ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insight*, -insight-

insight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insight (n.) ความเข้าใจลึกซึ้ง See also: เชาวน์ปัญญา Syn. comprehension, understanding
insightful (adj.) ซึ่งมีสายตาแหลมคม See also: ที่ชาญฉลาด Syn. astute, perceptive
English-Thai: HOPE Dictionary
insight(อิน'ไซทฺ) n. การเข้าใจอย่าถ่องแท้,การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง,การมองทะลุ, Syn. judgment
English-Thai: Nontri Dictionary
insight(n) การมองเห็นการณ์ไกล,สายตาแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insight๑. (จิตเวช.) การหยั่งรู้ตนเอง๒. วิจารณญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุตูปปาตญาณ (n.) divine insight
ทิพยจักษุญาณ (n.) divine insight Syn. จุตูปปาตญาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
The President called the message from Vega "a stunning insight into our universe... "ประธานที่เรียกว่าข้อความ จากเวก้า ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies.วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้
A little insight into a very complicated girl.เจาะลึกเรื่องเล็กๆ เข้าไปในสมองของสาวที่แสนจะเข้าใจยาก
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น
I don't hear from you until you have an insight worth sharing.ฉันไม่ได้ยินอะไรจากเธอทั้งนั้น จนกว่า เธอจะมองเห็นถึงสิ่งที่มีค่าที่อยู่ภายในได้
Tell me, is there any scientific or forensic insight likely to be gained by spying on this woman in the shower?Someone there? ( CA T MEOWIN G)
Filing isn't much fun, I know, but it will give you an insight into how a law firm works.ฉันรู้ จัดเก็บเอกสารเป็นงานน่าเบื่อ แต่มันจะทำให้เธอ... เข้าใจการทำงานของบริษัทกฎหมาย
To provide insight into the bay harbor butcher -เพื่อจะพาท่านเข้าสู่จิตใจ ของเบย์ ฮาเบอร์ บุชเชอร์
It's gonna give us incredible insight into pre-Columbian history.มันช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ ก่อนยุคโคลัมเบียมากขึ้น
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม
He also asked me if there was anyone who might be able to offer any insight or clues as to why one of my top doctors would have committed such an atrocity.เขาถามผมว่ามีใครที่พอจะให้เบาะแสอะไรบ้างไหม ว่าทำไมหมอคนเก่งของผม ถึงได้กระทำการอันป่าเถื่อนนี้ได้

insight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才识[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, 才识 / 才識] ability and insight
洞察力[dòng chá lì, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄚˊ ㄌㄧˋ, 洞察力] insight
洞见[dòng jiàn, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 洞见 / 洞見] insight; to see clearly
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 灵感 / 靈感] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor
真知灼见[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, 真知灼见 / 真知灼見] penetrating insight
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 一闪念 / 一閃念] sudden idea; flash of insight

insight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイト[, insaito] (n) insight
史眼[しがん, shigan] (n) historical view; historical insight
慧眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) discerning (quick) eye; keen insight
直覚[ちょっかく, chokkaku] (n,vs,adj-no) intuition; insight
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into)
眼識[がんしき, ganshiki] (n) discrimination; insight
識見[しきけん;しっけん, shikiken ; shikken] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; insight
達見[たっけん, takken] (n) farsightedness; insight
達識[たっしき, tasshiki] (n) farsightedness; insight
明察[めいさつ, meisatsu] (n,vs) discernment; penetration; insight; intellectual acumen
洞察力[どうさつりょく, dousatsuryoku] (n) insight; discernment; perception; perspicacity; acumen
炯眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) penetrating eyes; insightfulness
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P)
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P)
眼力[がんりき;がんりょく, ganriki ; ganryoku] (n) insight; power of observation
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P)
管見[かんけん, kanken] (n) (1) narrow insight; narrow view; (2) my humble opinion
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration
閃き[ひらめき, hirameki] (n) (1) flair; flash; (2) insight; (3) waving (e.g. of a flag in the wind)
高論卓説[こうろんたくせつ, kourontakusetsu] (n) an excellent opinion; an insightful view

insight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao ) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind FR: lire dans les pensées de qqn
ปฏิเวธ[n.] (patiwēt) EN: penetration ; comprehension ; realization ; insight ; understanding FR:
ทิพยจักษุญาณ[n.] (thipphayaja) EN: divine insight FR:
วิปัสสนากรรมฐาน[n. exp.] (wipatsanā k) EN: insight meditation FR:
วิปัสสนาธุระ[n.] (wipatsanāth) EN: obligatory insight meditation FR:
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; real knowledge ; insight ; knowledge ; vision ; sight ; wisdom FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
ญาณทัศนะ[n.] (yānathatsan) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānnathatsa) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:

insight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefblick {m}keen insight
Menschenkenntnis {f}knowledge of human nature; insight into human nature
Verständnis {n}insight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insight
Back to top