ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspire*, -inspire-

inspire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspire (vt.) ดลใจ See also: ดล, บันดาลใจ, ดลบันดาลใจ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น
inspire (vt.) ทำให้เกิด
inspire awe in (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว
inspire in (phrv.) ทำให้เร้าใจ See also: กระตุ้น, เร่งเร้า Syn. infuse into
inspire with (phrv.) ทำให้เร้าใจด้วย See also: กระตุ้นด้วย, เร่งเร้าด้วย Syn. infuse with
inspired (adj.) ที่ถูกดลใจ
inspired (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ฉลาด, หลักแหลม
English-Thai: HOPE Dictionary
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
English-Thai: Nontri Dictionary
inspire(vi) หายใจเข้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดลบันดาล (v.) inspire See also: cause, bring forth, create, spur, urge Syn. บันดาลใจ, ให้เป็นไป, บันดาล
ดลใจ (v.) inspire See also: motivate, cause, influence, spur Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล
บันดาล (v.) inspire See also: cause, bring forth, create, spur, urge Syn. บันดาลใจ, ให้เป็นไป
บันดาลใจ (v.) inspire Syn. ดล, ดลบันดาล, ดลใจ
แดดาล (v.) inspire See also: motivate, cause Syn. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ
ให้เป็นไป (v.) inspire See also: cause, bring forth, create, spur, urge Syn. บันดาลใจ, บันดาล
คนบันดาล (n.) inspirer See also: catalyst
ผู้บันดาล (n.) inspirer See also: catalyst Syn. คนบันดาล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
I think he inspires a lot of peopleฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Emmy Ema Hesire you inspire me.เอ็มมี่... ...เอ็มมา ฮีไซร์... ...คุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผม
What good is making music... except to teach and inspire the people?จะรังสรรค์งานดนตรีไปทำไม... นอกจากสอน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงชน
People who inspire me, artists I admire, editorials I don't.คนสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปินคนโปรด บทบรรณาธิการที่ไม่ชอบ
Maybe one reproduction will inspire another.บางทีการผสมพันธุ์ อาจช่วยสร้าง แรงบันดาลใจให้คนอื่น
So If they inspire you.ถ้ามันเป็นแรงบันดาลใจได้
Unlike you and your colleagues, money does not inspire me.ผมไม่เหมือนพวกคุณ ผมไม่เห็นแก่เงิน
I need a world journey to inspire me.ตอนนี้ฉันอยากเดินทางเพื่อหาแรงบันดาลใจ
Now, tell me, did the coalition inspire the poetry?- หรือกลอนเป็นแรงดลใจของแนวร่วม
Or did the poetry inspire the coalition?- มันเริ่มจะแปลกแล้ว
And the winner's plaque, which will be on display right at the main entrance for the entire month, which should inspire all of us to reach deep inside us so we can find it, the best inside usและโล่รางวัลของผู้ชนะเลิศ ซึ่งได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง ตลอดทั้งเดือน ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของเราทุกคน เข้าถึงลึกข้างในหัวใจของเรา
No. Charlie, you could inspire some young kid to do what you can't.เปล่า ชาร์ลี คุณให้แรงบันดาลใจเด็ก ๆ ให้ทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้สิ
Ms. Graham, I'm here to inspire a kid.คุณครูเกรแฮม ผมมาเพื่อให้แรงบันดาลใจเด็ก

inspire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, 大义凛然 / 大義凜然] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw)
感召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, 感召力] inspiration; the power to inspire
感奋[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, 感奋 / 感奮] moved and inspired; fired with enthusiasm

inspire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り移る;乗りうつる;乗移る[のりうつる, noriutsuru] (v5r,vi) to change (cars or horses); to transfer; to possess; to inspire
インスパイアー;インスパイア[, insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P)
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P)
天来[てんらい, tenrai] (n,adj-no) heavenly; divine; inspired; heaven sent
奮起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action
抱かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse
発憤;発奮[はっぷん, happun] (n,vs) inspired; stimulated; roused
神品[しんぴん, shinpin] (n) an inspired work
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style

inspire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันดาลใจ[v. exp.] (bandān jai) EN: inspire FR: inspirer
แดดาล[v.] (daēdān) EN: inspire ; affect FR:
ดลบันดาล[v.] (donbandān) EN: inspire ; engender ; bring forth ; give rise to ; create FR: inspirer
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate FR:
บันดาลใจ[v. exp.] (raēng cheūa) EN: inspire FR: inspirer
ทำให้เกิด[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about ; inspire FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher ; inspirer
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ[v. exp.] (thamhai koē) EN: inspire FR:
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
จรรโลงใจ[v. exp.] (janlōng jai) EN: encourage FR: inspirer ; insuffler ; encourager
คนบันดาล[n. exp.] (khon bandān) EN: inspirer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspire
Back to top