ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incident*, -incident-

incident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incident (adj.) เป็นผลจากบางสิ่ง (คำทางการ) See also: ซึ่งเกี่ยวข้องกับบางสิ่ง
incident (n.) เหตุการณ์ See also: กรณี, เรื่องราว, สิ่งที่เกิดขึ้น Syn. event, experience, occasion
incidental (adj.) โดยมิได้ตั้งใจ See also: ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ Syn. accidental, contingent Ops. planned, expected, intentional
incidental (n.) สิ่งเล็กน้อย See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
incidental expenses (n.) ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย Syn. incidentals
incidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ตั้งใจ Syn. accidentally
incidentally (adv.) อีกประการหนึ่ง Syn. by the way
incidentals (n.) ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
incident(อิน' ซิเดินทฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์เรื่องราว, บทปลีกย่อย, บทแทรก. -adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, ประจำ, ซึ่งพุ่งเข้าหา, ซึ่งกระทบ
incidental(อินซิเดน' เทิล) adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, บังเอิญ. -n. สิ่งบังเอิญ., See also: incidentals ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด. incidentalness n.
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
incident(adj) อาจเกิดขึ้นได้,เป็นประจำ,ซึ่งตกกระทบ
incidental(adj) โดยบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ,ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incident of ownershipสิทธิของผู้ถือกรรมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incidental damagesค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
incidentเกิดกับ, เส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับ (incident) จุดยอด v ถ้าจุดยอด v เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุบัติการณ์ (n.) incident See also: event
เบี้ยบ้ายรายทาง (n.) incidental expenses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to see your files on every anti- American incident over the past six months.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการจะดูไฟล์ของคุณในทุกการป้องกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอเมริกันที่ผ่านมาหกเดือน
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน
We have incident at Wee Jerusalem.เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุง วี เยรูซาเล็ม
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม
Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209 you were involved in an action during which you were put out on flank security?Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209... ...you were involved in an action... ...during which you were put out on flank security?
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน
Not only in Manhattan proper... but there was that incident in Long Island... that was also related to it.ไม่เพียงแค่ที่แมนฮัตตั้นเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นที่ ลองไอส์แลนด์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือ
Your people at Section 9 came across his work too in that ghost-hacking incident involving the Foreign Minister's interpreter.คนในแผนก 9 ของคุณ มีเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน, ในการเจาะระบบจิตนั่น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเข้ามาอยู่ในตัวของหุ่นการทูต
It was the MOFA that wanted an excuse to deport Malles when that ghost-hacking incident happened with the Minister's interpreter.กระทรวงฯ ต้องการที่จะเนรเทศมาเลซ – แล้วดันเกิดการเจาะข้อมูลขึ้นพร้อมกับการมาของเขา.
I understand that there was an incident at the Musketeer's gate... where a man came intent on killing me.ได้ยินว่าเกิดเรื่องที่ด่านราชองครักษ์ มีคนบุกเข้ามาจะสังหารข้า
We have some new information about the incident at your former condo.คนที่ทำระเบิดแบบนี้ได้น่ะ ศัตรู? ปฎิเสธเบสิคของการ
I kind of remember this creepy incident where you were filming me last night?ฉันกลัวแทบตายตอนเธอถ่ายวิดีโอเมื่อคืน

incident ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, 卢沟桥 / 盧溝橋] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, 勿忘国耻 / 勿忘國恥] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 一二八事变 / 一二八事變] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 七七事变 / 七七事變] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 九一八事变 / 九一八事變] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变
六四[liù sì, ㄌㄧㄡˋ ㄙˋ, 六四] refers to Tian'anmen incident of 4th Jun 1989
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ, 空难 / 空難] aviation accidents and incidents
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
死难[sǐ nán, ㄙˇ ㄋㄢˊ, 死难 / 死難] die in accident or political incident
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ, 事端] disturbance; incident
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 事件] event; happening; incident
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly
杂费[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ, 杂费 / 雜費] incidental costs; sundries; extras
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, 零用] incidental expenses; sundries; pocket money
芦沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, 芦沟桥 / 蘆溝橋] Lugou bridge or Marco Polo bridge, the scene of "incident" sparking WW2 between Japan and China
核事件[hé shì jiàn, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 核事件] nuclear incident
现场[xiàn chǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 现场 / 現場] scene (of event or incident)
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
事变[shì biàn, ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 事变 / 事變] unforeseen event; incident

incident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
インシデント[, inshidento] (n) incident
ことゆえ無し;事故無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 事故・ことゆえ・1) without incident
トンキン湾事件[トンキンわんじけん, tonkin wanjiken] (n) Gulf of Tonkin Incident
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending
十五年戦争[じゅうごねんせんそう, juugonensensou] (n) Fifteen Years' War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
古創;古疵;古傷[ふるきず, furukizu] (n) old wound; scar; old unpleasant incident
大事に至る[だいじにいたる, daijiniitaru] (exp,v5r) to develop into a serious incident
忌まわしい事件[いまわしいじけん, imawashiijiken] (n) abominable incident
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace)
浅間山荘事件;あさま山荘事件[あさまさんそうじけん, asamasansoujiken] (n) Asama-Sanso incident (famous hostage crisis and police siege in Feb. 1972)
生麦事件[なまむぎじけん, namamugijiken] (n) Namamugi Incident (Aug. 1862); Kanagawa Incident; Richardson Affair
胸が痛む様な出来事[むねがいたむようなできごと, munegaitamuyounadekigoto] (exp) painful incident
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923)
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
ノモンハン事件[ノモンハンじけん, nomonhan jiken] (n) Nomonhan Incident; Battle of Khalkhin Gol
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P)
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P)
付帯(P);附帯[ふたい, futai] (n,vs,adj-no) incidental; ancillary; accessory; secondary; collateral; (P)
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] (n,vs,adj-no) sudden outbreak; accidental; incidental; (P)
其れはそうと[それはそうと, sorehasouto] (exp) (uk) by the way; incidentally
出来事[できごと, dekigoto] (n) incident; affair; happening; event; (P)
北清事変[ほくしんじへん, hokushinjihen] (n) North China Incident; Boxer Uprising
同時に[どうじに, doujini] (adv,conj) coincident with; while; simultaneously
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
大阪事件[おおさかじけん, oosakajiken] (n) Osaka Incident; plot by Oi Kentaro and the Liberal Party to support a Korean uprising, 1885
天安門事件[てんあんもんじけん, ten'anmonjiken] (n) Tiananmen Square Incident; Tiananmen Square Massacre
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P)
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently

incident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
คลื่นตกกระทบ[n. exp.] (khleūn tokk) EN: incident wave FR: onde incidente [f]
กรณี[n.] (køranī = ka) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
รังสีตกกระทบ[n. exp.] (rangsī tokk) EN: incident ray ; incident radiation FR: rayon incident [m]
ตกกระทบ[adj.] (tokkrathop) EN: incident FR: incident
อุบัติการณ์[n.] (ubattikān) EN: incident ; event ; incidence FR: événement [m] ; incident [m] ; incidence [f]
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khā chai jā) EN: incidentals ; miscellaneous expenses FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl] ; dépenses diverses [fpl]
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[n. exp.] (ngoen bīa b) EN: incidental expenses FR:
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisē) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit FR:
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally FR:
รายทาง[adj.] (rāithāng) EN: along the way ; incidental FR:
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident FR: correspondant
วัสดุภัณฑ์[n.] (watsaduphan) EN: incidentals FR:

incident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzzwischenfall {m}border incident
Begebenheit {f}incident
Nebenumstand {m}incidental circumstance
zufällig {adv}coincidentally; incidentally
Auflicht {n}; einfallendes Lichtincident light
Begleitmusik {f}incidental music
Nebenschaden {m}incidental damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incident
Back to top