ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspector

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspector*, -inspector-

inspector ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspector (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: นายตรวจ
inspector (n.) สารวัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายตรวจ (n.) inspector See also: official examiner Syn. ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจการณ์ (n.) inspector See also: investigator
สายตรวจ (n.) inspector See also: overseer, investigator, examiner
สารวัด (n.) inspector See also: examiner Syn. สารวัตร
สารวัตร (n.) (police) inspector See also: be faithful to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ
You told Inspector Dixon... that you had committed a robbery on that night.ที่คุณมีความมุ่งมั่น ปล้นในคืนนั้น
I'm a police inspector from Shaan Xi, Gen Su district.ฉันเป็นตำรวจสอบสวนจาก อำเภอ ชานซิ เกนซู
You are worried about yourself Inspector Lauห่วงตัวเองเถอะสารวัตรหลิว
At 4:38 pm we received Inspector Lau's report14.38 น. เราได้รับแจ้งจากสารวัตรหลิว
Drop your weapon and let Inspector Lau go firstวางอาวุธ ปล่อยสารวัตรหลิว
You are worried about yourself Inspector Lauแกห่วงตัวแกเองก่อนเถอะ ผู้กองลู่
Drop your weapon and let Inspector Lau go firstวางอาวุธของแกลง แล้วปล่อยผู้กองลู่ เดี๋ยวนี้
Face it, inspector g, since we locked up claw, all the bad guys have been too afraid to show their faces in Riverton.ตื่นตัวจากอะไร? ยอมรับเถอะน่า สารวัตรจี... ตั้งแต่ที่เราจับคลอว์ได้ คนร้ายทั้งหมดก็..
Right before Riverton's eyes, and there won't be a thing inspector gadget can do about it.ต่อหน้าต่อสายตาชาวรีเวอร์ตั้น... และแก็ดเจ็ทจะไม่มีวันทำอะไรได้
Gadget-mobile, we have to find inspector gadget.โทษที แก็ดเจ็ทโมไบล์ เราต้องตามหา สารวัตรแก็ดเจ็ท

inspector ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
督抚[dū fǔ, ㄉㄨ ㄈㄨˇ, 督抚 / 督撫] governor general 总督 and inspector general 巡抚
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ, 巡抚 / 巡撫] inspector-general of province in Ming and Qing times
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 检查员 / 檢查員] inspector
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
督学[dū xué, ㄉㄨ ㄒㄩㄝˊ, 督学 / 督學] school inspector

inspector ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスペクター[, insupekuta-] (n) inspector
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items
監督官[かんとくかん, kantokukan] (n) inspector
目付[めつけ, metsuke] (n) censor; overseer; inspector (Edo period)
督学官[とくがくかん, tokugakukan] (n) school inspector
総監[そうかん, soukan] (n) inspector general; commissioner; (P)
薬事監視員[やくじかんしいん, yakujikanshiin] (n) pharmaceutical inspector
視学[しがく, shigaku] (n) school inspector
視学官[しがくかん, shigakukan] (n) (prefectural) school inspector
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station)
教育総監部[きょういくそうかんぶ, kyouikusoukanbu] (n) Inspectorate General of Military Training (1898-1945)
検査係[けんさがかり, kensagakari] (n) inspector; gauger; passer
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor
検閲官[けんえつかん, ken'etsukan] (n) inspector; censor
監察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P)
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor
監査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P)
警部[けいぶ, keibu] (n) police inspector; (P)

inspector ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จเร[n.] (jarē) EN: inspector ; inspector general FR: inspecteur général [m]
จเรตำรวจ[n. exp.] (jarē tamrūa) EN: police inspector FR:
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
กรมจเร[org.] (Kromjarē) EN: Inspector General Department FR:
นายช่างตรวจสภาพรถ[n. exp.] (nāi chāng t) EN: vehicle inspector FR:
นายตำรวจ[n. exp.] (nāi tamrūat) EN: police inspector ; police officer FR: inspecteur de police [m] ; officier de police [m]
นายตรวจ[n.] (nāi trūat) EN: inspector ; supervisor FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f] ; contrôleur [m] ; contrôleuse [f]
นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน[n. exp.] (nak trūatsø) EN: aviation safety inspector FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้ตรวจการณ์[n. exp.] (phū trūatkā) EN: inspector FR:
ผู้ตรวจราชการกระทรวง [n. exp.] (phū trūat r) EN: inspector general FR:
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:
สารวัด ; สารวัตร[n.] (sārawat) EN: police inspector FR: inspecteur de police [m]
สารวัตรจราจร[n. exp.] (sārawat jar) EN: traffic inspector FR:
สารวัตรสอบสวน[n. exp.] (sārawat søp) EN: police investigator ; inquiry inspector FR:
สว. (สารวัตร)[abv.] (søwø. (sāra) EN: inspector FR: inspecteur de police [m]
ซูปเปอร์ไวเซอร์ = ซูเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaiso) EN: supervisor ; foreman ; inspector FR: superviseur [m]

inspector ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischbeschauer {m}meat inspector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspector
Back to top