ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

input

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *input*, -input-

input ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
input (n.) การนำเข้า See also: การป้อนเข้า, ทางเข้า
input (n.) การสนับสนุน See also: สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ Syn. addition, contribution
input (n.) กำลังกระแสไฟฟ้า Syn. electric current
input (n.) ข้อมูล See also: ข้อมูลซึ่งป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ Syn. data Ops. output
input (vt.) ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ See also: ป้อนข้อมูล Syn. enter, key in
input (vt.) ให้ข้อมูล See also: แจ้งข้อมูล
English-Thai: HOPE Dictionary
input(อิน'พุท) n. สิ่งที่ใส่เข้า,สิ่งที่ป้อนเข้า,การป้อนเข้า,การนำเข้า,ด้านเข้า,ทางเข้า,กำลังกระแสไฟฟ้า,กำลังโวลท์,ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา,ข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องคำนวณเครื่องคอมพิวตอร์,เงินบริจาค. adj. เกี่ยวกับข้อมูลที่ป้อนเข้า
input deviceอุปกรณ์รับเข้าหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูล และส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้ทำการประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์นี้จะส่งข้อมูลหรือโปรแกรมไปยังหน่วยความจำก่อน ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ก็จะมีหลายชนิด เป้นต้นว่า หน่วยขับจานบันทึก หน่วยขับแถบบันทึก เครื่องกราดภาพ ฯ ถ้าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ก็รวมถึง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ด้วยดู output device เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
input๑. รับเข้า, นำเข้า๒. (สิ่ง)เข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input deviceอุปกรณ์รับเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
input(สิ่ง) เข้า [คอมพิวเตอร์]
input deviceอุปกรณ์รับเข้า [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อมูลเข้า (n.) input data Ops. ข้อมูลออก
ข้อมูลเข้า-ออก (n.) input output
อินพุตเอาต์พุต (n.) input output Syn. ข้อมูลเข้า-ออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think if you got everyone's input upfront,...-ช่วยฉันหน่อย -ได้เลย โอเค กระโดดเลย
If I don't input those numbers, it doesn't make much of a difference.ถ้าฉันไม่คีย์ข้อมูลเข้าไป มันก็ไม่แตกต่างนักหรอก
They're still rough but I wanted to get your input before I went further.-ไม่เจ๋งหรือไง อิซซี่ นายต้องมาคุยกับพวกเราก่อนสิ
I've input all the major fault areas and I've programmed the artifcial intelligence to accurately move the earth's tetronic plates.เพิ่มตำแหน่งบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก และผมได้จำลองสถานการณ์ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอย่างแม่นยำ
But it illustrates the brain's need To take random sensory input and construct itแต่มันอธิบายถึงว่า สมองเราเนี่ยต้องการที่จะใส่ความรุ้สึกอะไรซักอย่างลงไป
Dad, I sit behina desk, and I input data a couple of times a month.พ่อผมนั่งโต๊ะ behina และ ผมก็เอาข้อมูลเข้า 2 - 3 ครั้งค่อเดือน ไม่มีอะไรอันตรายหรอกน่า
So I input all of the injuries and breaks that were found on both of the victims.แล้วฉันก็ป้อนข้อมูล รอยบาดเจ็บและแตกหักทั้งหมด ที่เราพบในซากศพ ของเหยื่อทั้งสองราย
Until I input the proper command.จนกว่าเราจะป้อนคำสั่งเข้าไป
For the next nineteen hours we input orders, tray food, vend drinks, upstock condiments, wipe tables, and bin garbage.Dะตrmะพt! Lะฐdั–ะตั• ะฐnd gะตntlะตmะตn!
Are you using input or output?คุณเสียบช่องเข้าหรือช่องออก
Let me know if you can identify the injuries when you input the bones.บอกให้ฉันรู้ด้วยนะ ถ้าเธอสามารถระบุ บาดแผลที่เกิดกับกระดูกได้
I theorize that if can scan the bones, then input the exact dentition of each scavenger, we should be able to use the Angelatron to strip away their teeth marks, leaving only those injuries that might point to an assault.ผมมีทฤษฎีว่า ถ้าสแกนกระดูก จากนั้นใส่รอยฟัน ของสัตว์แต่ละชนิดลงไป เราน่าจะใช้แอนเจลาตอน

input ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
输入法[shū rù fǎ, ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄈㄚˇ, 输入法 / 輸入法] input method
输入设备[shū rù shè bèi, ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 输入设备 / 輸入設備] input device (computer)
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, 五笔 / 五筆] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字型 / 五筆字型] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字形 / 五筆字形] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型
王永民[Wáng Yǒng mín, ㄨㄤˊ ㄩㄥˇ ㄇㄧㄣˊ, 王永民] Professor Wang Yongmin (1943-), inventor of the 5 stroke input method 五筆字型|五笔字型

input ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier
インプットポート[, inputtopo-to] (n) {comp} input port
かな入力;仮名入力[かなにゅうりょく, kananyuuryoku] (n) {comp} kana input
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] (n) {comp} keyboard input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input
ジョブの流れ[ジョブのながれ, jobu nonagare] (n) {comp} job stream; run stream; input stream
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
ブラインド入力[ブラインドにゅうりょく, buraindo nyuuryoku] (n) {comp} blind input
ペン入力[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] (n,adj-no) {comp} pen input
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] (n) {comp} kana-to-kanji conversion Japanese input method
入力デバイス[にゅうりょくデバイス, nyuuryoku debaisu] (n) {comp} input device
入力ファイル名[にゅうりょくファイルめい, nyuuryoku fairu mei] (n) {comp} input file name
入力機構[にゅうりょくきこう, nyuuryokukikou] (n) {comp} input unit; input device
入力装置[にゅうりょくそうち, nyuuryokusouchi] (n) input unit; input device
入力誤り[にゅうりょくあやまり, nyuuryokuayamari] (n) {comp} keyboard input
物理入力装置[ぶつりにゅうりょくそうち, butsurinyuuryokusouchi] (n) {comp} physical input device
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] (n) {comp} auxiliary input device
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] (n) {comp} logical input device; logical input value
IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
アイオーコントロール[, aio-kontoro-ru] (n) {comp} IO control; input-output control
アナログ入力[アナログにゅうりょく, anarogu nyuuryoku] (n) analog input; AI
インプット[, inputto] (n,vs) input; (P)
ファイル入出力[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] (n) {comp} file input-output
入出力データ[にゅうしゅつりょくデータ, nyuushutsuryoku de-ta] (n) {comp} input-output data
入出力機器[にゅうしゅつりょくきき, nyuushutsuryokukiki] (n) {comp} input-output device
入出力機構[にゅうしゅつりょくきこう, nyuushutsuryokukikou] (n) {comp} input-output unit; input-output device
入出力装置[にゅうしゅつりょくそうち, nyuushutsuryokusouchi] (n) {comp} input-output unit; input-output device
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
インプット[いんぷっと, inputto] input
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
コマンド入力[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] command input
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control)
ペン入力[ペンにゅうりょく, pen nyuuryoku] pen input
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method
入力サブシステム[にゅうりょくさぶシステム, nyuuryokusabu shisutemu] input subsystem
入力ファイル名[にゅうりょくファイルめい, nyuuryoku fairu mei] input file name
入力機構[にゅうりょくきこう, nyuuryokukikou] input unit, input device
入力装置[にゅうりょくそうち, nyuuryokusouchi] input unit, input device
入力誤り[にゅうりょくあやまり, nyuuryokuayamari] keyboard input
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input
接点入力[せってんにゅうりょく, settennyuuryoku] contact input
標準入力[ひょうじゅんにゅうりょく, hyoujunnyuuryoku] stdin, standard input device
物理入力装置[ぶつりにゅうりょくそうち, butsurinyuuryokusouchi] physical input device
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] logical input device, logical input value
走行の流れ[そうこうのながれ, soukounonagare] job stream, run stream, input stream
ファイル入出力[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] file input-output
入出力データ[にゅうしゅつりょくデータ, nyuushutsuryoku de-ta] input-output data
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC
入出力機器[にゅうしゅつりょくきき, nyuushutsuryokukiki] input-output device
入出力機構[にゅうしゅつりょくきこう, nyuushutsuryokukikou] input-output unit, input-output device
入出力装置[にゅうしゅつりょくそうち, nyuushutsuryokusouchi] input-output unit, input-output device
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS)

input ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การนำเข้า[n.] (kān namkhao) EN: importation ; import ; input FR:
ภาษีซื้อ[n. exp.] (phāsī seū) EN: input tax FR:
ป้อน[v.] (pøn ) EN: provide ; supply ; offer ; input FR: approvisionner ; alimenter

input ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmeingangskarte {f}alarm input card
Alphaeingabe {f}alpha input
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Betragseingabe {f}amount input
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input
Binär-Eingabeeinheit {f}binary input unit
Digital-Eingabeeinheit {f}digital input unit
Digitaleingabe {f}digital input
Eingabemaske {f}entry form; input mask
Verriegelungseingang {m}interlock input
Eingangsleistung {f}power input
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input
Eingabename {f}inputname
BIOS {n}, Ein-/Ausgabe-System (Computer)BIOS : basic input/output system
Eingangsdaten {pl}input data; incoming data
Aufnahmeleistung {f}input power
Eingabedaten {pl}input data
Eingabefeld {n}input field
Eingabefehler {m} [math.]input data error
Eingabegerät {n}input device
Eingabemodus {m}input mode
Eingabesignal {m}input signal
Eingangssignal {n}input signal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า input
Back to top