ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

israeli

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *israeli*, -israeli-

israeli ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Israeli (adj.) เกี่ยวกับอิสราเอล See also: เกี่ยวกับยิว
Israeli (n.) ชาวอิสราเอล See also: คนยิว Syn. Hebrew or Jewish people
Israeli (n.) ภาษาอิสราเอล See also: ภาษายิว Syn. Hebrew, Jewish
Israelite (adj.) เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิวโบราณ
Israelite (n.) ชนชาติยิว See also: ชาวอิสราเอล, ชาวยิวโบราณ
English-Thai: HOPE Dictionary
israeli(อิซ'เร'ลี) n. ชาวอิสราเอล. adj. เกี่ยวกับอิสราเอล (ประเทศ,ผู้คน,ภาษาหรืออื่น ๆ) -pl. Israelis,Israeli
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว,ชาวอิสราเอล,ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cop car gets blown up by an Israeli single-shot... shoulder-fired rocket launcher- Guess who.รถตำรวจระเบิด - ด้วยฝีมืออิสราเอล คิดจะหยุดนัดเดียวจอด
The Israeli government has agreed to negotiate.รัฐบาลอิสราเอลได้ตกลงกับการเจรจาต่อรอง
Trying to reach an Israeli contact.ทางติดต่อทางอิสราเอล.
Let me tell you what I learn in the Israeli army.ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกองทัพอิสราเอลบ้าง
The Israeli government is his biggest customer.รัฐบาลอิสราเอลเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขา
I know you provided the Israeli government with the countermeasures to this guidance system.ผมรู้ว่าคุณจัดส่งอาวุธให้อิสราเอล รวมทั้งอาวุธต่อต้านจรวดนำวิถีของเราด้วย
Saul, I've made up my mind. Countering criticism from the international community, the Israeli government continues to defend its successful bombing of five Iranian nuclear facilities.ซอล ฉันตัดสินใจแล้ว มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศ
Yeah, and get this, she's former Israeli military.ใช่ และนี่นะเธอเคยเป็น ทหารของอิสราเอลด้วย
Do you mean to tell me Sister Jude has this Israeli Sherlock Holmes holed up in some motel?คุณต้องการจะบอกผมว่าซิสเตอร์จู๊ด ซ่อนนักสืบอิสราเอลไว้ในโมเต็ลหรือไง
One of the sites is too deeply buried for Israeli ordinance.อีกหนึ่งแห่งเป็นฐานสั่งการที่อยู่ลึกเกินไป
Oh, he's in a meeting with the Israeli ambassador.เขามีการพบปะกับทูตอิสราเอลครับ
Fact, if I hadn't mistaken you for a butch Israeli girl,ความจริง,ถ้าชั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกับเธอ สำหรับเด็กชาวชาวอิสราเอล

israeli ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以军[yǐ jūn, ㄧˇ ㄐㄩㄣ, 以军 / 以軍] Israeli soldiers
希伯来人[Xī bó lái rén, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄞˊ ㄖㄣˊ, 希伯来人 / 希伯來人] Hebrew person; Israelite; Jew
以色列人[Yǐ sè liè rén, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, 以色列人] Israelite; Israeli
雅法[yǎ fǎ, ㄧㄚˇ ㄈㄚˇ, 雅法] Jaffa (Israeli port)

israeli ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カディマ;カーディーマー[, kadeima ; ka-dei-ma-] (n) Kadima (Israeli political party)
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC)
モサド[, mosado] (n) Mossad (Israeli secret service); (P)
リクード[, riku-do] (n) Likud (Israeli political party); (P)
中東戦争[ちゅうとうせんそう, chuutousensou] (n) Arab-Israeli Wars (1948, 1956, 1967, 1973)

israeli ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวอิสราเอล[n. prop.] (chāo Isarāē) EN: FR: Israélien [m]

israeli ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Israeli {m,f}Israeli
israelisch {adj}Israeli
Israelit {m}Israelite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า israeli
Back to top