ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

issue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *issue*, -issue-

issue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
issue (n.) การแจกจ่าย See also: การออกมา, การประกาศ Syn. distribution, promulgation
issue (vt.) แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร Syn. distribute, give out
issue (n.) ฉบับ See also: ชุด, จำนวน Syn. edition, copy, number
issue (vi.) ตีพิมพ์ See also: พิมพ์, จัดทำ Syn. publish
issue (vt.) ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก See also: จัดทำ, พิมพ์ออกมา Syn. publish, print
issue (n.) ประเด็น See also: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา Syn. topic, point, subject
issue (n.) ปัญหา See also: ความวิตกกังวล Syn. problem, worry
issue (n.) ผล See also: ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย Syn. outcome, consequence, result
issue (n.) ลูกหลาน See also: ผู้สืบสกุล Syn. children, offspring, descendant
issue (vi.) ไหลออก See also: ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา Syn. flow out, emerge Ops. return
issue (vt.) ออก (แถลงการณ์, ประกาศ) Syn. announce, broadcast, put out
issue as (phrv.) ตีพิมพ์ในรูปของ See also: จัดพิมพ์จำหน่ายในรูปของ
issue forth (phrv.) ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ (คำโบราณ)
issue from (phrv.) ไหลออกมาจาก See also: หลั่งออกจาก Syn. issue out of
issue out of (phrv.) ไหลออกมาจาก See also: หลั่งออกจาก Syn. issue from
issue to (phrv.) มอบ (สิ่งจำเป็น) ให้กับ See also: แจก (สิ่งจำเป็น) ให้กับ
issue with (phrv.) ทำให้ได้รับ (สิ่งจำเป็น) See also: แจก (สิ่งจำเป็น)
English-Thai: HOPE Dictionary
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
English-Thai: Nontri Dictionary
issue(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
issue๑. ออก, ตราขึ้น (ก. ทั่วไป)๒. ประเด็น (ก. ทั่วไป)๓. ผลประโยชน์ (ก. แพ่ง)๔. ผู้สืบสายโลหิต (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Issued Dateวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อความยาวสาวความยืด (v.) bring up a side issue to complicate the matter
ออกโฉนด (v.) issue a title deed
ออกหมายเรียก (v.) issue a warrant for
กระดาษซับมัน (n.) facial tissue See also: facial paper, oil clear sheet
กระดาษทิชชู (n.) tissue paper See also: toilet paper Syn. กระดาษชำระ
กำหนดประเด็น (v.) fix an issue
ข้อราชการ (n.) official issue Syn. เรื่องราชการ
ตั้งประเด็น (v.) fix an issue Syn. กำหนดประเด็น
ทิชชู (n.) tissue paper See also: toilet paper Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ
บางประเด็น (n.) some issues See also: some main points/ideas Ops. ทุกประเด็น
ประเด็นสำคัญ (n.) main issue See also: main point Syn. ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก (n.) main issue See also: main point
ปัญหาโลกแตก (n.) unsolvable issue
มันเปลว (n.) soft fatty tissue See also: adipose tissue
เนื้อเยื่อ (n.) tissue Syn. เยื่อ
เบี่ยงประเด็น (v.) change the issue See also: avoid, evade, dodge Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง
เยื่อ (n.) tissue See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre
เรื่องราชการ (n.) official issue
ไตปลา (n.) hard tissue in the stomach of a fish
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, heck, a Colt army issue will put a man down and keep him there.แต่ถ้ามีอะไรล่ะก็ แค่นี้ปืนโคลท์ก็เอาอยู่หมัดแน่
Immigration was not an issue on which we fought.การเข้าเมืองไม่ใช่ประเด็นที่เราต่อสู้
Should we issue a warning, sir?เราจะไม่เตือนก่อนหรือครับ
We are talking about an important issue in the village right now.เรากำลังพูดถึง วิกฤตของหมู่บ้านนี้นะ
The lab passes they issue once a week...บัตรผ่านห้องแลปที่พวกเขา ให้ใช้ได้ในหนึ่งอาทิตย์...
In the April 1962 issue of Jet Magazine, there's a story called "This is Not A Kite."นิตยสารเจ็ตฉบับ เดือนเมษายน ปี 1962 มีเรื่องของเขา "นี่ไม่ใช่กระบอกเสียง"
Theft isn't the issue here.มันไม่ใช่ที่นี่แน่ๆ!
Your standard issue big gun.ตามมาตรฐาน.. , ปืนใหญ่.
I think we're skirting an issue here... that has Mr. Coleman very nervous.ผมคิดว่าเรากำลังรอบปัญหาที่นี่ ... ที่มีนายโคลแมนประสาทมาก
Heir to throne must never be involved in issue of bondservant.รัชทายาทของราชบัลลังก์ทรงไม่เเกี่ยวข้องกับสัญญาทาส
Were you not commanded to leave slave issue alone?คุณไม่ได้สั่ง ในประเด็นเรื่องทาสเพียงลำพังใช่ไหม ?
This is before the first issue of the comic book hit the stands in 1968.ถูกวาดก่อนการ์ตูนเล่มแรก ออกขายในปี 1968

issue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
架势[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙, 架势 / 架勢] attitude; position (on an issue etc)
签发日期[qiān fā rì qī, ㄑㄧㄢ ㄈㄚ ㄖˋ ㄑㄧ, 签发日期 / 簽發日期] date of issue (of document)
颁行[bān xíng, ㄅㄢ ㄒㄧㄥˊ, 颁行 / 頒行] issue for enforcement
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
发交[fā jiāo, ㄈㄚ ㄐㄧㄠ, 发交 / 發交] to issue and deliver (to people)
发表声明[fā biǎo shēng míng, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 发表声明 / 發表聲明] to issue a statement; to issue a declaration
约请[yuē qǐng, ㄩㄝ ㄑㄧㄥˇ, 约请 / 約請] to invite; to issue an invitation
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, 议题 / 議題] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion)
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ, 迴避] avoid; sidestep; skirt (an issue)
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
具体问题[jù tǐ wèn tí, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 具体问题 / 具體問題] concrete issue
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 结缔组织 / 結締組織] connective tissue
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金元券] currency issued by Nationalist Government in 1948
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金圆券 / 金圓券] currency issued by Nationalist Government in 1948
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
首日封[shǒu rì fēng, ㄕㄡˇ ㄖˋ ㄈㄥ, 首日封] first day of issue
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
颁发[bān fā, ㄅㄢ ㄈㄚ, 颁发 / 頒發] issue; promulgate; award
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, 纵隔 / 縱隔] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs)
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 器官] organ (part of body tissue); apparatus
牡丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, 牡丹卡] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China)
务实[wù shí, ˋ ㄕˊ, 务实 / 務實] pragmatic; dealing with concrete issues
优先认股权[yōu xiān rèn gǔ quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 优先认股权 / 優先認股權] preemptive right (in share issue)
[bān, ㄅㄢ, 颁 / 頒] promulgate; send out; issue; to grant or confer
发行[fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ, 发行 / 發行] publish; issue
发行人[fā xíng rén, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 发行人 / 發行人] publisher; issuer
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 问题 / 問題] question; problem; issue; topic
再发[zài fā, ㄗㄞˋ ㄈㄚ, 再发 / 再發] reissue
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 刘贵今 / 劉貴今] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ˋ, 翻印] reprint; to reissue; to publish a new edition
安全问题[ān quán wèn tí, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 安全问题 / 安全問題] safety issue; security issue
[dēng, ㄉㄥ, 登] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 红利股票 / 紅利股票] scrip shares (issued as dividend payment)
稀松骨质[xī sōng gǔ zhì, ㄒㄧ ㄙㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄓˋ, 稀松骨质 / 稀松骨質] spongy (cancellous) bone tissue, containing marro
白棉纸[bái mián zhǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˊ ㄓˇ, 白棉纸 / 白棉紙] stencil tissue paper
课题[kè tí, ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ, 课题 / 課題] task; problem; issue

issue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックナンバー[, bakkunanba-] (n) back issue (of a publication); back-number
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n,vs) an issue being settled; a case being closed
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
意見広告[いけんこうこく, ikenkoukoku] (n) protest advertising (on an issue by a pressure group)
拉致問題[らちもんだい, rachimondai] (n) abduction issue (esp. of those Japanese abducted by North Korea); (P)
振出日[ふりだしび, furidashibi] (n) issue date (e.g. of a promissory note)
捕鯨問題[ほげいもんだい, hogeimondai] (n) whaling controversy; whaling issue
本題[ほんだい, hondai] (n) main question; real issue at hand
檄を飛ばす;げきを飛ばす;激を飛ばす(iK)[げきをとばす, gekiwotobasu] (exp,v5s) to issue a manifesto; to appeal
特大号[とくだいごう, tokudaigou] (n) special enlarged (bumper) issue
紙幣の濫発[しへいのらんぱつ, shiheinoranpatsu] (n) excessive (reckless) issue of bank notes
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
起票[きひょう, kihyou] (n,vs) issue of a voucher
カラザ[, karaza] (n) chalaza (part of egg tissue)
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue)
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children)
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P)
ティシュー(P);ティシュ[, teishu-(P); teishu] (n) tissue; (P)
ティシュペーパー[, teishupe-pa-] (n) tissue-paper
ティッシュ(P);ティッシュー[, teisshu (P); teisshu-] (n) (facial) tissues; (P)
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P)
ハウスカード[, hausuka-do] (n) credit card issued by a particular store or business (wasei
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
争点[そうてん, souten] (n) point at issue; (P)
人間環境宣言[にんげんかんきょうせんげん, ningenkankyousengen] (n) UN declaration on the human environment issued in Stockholm in 1972
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris)
号(P);號[ごう, gou] (n,n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P)
問責決議[もんせきけつぎ, monsekiketsugi] (n) (decision to) censure (as issued by the upper house of parliament)
問題点[もんだいてん, mondaiten] (n) the problem (at issue); the point at issue; (P)
四月テーゼ;4月テーゼ[しがつテーゼ, shigatsu te-ze] (n) April Theses; series of directives issued by Lenin after his return from exile
小杉[こすぎ, kosugi] (n) (1) (abbr) (arch) small cedar; (2) (See 小杉原) thin Japanese paper (used as tissue during the Edo period)
尿道海綿体[にょうどうかいめんたい, nyoudoukaimentai] (n) corpus spongiosum (body of penile erecile tissue surrounding the urethra)
当面[とうめん, toumen] (adj-no,n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P)
御札;お札[おふだ, ofuda] (n) type of household amulet or talisman, issued by a Shinto shrine, hung in the house for protection
抱き合わせ増資[だきあわせぞうし, dakiawasezoushi] (n) bonus stock issue; rights stock issue; selling new stock for less than face value
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
札所[ふだしょ, fudasho] (n) temple which issues amulets
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue
特別号[とくべつごう, tokubetsugou] special issue
発行[はっこう, hakkou] issue (vs), publishing
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごう, gou] Thai: ฉบับที่ English: issue

issue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี่ยงประเด็น[v. exp.] (bīeng prade) EN: change the issue FR:
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบับล่าสุด[n. exp.] (chabap lā s) EN: latest issue FR: dernier numéro [m]
ฉบับหน้า[n. exp.] (chabap nā) EN: next issue FR: prochain numéro [m]
ฉบับที่ ...[X] (chabap thī ) EN: number ... ; issue ... (+ number) FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)
ฉบับย้อนหลัง[n. exp.] (chabap yønl) EN: previous issue FR: numéro ancien [m]
หัวข้อการสนทนา[n. exp.] (hūakhø kān ) EN: point of discussion ; issue FR: sujet de discussion [m]
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue FR: distribuer ; fournir
จ่ายเช็ค[v. exp.] (jāi chek) EN: issue a check ; pay by check FR:
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
กำหนดประเด็น[v. exp.] (kamnot prad) EN: fix an issue FR:
การออกหลักทรัพย์[n. exp.] (kān øk laks) EN: issue of securities FR:
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue FR: obstinément ; avec obstination
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue FR: dispute [f]
ข้อโต้เถียงกัน[n. exp.] (khø tōthīen) EN: point at issue FR:
ข้อหยุมหยิม[n.] (khøyumyim) EN: side issue FR:
เล่มนี่มีอะไร[xp] (lem nī mī a) EN: what's inside this issue ? FR: que trouve t-on dans ce magazine ? ; quel est le contenu de ce numéro ?
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
ออก[v.] (øk) EN: issue ; make out FR: sortir ; émettre ; paraître
ออกใบอนุญาต[v. exp.] (øk bai anuy) EN: issue a permit FR:
ออกใบรับรอง[v. exp.] (øk bairaprø) EN: issue a certificate FR:
ออกใบสำคัญ[v. exp.] (øk baisamkh) EN: issue a document FR:
ออกเอกสารแสดงสินเชื่อ[v. exp.] (øk ēkkasān ) EN: issue a credit note FR:
ออกให้[v. exp.] (øk hai) EN: give out ; distribute ; issue ; come out FR: délivrer ; libérer
ออกให้แก่[v. exp.] (øk hai kaē) EN: issue to FR: délivrer à
ออกคำสั่ง[v. exp.] (øk khamsang) EN: issue an order ; give an order ; order ; instruct ; command ; give a command FR: délivrer un ordre ; commander
ออกคำเตือน[v. exp.] (øk khamteūo) EN: issue an ultimatatum FR:
ออกกฎกระทรวง[v. exp.] (øk kot kras) EN: issue ministerial regulations FR:
ออกกฎหมาย[v. exp.] (øk kotmāi) EN: legislate ; enact ; pass a law ; issue a law ; promulgate a law FR: légiférer ; promulguer
ออกหลักทรัพย์[v. exp.] (øk laksap) EN: issue securities FR:
ออกหมายจับ[v. exp.] (øk māi jap) EN: issue a warrant of arrest FR:
ออกหมายเรียก[v. exp.] (øk māirīek) EN: issue a summons FR:
ออกพันธบัตร[v. exp.] (øk phanthab) EN: issue bonds FR:
ออกประกาศ[v. exp.] (øk prakāt) EN: issue FR:
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty ; issue ; hiccup FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.) ; hic [m] (fam.) ; couac [m] (fig.) ; histoires [fpl]
ปัญหาใหญ่[n. exp.] (panhā yai) EN: big problem ; major issue FR:
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khā) EN: issue a denial FR:
ผลุด[v.] (phlut) EN: slip out ; be forced in or out ; issue FR: entrer rapidement ; sortir rapidement

issue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kontroverse Frage {f}contentious issue
Ausleihdatum {n}date of issue
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference
Sachfrage {f}factual issue
brisant {adj}highly charged; explosive issue
Materialausgabe {f}stock issue
Notenbank {f}issuing bank; bank of issue
Teilausgabe {f}partial issue
Aktienemission {f}stock issue
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue
Bindegewebe {f}connective tissue
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock
Zellgewebe {n} [biol.]cell tissue
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Emittent {m}issuer
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Schwellkörper {m} [anat.]erectile tissue; corpus cavernosum
Blumenseidenpapier {n}flower tissue paper
Grundwasserfragen {pl}groundwater issues
Blutung {f}issue of blood
Eiterabsonderung {f} [med.]issue of pus
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Stützgewebe {n} [med.]supporting tissue
Gewebeflüssigkeit {f}tissue fluid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า issue
Back to top