ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interior*, -interior-

interior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interior (adj.) ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป) See also: ส่วนกลาง (ประเทศ, ทวีป) Syn. central
interior (adj.) ภายใน See also: ข้างใน, อยู่ข้างใน Syn. inner, inside, internal, inward
interior (adj.) ภายในจิตใจ See also: ภายในความคิด Syn. inner, mental
interior (n.) ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง)
interior (n.) ส่วนใน See also: ด้านใน Syn. inside
interior decoration (n.) การออกแบบและตกแต่งภายใน Syn. interior design
interior design (n.) การออกแบบและตกแต่งภายใน Syn. interior decoration
interiority (n.) บริเวณภายในประเทศ See also: พื้นที่ภายในของประเทศ Syn. midland
interiority (n.) ส่วนใน See also: เครื่องใน, ลักษณะภายใน
interiorly (adv.) ภายใน See also: โดยอยู่ภายใน Syn. innerly, inside
English-Thai: HOPE Dictionary
interior(อินเทีย'เรีย) adj. ภายใน,ข้างใน,ธาตุแท้,ส่วนลึก,ภายในประเทศ,ส่วนตัว,ลี้ลับ. n. ส่วนใน,เรื่องภายใน,ส่วนในของประเทศ,ลักษณะภายใน., See also: interiority n. ., Syn. inside,
English-Thai: Nontri Dictionary
interior(adj) ชั้นใน,ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ส่วนลึก,ลี้ลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interior angleมุมภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interior decorationการตกแต่งภายใน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interior designการออกแบบภายใน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interiorภายใน [การแพทย์]
Interior decorationการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกแต่ง (v.) have interior decoration
ตกแต่งภายใน (v.) have interior decoration Syn. ตกแต่ง
กระทรวงมหาดไทย (n.) Ministry of Interior See also: Ministry of the Interior
มท (n.) Ministry of Interior Syn. กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย (n.) Ministry of the Interior Syn. กระทรวงมหาดไทย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Armaments Board, Governor General's Division... of the Interior and Chief of Police as "fees,"สเติร์น กรมสรรพาวุธ... หมาดไทย...
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ.
The interior designer... 90255047ช่างตกแต่งเหรอค่ะ 90255047
Expedition interior radio rapidly!จะให้เข้าไปทางไหน ตอบด้วบ
Get me the Russian Interior Ministry.ติดต่อทางมหาดไทยรัสเซียให้ที
Just wanted to have dinner. No interior motive.มาดินเนอร์ ไม่ได้มาจับผิดใคร
It makes the ceramic less resistant and knocks out the interior magnetic field.ทำให้ความต้านทานของเซรามิกต่ำลง สนามแม่เหล็กก็จะแผ่ออกมา
Well, I figure, we still have the interior alcoves and pilasters to do, which is no small task.เรายังต้องทำโถงภายในให้เรียบร้อย แล้วต้องทำเสาหินด้านหน้าอีก ไม่ใช่งานเล็กด้วย
White panels are straight out of Meier but the interior color coming through the front windows, that's different.แผ่นขาว ส่งตรงมาจาก มิแอร์... ...แต่สีจากด้านใน ส่องผ่านหน้าต่างออกมา แปลกดี
Yeah, we're just in between interior designers.ใช่ เราอยู่ในระหว่าง รอนักออกแบบตกแต่งภายใน
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก
Could-Could you get this model with the same interior in a left-hand drive...ถ้าจะเอาแบบนี้พร้อมตกแต่งข้างใน แต่พวงมาลัยซ้าย..

interior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花貌蓬心[huā mào péng xīn, ㄏㄨㄚ ㄇㄠˋ ㄆㄥˊ ㄒㄧㄣ, 花貌蓬心] florid outside appearance, unkempt interior (成语 saw)
室内装潢[shì nèi zhuāng huáng, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄤˊ, 室内装潢 / 室內裝潢] interior design; interior decorating
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, 髓] marrow; essence; quintessence; pith (soft interior of plant stem)
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
腹地[fù dì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 腹地] hinterland; interior; outback
内地[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, 内地 / 內地] inland; interior
内陆[nèi lù, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ, 内陆 / 內陸] inland; interior
[nèi, ㄋㄟˋ, 内 / 內] inside; inner; internal; within; interior
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, 内部 / 內部] interior; inside (part, section); internal
内政部[nèi zhèng bù, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, 内政部 / 內政部] Ministry of the Interior
内政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 内政部长 / 內政部長] Minister of the Interior

interior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor
インテリアクラフト[, interiakurafuto] (n) interior craft
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration
インテリアデザイナー[, interiadezaina-] (n) interior designer
インテリアデザイン[, interiadezain] (n) interior design
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei
インテリアファブリック[, interiafaburikku] (n) interior fabric
ハッチ内部様式[ハッチないぶようしき, hacchi naibuyoushiki] (n) {comp} hatch interior style
ビーム球[ビームきゅう, bi-mu kyuu] (n) spotlight bulb (e.g. in interior lighting)
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P)
内大臣[ないだいじん;うちのおとど(ok);うちのおおまえつぎみ(ok);うちのおおおみ(ok), naidaijin ; uchinootodo (ok); uchinooomaetsugimi (ok); uchinoooomi (ok)] (n) (1) (ないだいじん only) Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE); (2) Minister of the Interior (669-1868 CE)
内府[ないふ;だいふ, naifu ; daifu] (n) (arch) (See 内大臣) Minister of the Interior (669-1868 CE); Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE)
内装[ないそう, naisou] (n,vs) interior design; interior; upholstery; (P)
塗籠;塗篭[ぬりごめ, nurigome] (n) (See 寝殿造り) interior closed room with heavily plastered walls in a Heian palace
妻戸[つまど, tsumado] (n) (1) (pair of) wooden doors in the interior of a home; (2) (See 寝殿造) door to a pavilion in a Heian period palace
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P)
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside
花実[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality
萩(P);芽子[はぎ(P);ハギ, hagi (P); hagi] (n) (1) (uk) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 襲の色目) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn); (P)
装束[しょうぞく;そうぞく(ok);そうずく(ok), shouzoku ; souzoku (ok); souzuku (ok)] (n,vs) costume; personal appearance; interior decoration; landscaping; furniture
車室[しゃしつ, shashitsu] (n) compartment (of a train); interior (of a car)
錯角[さっかく, sakkaku] (n) alternate interior angles
インテリア[, interia] (n) interior; (P)
奥地[おうち(P);おくち, ouchi (P); okuchi] (n,adj-no) interior; backwoods; hinterland; back regions; (P)
店内[てんない, tennai] (n,adj-no) store interior; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style
内部[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal
内部様式[ないぶようしき, naibuyoushiki] interior style
実現された内部[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style

interior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang tokta) EN: interior designer FR: décorateur d'intérieur [m]
ชั้นใน[adj.] (chan nai) EN: inner ; interior ; internal ; inside FR: intérieur ; interne
จุดภายใน[n. exp.] (jut phāinai) EN: interior point FR:
การออกแบบภายใน[n. exp.] (kān øk baēp) EN: interior design FR:
การตกแต่งภายใน[n. exp.] (kān toktaen) EN: interior design ; décor FR: décoration intérieure [m]
กระทรวงมหาดไทย[org.] (Krasūang Ma) EN: Ministry of Interior ; Ministry of the Interior FR: ministère de l'Intérieur [m]
มหาดไทย (มท.)[org.] (Mahātthai () EN: Ministry of the Interior ; Interior Ministry FR: ministère de l'Intérieur [m]
มัณฑนากร[n.] (manthanākøn) EN: interior designer FR: designer [m]
เมเชอร์ภายใน[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: inner measure ; interior measure FR:
มท. (มหาดไทย)[org.] (Møthø. (Mah) EN: Ministry of the Interior ; Interior Ministry FR: ministère de l'Intérieur [m]
มุมภายใน[n. exp.] (mum phāinai) EN: interior angle ; internal angle FR: angle interne [m]
มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม[n. exp.] (mum phāinai) EN: interior angle of a polygon FR:
มุมแย้ง[n. exp.] (mum yaēng) EN: alternate angles ; alternate interior angles FR: angles alternes [mpl]
มุมแย้งภายใน[n. exp.] (mum yaēng p) EN: alternate interior angles FR: angles alternes-internes [mpl]
ในร่ม[adj.] (nai rom) EN: indoor ; interior FR: intérieur ; couvert
ภายใน[adj.] (phāinai) EN: interior ; internal ; inner ; intrinsic FR: intérieur ; interne
ผนัง[n.] (phanang) EN: interior wall ; wall ; partition ; screen ; enclosure FR: mur intérieur [m] ; mur [m] ; cloison [f]
รัฐมนตรีมหาดไทย[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister of Interior ; Minister of the Interior ; Minister of Home Affairs FR: ministre de l'Intérieur [m]
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary for Interior FR:
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:
ส่วนภายในวงกลม[n. exp.] (suan phāina) EN: interior of a circle FR:
จัตุสดมภ์[n.] (jattusadom) EN: four ministers of the ancient government (Interior Royal, Household, Finance, Agriculture) FR:

interior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roh- und Innenausbau {m}carcass and interior completion
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
Innenminister {m}Secretary of the Interior [Am.]
Innenministerium {n}ministry of the interior
Innenausbau {m}interior construction completion; completion of the interior; interior work
Innentür {f}interior door
Hinterland {n}interior; hinterland; backlands; backcountry
Innenansicht {f}interior view
Innenminister {m}minister of the interior; Home secretary [Br.]
Innenarchitektur {f}interior design
Innenaufnahme {f} (Film)interior shot
Innenausstattung {f}interior decoration
Innenbeleuchtung {f}interior lighting
Innenputz {m}interior plaster
Innenwandputz {m}interior wall plaster
Fahrzeuginnenbereich {m}vehicle interiors

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interior
Back to top