ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

improved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *improved*, -improved-

improved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improved (adj.) ที่ทำให้ดีขึ้นได้ Syn. improvable, reformable
improved (adj.) ซึ่งยกระดับ See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น Syn. upward
improved (adv.) ในทางสูงขึ้น See also: ในทางที่ดีขึ้น

improved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良种[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, 良种 / 良種] improved type; good breed; pedigree

improved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
改良品[かいりょうひん, kairyouhin] (n) improved product
改良型[かいりょうがた, kairyougata] (n,adj-no) (1) improved version; (2) variant (of a pathogen)
改良種[かいりょうしゅ, kairyoushu] (n) improved strain; improved breed

improved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานการณ์คลี่คลาย[n. exp.] (sathānakān ) EN: the situation has eased ; the situation has improved FR: la situation s'est améliorée
เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง[n. exp.] (wepsai yū n) EN: the website is in the process of being improved FR: site en cours d'amélioration [m]
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง[X] (yū nai rawā) EN: in the process of being improved FR: en cours d'amélioration

improved ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unkultiviert {adv}unimprovedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า improved
Back to top