ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iraqi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iraqi*, -iraqi-

iraqi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Iraqi (adj.) เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิรัก
Iraqi (n.) ชาวอิรัก
Iraqi (n.) ภาษาอิรัก

iraqi ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西斯塔尼[xī sī tǎ ní, ㄒㄧ ㄙ ㄊㄚˇ ㄋㄧˊ, 西斯塔尼] Sistani (name of a prominent Iraqi Ayatollah)
摩苏尔[Mó sū ěr, ㄇㄛˊ ㄙㄨ ㄦˇ, 摩苏尔 / 摩蘇爾] Mosul (Iraqi city)

iraqi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวอิรัค[n. prop.] (chāo Irak) EN: Iraqi FR: Irakien [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iraqi
Back to top