ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intend*, -intend-

intend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intend (vt.) ตั้งใจ See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะทำ Syn. aim, plan, purpose
intend (vi.) ตั้งใจ See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะ Syn. aim, plan, purpose
intend (vt.) หมายถึง See also: แสดงถึง Syn. indicate, mean, signify
intend as (phrv.) ตั้งใจให้เป็น See also: มุ่งหมายให้เป็น
intend for (phrv.) อยากให้ร่วม See also: ปรารถนาให้เข้าร่วม
intendance (n.) สำนักงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหาร See also: สำนักงานอำนวยการ
intendancy (n.) บทบาทหน้าที่ของฝ่ายควบคุมด้านการบริหาร
intendant (n.) ผู้ควบคุมดูแล See also: ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
intended (adj.) ซึ่งวางแผนเอาไว้ See also: ซึ่งเตรียมการเอาไว้ Syn. planned, designed, expected Ops. unintended
intended (adj.) ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง
intended (adj.) ซึ่งมีเจตนา See also: ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
intendedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, voluntarily Ops. unintentionally
intending (adj.) ซึ่งมีใจโน้มเอียง Syn. inclined, liking
intending (adj.) ซึ่งอยากจะเป็น See also: ซึ่งหวังว่าจะเป็น Syn. prospective
intendment (n.) ข้อตกลงร่วมกัน See also: สัญญา Syn. acceptance
English-Thai: HOPE Dictionary
intend(อินเทนดฺ') vt.,vi. ตั้งใจ,ปรารถนา,มีเจตนา,มุ่งหมาย,มีความหมาย., See also: intender n., Syn. propose
intendance(อินเทน'เดินซฺ) n. การควบคุม,การดูแล,แผนควบคุมการบริหาร,แผนกสมุหเทศาภิบาล
intendancy(อินเทน'เดินซี) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,สำนักงานข้าหลวง,สำนักงานสมุหเทศาภิบาล
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
intended(อินเทน'ดิด) adj. ซึ่งมีเจตนา,ตั้งใจว่า,มุ่งหมายไว้,หมั้นหมาย. n. คู่หมั้น.
English-Thai: Nontri Dictionary
intend(vi,vt) ตั้งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intended family sizeขนาดครอบครัวที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดใจ (v.) intend See also: concentrate, contemplate, determine Syn. ตั้งใจ
จงใจ (v.) intend See also: plan, design, mean Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น Ops. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ
ตั้งเจตนา (v.) intend See also: have in mind, plan, aim, mean, purpose Syn. ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย
มาดมั่น (v.) intend See also: be confident Syn. ตั้งใจ
มาดหมาย (v.) intend See also: expect, anticipate, aim at, fix one´s mind on, be intent on, be determined Syn. หมายมาด, มุ่งหมาย
มุ่งหมาย (v.) intend See also: aim, mean, propose, object to Syn. ตั้งใจ, ปรารถนา, ปอง
หมายมาด (v.) intend See also: expect, anticipate, aim at, fix one´s mind on, be intent on, be determined Syn. มุ่งหมาย
หมายใจ (v.) intend See also: aim, expect Syn. ตั้งใจ, ตั้งเจตนา
เจตนา (v.) intend See also: aim, mean, propose, object to Syn. ตั้งใจ, มุ่งหมาย, จงใจ
ตั้งใจ (v.) intend (to) See also: incline, dispose, aim, design, purpose, have a mine, mean (to) Syn. วางแผน, มุ่งหมาย, เจตนา, มุ่งมั่น
มั่นหมาย (v.) intend to See also: determine, mean to, have an intention of Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น
มั่นหมาย (v.) intend to See also: determine, mean to, have an intention of Syn. หมายมั่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, ยึดมั่น
นวกรรมิก (n.) superintendent See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector
ผู้กำกับการ (n.) superintendent See also: chief of police
ผู้กำกับการตำรวจ (n.) superintendent Syn. ผู้การ
ศึกษาธิการ (n.) superintendent See also: education officer
เสียความตั้งใจ (v.) not do as intended See also: not do as planned Ops. สมความตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How long do you intend to do nothing?นี่เธอตั้งใจจะไม่ทำอะไรไปอีกนานแค่ไหน
Do you really intend to go by yourself no matter what?เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mrs. Danvers, I intend to say nothing to Mr. De Winter about Mr. Favell's visit.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันจะไม่เล่าให้ คุณเดอ วินเทอร์ฟังเรื่องที่คุณฟาเวลแวะมา
Don't you know we intend to kill you a thousand times?ไม่มีคุณรู้เราตั้งใจเพื่อฆ่า you a พันเวลาหรือไม่?
How far do you intend to take this? How long is this going to go on?คุณจะทำไปอีกไกลแค่ไหน จะทำอีกนานเท่าไร
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him.แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง
And you don't shoot a man... unless you intend to kill him.แล้วก็อย่ายิง ถ้าไม่ตั้งใจจะฆ่า
And I don't intend to submit to that kind of law.และผมก็ไม่คิดจะรับ กฎหมายแบบนั้นด้วย
And that is what we intend to achieve.และนั่นคือสิ่งที่เราจะทำ
Do you intend to walk all the way?คุณกะจะเดินไปตลอดหรือ
But I do not intend to take advantage of their danger.ผมจะไม่หาประโยชน์จากการ เสี่ยงอันตรายของพวกเขา
If you take my husband, I intend to speak in his place.ถ้าคุณเอาตัวสามีฉันไป ฉันจะพูดแทนเขา
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น
What in hell do you intend to do?- คุณจะทำบ้าอะไรน่ะ?

intend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)
意图[yì tú, ㄧˋ ㄊㄨˊ, 意图 / 意圖] intent; intention; intend; schematic diagram
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
猪狗[zhū gǒu, ㄓㄨ ㄍㄡˇ, 猪狗 / 豬狗] pig-dog (intended as insult); Schweinhund
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, 提学御史 / 提學御史] superintendent of education (formal title)
监督人[jiān dū rén, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄖㄣˊ, 监督人 / 監督人] superintendent

intend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me)
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
目論む[もくろむ, mokuromu] (v5m,vt) to plan; to form a plan; to scheme; to envision; to intend to do
スーパーファミコン[, su-pa-famikon] (n) {comp} Super Nintendo (wasei
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
ファミコン[, famikon] (n) (abbr) {comp} video game system (from family computer - Nintendo tradename); (P)
ファミリーコンピューター[, famiri-konpyu-ta-] (n) {comp} Nintendo (from family computer)
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
んず;むず;うず[, nzu ; muzu ; uzu] (aux-v) (1) (arch) (See んとする) will probably be; (2) intending to; will; (3) should
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
使用目的[しようもくてき, shiyoumokuteki] (n) intended use; intended purpose
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
別当[べっとう, bettou] (n) (1) groom; footman; stableman; equerry; (2) steward; intendant; (3) (arch) head of an institution, edp. religious; head of one institution serving also as the head of another
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P)
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P)
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] (n) superintendent; supervisor; warden
竜灯[りゅうとう, ryuutou] (n) phosphorescent lights seen at sea at night; lights that can be seen on the altar of gods, intended as an offering
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P)
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P)
若向き[わかむき, wakamuki] (n) intended for the young
警察署長[けいさつしょちょう, keisatsushochou] (n) head of a police station; chief of a police station; superintendent
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P)
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.)
警視総監[けいしそうかん, keishisoukan] (n) Superintendent General of the Metropolitan Police
館長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent; director; curator; chief librarian; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for

intend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to FR:
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on FR:
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กำหนดใจ[v.] (kamnotjai) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine FR:
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal
หมาย[v.] (māi) EN: mean ; intend ; purpose ; expect ; aim FR: signifier
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of FR: être décidé à ; être résolu à ; être déterminé à
มาด[v.] (māt) EN: intend to ; aim to FR:
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; plan to ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on FR: viser ; ambitionner
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
มุ่งมาด[n.] (mungmāt) EN: aim to ; intend to ; desire FR:
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try FR:
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
ปองร้าย[v. exp.] (pøng rāi) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will FR: tramer ; manigancer
ประสงค์[v.] (prasong) EN: wish ; desire ; want ; intend ; mean ; purpose ; aim FR: désirer ; souhaiter
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide FR: envisager ; avoir l'intention de ; former le projet de
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jin) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind FR:
ตั้งเจตนา[v. exp.] (tang jēttan) EN: intend FR:
ตั้งเป้า[v. exp.] (tang pao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try FR: viser
ตั้งเป้าหมาย[v. exp.] (tangpaomāi) EN: aim ; intend to FR:
บรรยเวกษก์[n.] (banyawēk) EN: bursar ; custodian of university funds FR: intendant universitaire [m]
ได้วางแผนไว้[adj.] (dāi wāngpha) EN: intended FR:
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend FR: contrôler
นวกรรมิก[n.] (nawakanmik) EN: superintendent FR:
พลาธิการ[n.] (phalathikān) EN: quartermaster ; quartermaster corps FR: intendant [m]
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ (ผกก.)[n.] (phūkamkapkā) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; commander ; chief of police FR: chef [m]
ผู้กำกับการตำรวจ[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: superintendent of a police precinct FR:
ผู้กำกับการโยธา[n. exp.] (phūkamkapkā) EN: superintendent of works FR:
ศึกษาธิการ[n.] (seuksāthikā) EN: superintendent ; education officer FR:
เสียความตั้งใจ[v. exp.] (sīa khwām t) EN: not do as intended FR:

intend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Bezirksdirektor {m}agency superintendent
Kriminalkommissar {m}detective superintendent
Tintenstrahldrucker {m}; Tintendrucker
Intendant {m}intendant
Oberaufsicht {f}superintendence
Superintendent {m}superintendent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intend
Back to top