ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

independent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *independent*, -independent-

independent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
independent (n.) คนที่พึ่งตนเอง See also: ผู้เป็นอิสระ, ผู้เป็นเอกราช, ผู้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร Ops. dependent
independent (adj.) ซึ่งเป็นอิสระ See also: ซึ่งปกครองตนเอง, ซึ่งไม่อยู่ในบังคับ, ซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้น, ซึ่งเป็นเอกราช Syn. autonomous, self-governing, free Ops. dependent
independent nation (n.) ชาติเอกราช See also: ประเทศเอกราช
independent school (n.) โรงเรียนเอกชน Syn. private school
independently (adv.) โดยตนเอง See also: ด้วยตนเอง, โดยไม่มีผู้ช่วย Syn. autonomously Ops. dependently
English-Thai: HOPE Dictionary
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
English-Thai: Nontri Dictionary
independent(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไม่เข้าฝ่ายใด,อิสระ,ไม่ขึ้นกับใคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
independentอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Independentเป็นอิสระ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นอิสระจาก (v.) be independent of See also: be free of Syn. เป็นไทจาก Ops. ตกอยู่ใต้อำนาจ, ตกเป็นทาสของ
เป็นไทจาก (v.) be independent of See also: be free of Ops. ตกอยู่ใต้อำนาจ, ตกเป็นทาสของ
องค์กรอิสระ (n.) independent entity
ประเทศเอกราช (n.) independent nation See also: independent country
อิสระเสรี (adv.) independently See also: freely Syn. เป็นอิสระ
โดยอิสระ (adv.) independently See also: freely Syn. เป็นอิสระ, อิสระเสรี
MIRV (abbr.) คำย่อจาก multiple independently targeted See also: จรวดติดระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกเพื่อยิงไปยังที่หมายต่างกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
Do you want an independent India and an independent Pakistan or do you want civil war?อยากจะให้มีอินเดียและ ปากีสถานที่มีเอกราช หรืออยากให้มีสงครามกลางเมือง
Today's independent study!วันนี้เรามาเรียนเรื่องอิสระภาพกัน!
You're doing this amazing independent thing.น่าทึ่งออกที่เธอพึงพาตัวเองได้แล้ว
You're independent and you always have been.ลูกเป็นคนพึ่งตัวเอง เป็นมาตลอดด้วย
This is a tightly-regimented organisation... ..with many cells capable of operating independent of central leadership.ก็ถ้าสามารถลบหนี้ได้ เราทุกคนจะได้กลับไปที่ศูนย์ จะเกิดโกลาหลครั้งใหญ่
If you've nothing else for us, we could go to independent study.ถ้าไม่มีอะไรแล้ว เราออกไปอ่านหนังสือกันเองได้นะคะ
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน
My dad raised me to be independent and self-sufficient.My dad raised me to be independent and self-sufficient.
It's an independent operation. There's a great deal of money to be made.ซึ่งเราจะแยกมาทำเองต่างหาก และมันจะทำเงินให้เราเป็นก่ายกองเลย
She's very smart, strong, an independent woman.เธอฉลาด เข้มแข็ง มีอิสระ

independent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 副省级城市 / 副省級城市] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status)
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 独立国家联合体 / 獨立國家聯合體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, 独联体 / 獨聯體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体
廉政公署[lián zhèng gōng shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 廉政公署] Independent Commission Against Corruption, Hong Kong (ICAC)
独立选民[dú lì xuǎn mín, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ, 独立选民 / 獨立選民] independent voter
自变量[zì biàn liàng, ㄗˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 自变量 / 自變量] independent variable
土邦[tǔ bāng, ㄊㄨˇ ㄅㄤ, 土邦] native state (term used by British Colonial power to refer to independent states of India or Africa)
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 独立 / 獨立] independent; independence; to stand alone
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself

independent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつセグメントきおくいき, wa-kusute-shon dokuritsu segumento kiokuiki] (n) {comp} workstation independent segment storage; WISS
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward)
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
独立の法則[どくりつのほうそく, dokuritsunohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of independent assortment
独立国家共同体[どくりつこっかきょうどうたい, dokuritsukokkakyoudoutai] (n) Commonwealth of Independent States; CIS
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] (n) {comp} ISV; Independent Software Vender
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence)
脱サラ[だつサラ, datsu sara] (n) setting oneself free from the life of a white-collar worker; quitting a job as a salaryman and launching an independent business
自主指針[じしゅししん, jishushishin] (n) independent guideline
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] (n) free action; free activity; acting at one's own discretion; taking one's own course; free hand; independent action
自立語[じりつご, jiritsugo] (n) independent (freestanding) word; substantive
[し, shi] (n) (1) words; writing; lyrics; (2) (See 填詞) ci (form of Chinese poetry); (3) (See 辞・3) independent word
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre
インディペンデント[, indeipendento] (adj-na,n) independent; (P)
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
コードインデペンデント[, ko-doindependento] (n) {comp} code-independent
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-independent data communication
中間派[ちゅうかんは, chuukanha] (n) middle-of-the-roaders; neutralists; independents
主体的[しゅたいてき, shutaiteki] (adj-na) independent; responsible; active; proactive; (P)
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted
手を離れる[てをはなれる, tewohanareru] (exp,v1) (1) to become independent; (2) to leave one's hands; to leave one's possession
独自開発[どくじかいはつ, dokujikaihatsu] (adj-no,vs) independently developed; proprietary
町人根性[ちょうにんこんじょう, chouninkonjou] (n) townsman's (independent) spirit; mercantile spirit
町人気質[ちょうにんかたぎ, chouninkatagi] (n) townsman's (independent) spirit; mercantile spirit
職住一体[しょくじゅういったい, shokujuuittai] (n) having one's workplace at home; living and working at the same location (independent farmers, home workers, storekeepers, etc.)
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P)
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS
独立[どくりつ, dokuritsu] mutually independent
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation
独立ユティリティプログラム[どくりつユティリティプログラム, dokuritsu yuteiriteipuroguramu] independent utility program
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] ISV, Independent Software Vender
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an)
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no)
装置独立[そうちどくりつ, souchidokuritsu] device-independent

independent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชลยศักดิ์[X] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ได้รับอิสรภาพ[v. exp.] (dāi rap its) EN: win independent FR: gagner son indépendance
เอกระ[adj.] (ēkkara) EN: independent FR: indépendant
เอกราช[adj.] (ēkkarāt) EN: independent FR: indépendant ; souverain
เอกเทศ[adj.] (ēkkathēt) EN: individual ; independent ; specific FR:
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal ; autonomous ; freelance FR: indépendant ; libre ; autonome
อิสระเชิงเส้น[adj.] (itsara choē) EN: linearly independent FR: linéairement indépendant
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish ; play hard to get FR: faire des façons
ไม่ขึ้นกับใคร[v. exp.] (mai kheun k) EN: be independent ; be one's own man FR: être libre
ไม่อยู่ใต้อาณัติของใคร[v. exp.] (mai yū tāi ) EN: be free and independent FR: ne dépendre de personne
นิสัยมุตก์[n. exp.] (nisaiyamut) EN: released from dependence ; legally independent monk ; monk who has completed five years of living in dependence on the preceptor FR:
องค์กรอิสระ[n. exp.] (ongkøn itsa) EN: independent entity FR: organisme indépendant [m]
ปัจจัยอิสระ[n. exp.] (patjai itsa) EN: independent factor FR:
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
เป็นอิสระ[adj.] (pen itsara) EN: independent ; free FR: indépendant
พึ่งตนเอง[adj.] (pheung ton-) EN: independent ; self-reliant FR:
ประเทศเอกราช[n. prop.] (prathēt ēkk) EN: independent country ; independent state ; independent nation FR: pays indépendant [m] ; état indépendant [m] ; état souverain [m]
ประเทศอิสระ[n. exp.] (prathēt its) EN: independent country ; independent state FR: pays indépendant [m] ; état indépendant [m]
รัฐเอกราช[n. exp.] (rat ēkkarāt) EN: Independent State ; sovereign State FR: État souverain [m]
รัฐเอกราชซามัว[n. prop.] (Rat Ēkkarāt) EN: Independent State of Samoa FR: État indépendant des Samoa [m]
โรงเรียนอิสระ[n. exp.] (rōngrīen it) EN: independent school FR:
สมการอิสระ[n. exp.] (samakān its) EN: independent equations FR:
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose FR: libre ; franc
สมบัติอิสระ[n. exp.] (sombat itsa) EN: independent property FR:
ไท[X] (thai) EN: free ; independent FR:
ตัวแปรอิสระ[n. exp.] (tūapraē its) EN: independent variable FR: variable indépendante [f]
ตัวแปรต้น[n. exp.] (tūapraē ton) EN: independent variable FR: variable indépendante [f]
โดยอิสระ[adv.] (dōi itsara) EN: independently FR: librement
เอกระ[v.] (ēkkara) EN: be independent-minded FR:
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūa) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others ; contra-mainstream ; counter-movement FR:
เป็นรายตัว[adv.] (pen rāi tūa) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly FR:
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment

independent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unabhängig (von) {adj} | unabhängiger | am unabhängigstenindependent (of) | more independent | most independent
wegunabhängig {adj}path independent
Verselbstständigung {f} der Kinderchildren's becoming independent
Drehmaschinenfutter {n} mit einzeln verstellbaren Backen [techn.]independent chuck
Schwingachse {f} | mit Schwingachse versehenindependent axle | swing-axled
drehrichtungsunabhängig {adj}independent of the direction of rotation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า independent
Back to top