ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

install

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *install*, -install-

install ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
install (vt.) ติดตั้ง
install (vt.) สถาปนา See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
install in (phrv.) ติดตั้ง See also: ประกอบ Syn. instal in
installation (n.) การติดตั้ง See also: การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง
installation (n.) การสถาปนา See also: การแต่งตั้ง
installation (n.) การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installation (n.) ค่ายทหาร See also: ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย
installment (n.) การผ่อนส่ง See also: การผ่อนชำระ
installment (n.) ค่างวด See also: ค่าผ่อนส่ง
installment plan (n.) การเช่าซื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง,การสถาปนา,การแต่งตั้ง,เครื่องมือติดตั้ง,ที่ทำการ,กองบัญชาการ,ค่าย, Syn. establishment
installment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ ,งวด,ส่วน,ตอน ,การติดตั้ง,การสถาปนา
English-Thai: Nontri Dictionary
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง,สถาปนา,ติดตั้ง,นำไปไว้,ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
Installmentเงินค่างวด [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตั้ง (v.) install See also: fix, set up Syn. จัดตั้ง
อัญเชิญ (v.) install See also: invite, respectfully engage Syn. เชิญ
เชิญ (v.) install See also: invite Syn. อัญเชิญ
เดินสาย (v.) install an electric line See also: run the power line to
ติดไฟ (v.) install electric lights Syn. ประดับไฟ
ค่างวด (n.) installment See also: payment, term of payment Syn. ค่าผ่อนส่ง
ค่าผ่อนส่ง (n.) installment See also: payment, term of payment
เงินผ่อน (n.) installment See also: partial repayment, payment Ops. เงินสด
การผ่อน (n.) pay in installments Syn. การผ่อนชำระ
การผ่อนชำระ (n.) pay in installments
ผ่อนชำระ (v.) pay by installments Syn. ผ่อนหนี้, ผ่อนส่ง
ผ่อนส่ง (v.) pay by installments Syn. ผ่อนใช้, ผ่อนชำระ
ผ่อนหนี้ (v.) pay by installments Syn. ผ่อนส่ง
ผ่อนใช้ (v.) pay by installments Syn. ผ่อนชำระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to install this little baby right about there inside the cable trunk.ฉันต้องการให้คุณติดตั้งนี้ทารก น้อย เกี่ยวกับสิทธิที่มีอยู่ภายในลำ ต้นสายเคเบิล
Meanwhile, he realizes the only reason he was over there in the first place... was so we could install a government that would sell us oil at a good price.เขาตระหนักว่ามีเหตุผลเดียวที่เขาเลือก กระกรายมาเพิ่มราคาน้ำมันสั่งเข้า ซื้อน้ำมันเราในราคาดี
Why did you install a bad port into me?ทำไมนายถึงติดตั้ง พอร์ทเสียๆ ให้ฉัน
If we install halogen lights up like this the lights will be a spring when you turn it onถ้าเราติดหลอดฮาโลเจนอย่างนี้ แสงไฟก็จะสว่างมากตอนที่เปิด
Or better still just don't install The idiotic thing at allหรือทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะติดตั้ง พวกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
Uh, we got an install job over in Marina del Rey.ต้องไปติดตั้งเครื่องที่มารีน่า เดล เรย์
Linux install at a factory off Ventura, 142 Euclid. Uh, I'm sorry.ติดตั้งลีนุกซ์ที่เวนทูร่า เลขที่ 142 ยูคลิด
I have a home install at, uh.... 142 Euclid?ไม่ได้ ฉันต้องไปลงโปรแกรมที่
First off, the student lounge will be closed Monday, while we install security cameras.อย่างแรกเลย ห้องพักนักเรียนจะปิดในวันจันทร์ เพื่อที่ครูจะได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
Yeah, man-cake like you, you should install a turnstile on your bedroom door. Yeah.ใช่ อย่าไปยอม ต้องให้บทเรียนเธอมั่ง
AUTO AUDIO INSTALL JUST ASK A NERD.AUTO AUDIO INSTALL JUST ASK A NERD
Why would you install a roving back doorทำไมคุณต้องลงโปรแกรม Roving back door

install ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ, 组装 / 組裝] assemble and install
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 设备 / 設備] equipment; facilities; installations
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, 内装 / 內裝] filled with; internal decoration; installed inside
装置物[zhuāng zhì wù, ㄓㄨㄤ ㄓˋ ˋ, 装置物 / 裝置物] fixture; installation
分期付款[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, 分期付款] installment
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, 安装 / 安裝] install; erect; fix; mount; installation
安设[ān shè, ㄢ ㄕㄜˋ, 安设 / 安設] install; set up
内置[nèi zhì, ㄋㄟˋ ㄓˋ, 内置 / 內置] internal; internally installed
预装[yù zhuāng, ㄩˋ ㄓㄨㄤ, 预装 / 預裝] prefabricated; preinstalled; bundled (software)

install ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスコ[, insuko] (n,vs) (sl) {comp} install
インストール[, insuto-ru] (n,vs) install
戴く(P);頂く(P)[いただく, itadaku] (v5k,vt) (1) (hum) (See 貰う) to receive; to get; to accept; to take; to buy; (2) (hum) (pol) to eat; to drink; (3) (original meaning) to be crowned with; to wear (on one's head); to have (on top); (4) to have (as one's leader); to live under (a ruler); to install (a president); (P)
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
アンインストール[, an'insuto-ru] (n,vs) {comp} uninstall
インスタレーション[, insutare-shon] (n) installation
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
インストーラ[, insuto-ra] (n) {comp} installer
インストーラー[, insuto-ra-] (n) {comp} installer
インストールプログラム[, insuto-rupuroguramu] (n) {comp} installation program
インストールメント[, insuto-rumento] (n) installment; instalment
インストールログファイル[, insuto-rurogufairu] (n) {comp} installation log file
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) {comp} post installation step
インストレーション[, insutore-shon] (n,vs) {comp} installation
インストレーションプログラム[, insutore-shonpuroguramu] (n) {comp} installation program
カスタマーインストレーションインストラクション[, kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) {comp} customer installation instruction
メーカーオプション[, me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei
リボ払い[リボばらい, ribo barai] (n) (abbr) revolving payments; payment via multiple installments
一回分[いっかいぶん, ikkaibun] (n) dose; installment; instalment
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
公共財[こうきょうざい, koukyouzai] (n) (See 集合財) public goods (i.e. goods or services such as lighthouses, military installations, etc., which are provided by government)
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase
割賦方式[かっぷほうしき, kappuhoushiki] (n) installment plan; instalment plan
割賦販売[かっぷはんばい, kappuhanbai] (n) selling in installments; selling in instalments
割賦購買[かっぷこうばい, kappukoubai] (n) buying in installments; buying in instalments
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store
取り除く(P);取除く[とりのぞく, torinozoku] (v5k,vt) to remove; to deinstall; to take away; to set apart; (P)
地下化[ちかか, chikaka] (n,vs) burying; underground installation (cables, etc.)
[もとい, motoi] (n) (1) {chem} (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones)
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant
安置[あんち, anchi] (n,vs) enshrinement; installation (of image)
就任式[しゅうにんしき, shuuninshiki] (n) inauguration ceremony; installation
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment)
掛け金(P);掛金[かけきん, kakekin] (n) installment; instalment; premium; bill; (P)
月掛け[つきがけ, tsukigake] (n) monthly installment plan; monthly instalment plan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program)
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs)
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs)
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software
取り付け[とりつけ, toritsuke] installation
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off
導入[どうにゅう, dounyuu] installation (vs),
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement

install ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install FR:
เดินสาย[v.] (doēnsāi) EN: run a cable ; run a power line ; install an electric wire FR:
ลง[v.] (long) EN: install FR: installer
ลงวินโดวส์[v. exp.] (long Windōw) EN: install Windows FR: installer Windows
ประดิษฐาน[v.] (praditsathā) EN: place ; establish ; install ; introduce ; be placed ; be enshrined ; lie in state FR: introduire
สถาปนา[v.] (sathāpanā) EN: create ; establish ; install ; found ; set up ; build FR: établir ; fonder ; instituer ; édifier
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand ; mount FR: ériger ; installer ; dresser ; monter ; planter
ติดไฟ[v.] (titfai) EN: install electric lights ; install electricity ; put in electricity FR:
ติดเครื่องโทรศัพท์[v. exp.] (tit khreūan) EN: install a telephone FR:
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer
ติดตั้งเครื่องจักร[v. exp.] (tittang khr) EN: install machinery FR: installer une machine
ติดตั้งโปรแกรม[v. exp.] (tittang prō) EN: install software FR: installer un logiciel ; installer un programme
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamr) EN: pay by instalments/installments (Am.) FR:
ช่างติดตั้ง[n. exp.] (chang titta) EN: FR: installateur [m]
ช่างติดตั้งแอร์[n. exp.] (chang titta) EN: FR: installateur d'air conditionné [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (chang titta) EN: FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ฝังรกราก[v. exp.] (fang rokrāk) EN: settle ; settle down (in) ; put down roots (in) FR: élire domicile ; établir son domicile ; s'installer ; se fixer ; s'établir
ค่างวด[n. exp.] (khā ngūat) EN: installments FR:
การผ่อนชำระ[n. exp.] (kān phǿncha) EN: payment by instalments ; payment by installments (Am.) FR:
การสถาปนา[n. exp.] (kān sathāpa) EN: installation FR: établissement [m]
การติดตั้ง[n.] (kān tittang) EN: installation ; setting up FR: installation [f]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang) EN: software installation FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
ขายเงินผ่อน[n. exp.] (khāi ngoenp) EN: installement sale FR:
ขายเงินผ่อน[v. exp.] (khāi ngoenp) EN: sell on the installement plan  FR:
ค่ายทหาร[n. exp.] (khāi thahān) EN: military camp ; army installation FR: camp militaire [m] ; installations militaires [fpl]
ค่างวด[n. exp.] (khā ngūat) EN: installments FR: mensualité [f]
กรมทหาร[n. exp.] (krom thahān) EN: regiment ; military installation FR: régiment [m]
เงินค่างวด[n. exp.] (ngoen khā n) EN: instalment ; installment (Am.) FR:
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.) ; partial repayment ; periodic payment ; payment FR: versement [m] ; traite [f]
งวด[n.] (ngūat) EN: instalment ; installment (Am.) FR: versement [m]
งวดเงินผ่อน[n. exp.] (ngūat ngoen) EN: instalment ; installment (Am.) FR:
ผ่อนชำระ[v. exp.] (phǿnchamra) EN: pay by instalments = pay by installments (Am.) FR: payer à tempérament ; payer par mensualités ; payer en plusieurs fois
ผ่อนชำระหนี้[v. exp.] (phønchamra ) EN: amortize ; pay a debt by instalments/installments (Am.) FR: amortir une dette
ผ่อนส่ง[v.] (phǿnsong) EN: pay by installments FR:
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant FR: immeuble [m] ; construction [f] ; bâtiment [m] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
ใส่เข้าไป (ใส่...เข้าไป)[v. exp.] (sai ... kha) EN: FR: installer
ซื้อแบบผ่อนส่ง[v. exp.] (seū baēp ph) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
ซื้อผ่อนส่ง[v. exp.] (seū phǿnson) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
สิ่งอำนวยความสะดวก[n. exp.] (sing amnūay) EN: facilities ; hotel facilities FR: installations [fpl]
ตั้งขึ้น[v.] (tangkheun) EN: erect ; set up FR: dresser ; ériger ; installer ; édifier

install ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagereinbau {m}bearing installation
Freiluftaufstellung {f}outdoor installation
Elektroinstallation {f}electrical installation
Starkstromanlage {f} [electr.]electrical power installation
Funkanlage {f}radio installation
Installateur {m} | Installateure
Installateur {m}; Installateurin
Installation {f}installing
Installation {f} | Installationen
Installationsmaterial {n}installation material
Installationsqualifizierung {f}installation qualification (IQ)
Installationsteile {pl}installation parts
Installationsübersicht {f}installation summary
Installierung {f}installation
Anlagentechnik {f}installation engineering
Aufputzmontage {f}installation on wall
Aufstellfläche {f}installation surface
Einbauzeichnung {f}installation drawing
Einbauverhältnisse {pl}installation dimensions
Montagebeginn {m}installation start
Montageleitung {f}installation department
Ölfeuerungsanlage {f}oil burning installation
Anlagenteil {m}plant section; system section; installation section
Hinterwandmontage {f}rear panel installation
Sanitäranlagen {pl}sanitary installations
Tilgungsrate {f}amortization installment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า install
Back to top