inner palace (in Edo Castle); palace's ladies chambers; shogun's harem
奥上臈[おくじょうろう, okujourou] (n) (arch) (See 御殿女中,奥女中) woman in waiting in the inner part of a lord's mansion
奥向き[おくむき, okumuki] (n,adj-no) (1) inner part of a house (near the kitchen, living room, etc.); (2) family matters; household affairs; personal business
奥女中[おくじょちゅう, okujochuu] (n) (arch) (See 御殿女中) woman in waiting in the inner part of a lord's mansion (Edo period)
奥座敷[おくざしき, okuzashiki] (n) (See 表座敷) inner parlor; inner parlour; salon; living room
師部;篩部[しぶ, shibu] (n) phloem; inner bark
底光り[そこびかり, sokobikari] (n,vs) inner glow or light; deep gloss or luster (lustre)
弘徽殿[こきでん;こうきでん, kokiden ; koukiden] (n) (See 七殿,十七殿) ladies' pavilion (of the inner Heian Palace)
後宮[こうきゅう, koukyuu] (n) (See 七殿,五舎) inner palace (reserved for women); harem; seraglio
敷き皮;敷き革;敷皮;敷革[しきがわ, shikigawa] (n) (1) fur rug; fur cushion; (2) insole; inner sole
本丸[ほんまる, honmaru] (n) inner citadel
本拠[ほんきょ, honkyo] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters; (P)
本拠地[ほんきょち, honkyochi] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters
深窓[しんそう, shinsou] (n) secluded inner room
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion
畳床[たたみとこ;たたみどこ, tatamitoko ; tatamidoko] (n) (1) inner part of a tatami mat; (2) tokonoma with tatami flooring
突厥[とっけつ, tokketsu] (n) Gokturks; Sky Turks; Tujue; (powerful Turkic confederation from medieval Inner Asia)
耳石[じせき, jiseki] (n) otolith (part of inner ear); statolith; statoconium
肝胆[かんたん, kantan] (n) the liver and gall bladder; one's inner being
胃袋(P);胃嚢(iK)[いぶくろ, ibukuro] (n) (1) stomach; breadbasket; inner man; (2) dietary needs; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources

inner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตร-[pref.] (antara-) EN: inner ; internal FR:
ชั้นใน[adj.] (chan nai) EN: inner ; interior ; internal ; inside FR: intérieur ; interne
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: inner planet FR: planète intérieure [f]
ฝ่ายใน[n. exp.] (fāi nai) EN: inner court ; ladies of the inner court ; ladies in the royal service FR:
หูชั้นในอักเสบ[n. exp.] (hū chan nai) EN: labyrinthitis ; inflammation of the inner ear FR:
หูส่วนใน[n. exp.] (hū suan nai) EN: inner ear ; internal ear ; auris interna FR: oreille interne [f]
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of a Buddhist monk ; upper robe ; inner robe ; [any of the three garments of the monk] FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
แก่นโลกชั้นใน [n. exp.] (kaen lōk ch) EN: inner core FR: noyau interne (soloide) [m] ; graine [f]
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Inner Mongolia autonomous region FR: région autonome de Mongolie-Intérieure [f]
กลางใจเมือง[n. exp.] (klāng jai m) EN: inner city ; city centre ; heart of the town ; heart of the city ; downtown FR: coeur de la ville [f] ; centre-ville [m]
ลิมิตอินฟีเรียร์[n. exp.] (limit infīr) EN: imit inferior ; infimum limit ; liminf, inferior limit ; lower limit ; inner limit FR:
เมเชอร์ภายใน[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: inner measure ; interior measure FR:
มองโกเลียใน[n. prop.] (Møngkōlīa N) EN: Inner Mongolia FR: Mongolie-Intérieure [f]
ใน[prep.] (nai) EN: in ; inner ; inside ; within ; on ; at ; out of FR: dans ; en ; parmi ; à l'intérieur de ; au sein de
ปริภูมิผลคูณภายใน[n. exp.] (pariphūm ph) EN: inner product space FR:
ภายใน[adj.] (phāinai) EN: interior ; internal ; inner ; intrinsic FR: intérieur ; interne
ผลคูณภายใน[n. exp.] (phonkhūn ph) EN: inner product FR:
ส่วนใน[X] (suan nai) EN: inner FR: interne
ตำบลในเมือง = ต.ในเมือง[n. exp.] (tambon nai ) EN: inner city FR: agglomération [f]
วงใน[X] (wong-nai) EN: inside ; inner FR:
ยางใน[n.] (yāng-nai) EN: inner tube ; tube FR: chambre à air [f]
เมา[n. exp.] (āhān kham) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารมื้อค่ำ[n. exp.] (āhān meū kh) EN: dinner ; evening meal ; supper FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
อาหารมื้อเย็น[n. exp.] (āhān meū ye) EN: dinner ; supper FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
บีกินเนอร์[n.] (bīkinnoē) EN: beginner FR: débutant [m]
เชิญรับประทานอาหาร[X] (choēn rappr) EN: the food is served ; the dinner is served FR:
ดินเนอร์[n.] (dinnoē) EN: dinner FR:
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner ; formal diner FR: dîner de gala [m] ; dîner mondain [m]
การรับประทานอาหารค่ำ[n. exp.] (kān rapprat) EN: dinner FR: dîner [m]
การรับประทานอาหารเย็น[n. exp.] (kān rapprat) EN: dinner FR: dîner [m]
ขันโตกดินเนอร์[n. exp.] (khantōk din) EN: Northern country style dinner FR:
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game FR:
คนบาป[n. exp.] (khon bāp) EN: sinner FR:
ของขายดี [n. exp.] (khøng khāi ) EN: hot item ; winner FR:
คั่ว[v.] (khūa) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand ; be ready to pounce FR:
กินข้าว[v. exp.] (kin khāo) EN: eat ; have lunch ; have breakfast ; have dinner ; have a meal FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer ; casser la croûte (fam.) ; bouffer (fam.)
กินเลี้ยง[v.] (kinlīeng) EN: go to a dinner ; go to a feast ; go to a banquet ; have dinner ; have a feast FR:

inner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering
Skalarprodukt {n} [math.]dot product; inner product; scalar product
Innenverkleidung {f} | Isolation der Innenverkleidunginner lining | insulation of the inner lining
Rindenbast {m}bast; inner bark
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit
Abendessen {n}dinner
Andenken {n}; Erinnerung
Blackout {m}; zeitweises Aussetzen des Gedächtnisses; Erinnerungslücke
Buchblock {m}body of the book; innerbook
Pokalsieger {m}cup winner
Tafelgeschirr {n}dinner set
Tischdame {f}dinner partner
Tischherr {m}dinner partner
Festessen {n}dinner; banquet
Innenseite {f}inner surface
Fahrradschlauch {m}inner tube
Feuerbüchse {f}inner fire box
Gewissenskonflikt {m}inner conflict
Innengehäuse {n}inner casing
Innenleben {n}inner life; emotional life
Innenohr {n} [anat.]inner ear
Innenraum {m}inner room
Innenring {m}inner race; cone
Innenring {m}inner ring
Innervation {f} [med.]innervation
intraokular {adj}; im Augeninnern [med.]intraocular; within the eye
Memoiren {pl}; Lebenserinnerungen
Preisträger {m}prize winner; laureate
Erinnerung {f} | Erinnerungen
Reminiszenz {f}; Erinnerung
Erinnerung {f} an | Erinnerungen
Innenraum {m}; Platz im Innernroom inside
Finnwal {m}; Finner
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)
Seidenspinnerei {f} | Seidenspinnereien
Smoking {m}dinner-jacket
Souper {n}dinner
Spinner {m}spinner
Spinnerei {f} | Spinnereien
Ostpazifischer Delfin {m}; Langschnauzen-Spinnerdelfin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inner
Back to top