ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imply

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imply*, -imply-

imply ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imply (vt.) บอกเป็นนัย See also: แสดงนัย Syn. hint, indicate, suggest
English-Thai: HOPE Dictionary
imply(อิมไพล') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า., See also: impliedly adv. (indicate)
English-Thai: Nontri Dictionary
imply(vt) ส่อให้เห็น,บอกเป็นนัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
implyส่อความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่งถึง (v.) imply See also: refer to
บ่งบอกถึง (v.) imply See also: refer to Syn. บ่งถึง
พูดบอกใบ้ (v.) imply See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate
พูดเป็นนัย (v.) imply See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate Syn. พูดบอกใบ้
มีความนัย (v.) imply See also: hint
มีนัย (v.) imply See also: hint Syn. มีความนัย
แบะท่า (v.) imply See also: hint at Syn. ให้ท่า
แสดงนัย (v.) imply See also: intimate, hint
แผละ (adv.) limply See also: limberly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't mean to imply that what you've been through hasn't been difficult.ผมไม่ได้พูดเป็นนัยว่าคุณไม่เคยผ่านช่วงลำบาก
Then he went on to imply that you may have inherited it from me.ที่หมอบอกเป็นนัยมา ลูกอาจรับมันไปจากแม่
Did-Did he, uh, imply bad things about Howard?แล้วเขา.. ว่าลุงโฮเวิร์ดไม่ดีรึเปล่า
Oh,there you go,there you-- and then,and then the hands up to imply that your hands are empty.เห็นมั้ยไม่เห็นยากเลย และต่อด้วยยกมือขึ้น ไม่มีไรในมือใช่มั้ย
Won't that imply our country is lagging?นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศของเราอ่อนแอลงหรือ?
Therefore imply that Colonel Young may have drawn the same conclusion.therefore imply ที่ผู้พันยังค์ อาจมีการวาด สรุปเดียวกัน
Lenore, I'm sorry. I didn't mean to imply that...ลีนอร์ ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้หมายความว่ามันว่างเปล่าเพราะ...
That seems to imply that they're valuable, right?นั่นหมายถึง อาจอธิบายได้ว่า พวกมันมีมูลค่าอย่างมาก ใ่ช่มั้ย?
If you're trying to imply a link between VSI products and an operators accidental death...ถ้าคุณพยายามจะบอกเป็นนัยว่ามีการเชื่องโยงระหว่าง \ ตัวผลิตภัณท์ของ VSI และอุบัติเหตุการตายของผู้ควบคุม
He seemed to imply there was more to it than that.ดูเหมือนเขาจะพยายามบอกว่า มันมากกว่านั้น
So don't you imply that I'm not working with you here.ซึ่งมันเป็นยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ ที่จะหาตัวเขาได้ ดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปว่า ผมไม่ได้ทำงานร่วมกับนาย ในประเด็นนี้
I'm sorry, that seems to imply that you organized this little clambake.ขอโทษนะ หมายความว่าแกตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือ?

imply ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意味[yì wèi, ㄧˋ ㄨㄟˋ, 意味] significance; imply (that)
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, 简单地 / 簡單地] briefly; simply
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, 根本] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 只是] merely; simply; only; but
决不[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, 决不 / 決不] not at all; simply (can) not
意味着[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, 意味着 / 意味著] signify; mean; imply
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, 简直 / 簡直] simply; at all
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, 干脆 / 乾脆] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell
犯得上[fàn de shàng, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, 犯得上] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile)
犯得着[fàn de zháo, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ, 犯得着 / 犯得著] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile); also written 犯得上

imply ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply
仄めかす[ほのめかす, honomekasu] (v5s,vt) (uk) to hint at; to intimate; to suggest; to allude to; to imply; (P)
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P)
単純に言えば[たんじゅんにいえば, tanjunniieba] (exp) simply put; putting it simply
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
簡単に言うと[かんたんにいうと, kantanniiuto] (exp) simply put
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order

imply ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบะท่า[v.] (baethā) EN: imply FR:
บอกเป็นนัย[v. exp.] (bøk pen nai) EN: imply FR:
บ่งบอกถึง[v. exp.] (bongbøk the) EN: imply FR:
หมายความว่า[v.] (māikhwām wā) EN: mean ; imply ; indicate ; signify ; it means that FR: signifier ; vouloir dire
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūtpennai) EN: intimate ; hint ; insinuate ; imply ; give s.o. to understand FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
เปรียบปราย[v.] (prīepprāi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรียบเปรย[v.] (prīepproēi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint FR:
บอบแบบ[adv.] (bøpbaēp) EN: limply ; flimsily FR:
บริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว[n. exp.] (børiwēn che) EN: simply connected region FR:
ฟังก์ชันเป็นคาบเชิงเดียว[n. exp.] (fangchan pe) EN: simply periodic function FR:
นั่นเอง[adv.] (nan-ēng) EN: there ; simply ; just ; merely ; exactly ; sure enough FR: simplement
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease FR: facilement ; aisément ; sans difficulté ; sans peine
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ = ง่ายๆ[adv.] (ngāi-ngāi) EN: easily ; simply FR: simplement ; facilement
เพียง[adv.] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine ; d'à peine
แผละ[adv.] (phlae) EN: exhaustedly ; limply FR:
เซตอันดับเชิงเดียว[n. exp.] (set andap c) EN: simply ordered set FR:
เท่านั้น[adv.] (thaonan) EN: only ; merely ; simply ; just ; alone FR: seulement ; uniquement ; simplement

imply ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
picklig; pickelig {adj} | pickeliger | am pickeligstenpimply | pimplier | pimpliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imply
Back to top