ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impressive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impressive*, -impressive-

impressive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impressive (adj.) ซึ่งน่าประทับใจ See also: ซึ่งจับใจ, น่าทึ่ง, น่าชื่นชม, น่าซาบซึ้งใจ Syn. admirable, notable, striking
impressively (adv.) อย่างน่าประทับใจ See also: อย่างน่าทึ่ง, อย่างน่าชื่นชม, อย่างน่าซาบซึ้งใจ, อย่างจับใจ Syn. admirably
impressiveness (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม Syn. admiration
English-Thai: HOPE Dictionary
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
English-Thai: Nontri Dictionary
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impressive aphasia; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินใจ (adj.) impressive See also: profound, forcible, deep Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ
น่าทึ่ง (adj.) impressive
ดูดดื่ม (v.) impressively See also: deeply affected, absorbed mentally, absorbed emotionally Syn. ซาบซึ้ง, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม
ความซาบซึ้งใจ (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซึ้งใจ
ความซึ้ง (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความซึ้งใจ (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซาบซึ้งใจ
ซาบซึ้งใจ (v.) be impressive See also: be impressed, be satisfied Syn. จับใจ
น่าทึ่ง (v.) be impressive See also: be eliciting wonder, be surprising
เป็นที่ประทับใจ (v.) be impressive See also: be impressed, be satisfied Syn. จับใจ, ซาบซึ้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ
I don't wish to contradict, but may I re-examine a most impressive one?ฉันไม่ปราถนาเพื่อปฏิเสธ, แต่อาจจะ i re -ตรวจดูประทับใจส่วนมากสิ่งนั้น?
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด
This is a very impressive youth.เจ้าเป็นหนุ่มที่น่าประทับใจ และก็เป็นเจ้าชายด้วย
Very impressive ship, Doctor.-ยานคุณหรูมากนะ ด๊อกเตอร์
First, I'd just like to commend the candidates on their impressive remarks.ก่อนอื่น ต้องขอบอกว่าทุกคนทำกันได้ยอดเยี่ยมมากๆ
And most impressive you've been.และสิ่งน่าสนใจที่คุณเป็น
Your skills are as impressive as ever.ฝีมือของนายยังน่าประทับใจเหมือนเดิม
It's an impressive talent, though. Very close.ถือว่าเก่งมากๆ เลยนะค่ะ ใกล้เคียงมากๆ
So you, with that impressive résumé and the big speech about your so-called work ethic I thought you would be different.แต่เธอ กับประวัติการทำงานน่าทึ่ง และ... คำพูดที่ว่ามีความขยันและรับผิดชอบ ฉัน เอ่อ..
THE FIRST TWO THINGS WEREN'T IMPRESSIVE ENOUGH.2 เรื่องแรกไม่ค่อยน่าประทับใจซักเท่าไหร่น่ะ
It's very impressive shooting.เป็นการยิงที่น่าทึ่งมาก

impressive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, 千军万马 / 千軍萬馬] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, 威风凛凛 / 威風凜凜] majestic; awe-inspiring presence; impressive power
银样鑞枪头[yín yàng là qiāng tóu, ˊ ㄧㄤˋ ㄌㄚˋ ㄑㄧㄤ ㄊㄡˊ, 银样鑞枪头 / 銀樣鑞槍頭] lit. pseudo-silver pewter spear-head; fig. an initially impressive person who turns out to be useless
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 威风 / 威風] might; awe-inspiring authority; impressive
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself

impressive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
匠気[しょうき, shouki] (n) affectation; desire to be impressive
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na,n) solemnity; gravity; impressiveness; (P)
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position)
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic

impressive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หฤทัยพันธน์[adj.] (hareuthaiph) EN: impressive FR:
จับใจ[adj.] (japjai) EN: compelling ; impressive ; fascinating FR:
จับจิต[adj.] (japjit) EN: impressive ; fascinating FR:
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: impressive ; profound ; deep FR:
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
น่าประทับใจ[adj.] (nā prathapj) EN: impressive FR: impressionnant
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
น่าทึ่ง[adj.] (nā theung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing ; remarkable FR: fascinant ; incroyable ; étonnant
ประทับใจ[v.] (prathapjai) EN: impress ; be impressive ; be impressed FR: impressionner ; marquer
ประทับใจ[adj.] (prathapjai) EN: impressive ; awestruck FR: impressionnant
ติดตาติดใจ[adj.] (tittā titja) EN: unforgettable ; impressive FR:
ดูดดื่ม[X] (dūtdeūm) EN: impressively ; with feeling FR:
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:

impressive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eindrucksvoll; imposant {adj} | eindrucksvoller; imposanter | am eindrucksvollsten; am imposantestenimpressive | more impressive | most impressive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impressive
Back to top