ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interested

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interested*, -interested-

interested ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interested (adj.) ซึ่งสนใจ See also: ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่ Syn. concerned, curious
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interested personบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย, บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่สน (v.) be not interested in See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect Syn. ไม่สนใจ Ops. สนใจ, สนใจไยดี
ไม่สนใจ (v.) be not interested in See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect Ops. สนใจ, สนใจไยดี
อย่างสนอกสนใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ Ops. อย่างขอไปที
อย่างสนใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ Ops. อย่างขอไปที
อย่างใส่ใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ Ops. อย่างขอไปที
ความน่าดึงดูดใจ (n.) interestedness See also: remarkableness, noteworthiness
ความน่าสนใจ (n.) interestedness See also: remarkableness, noteworthiness Syn. ความน่าดึงดูดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He might be interested to hear your proposition.ผมว่าท่านคงสนใจฟังข้อเสนอของคุณ เอาสิ เล่าให้ท่านฟังเลย
Thank you for being interested enough to come down to see us.{\cHFFFFFF}ขอขอบคุณสำหรับการเป็นที่สนใจ พอที่จะลงมาจะเห็นเรา
I'm quite sure you came here with some kind of a countermeasure, and I'd be interested to hear you out.{\cHFFFFFF}ผมค่อนข้างแน่ใจว่าคุณมาที่นี่ด้วย ชนิดของการตอบโต้บาง {\cHFFFFFF}และฉันจะให้ความสนใจ จะได้ยินคุณออก
I'm only interested in what name Jackson's hiding under now!ฉันแค่ต้องการรู้ว่า แจ๊คสันคือชื่อปลอมหรือเปล่า?
He said quite a bit that should interest you and one or two things that interested me.ที่เขาพูดน่าสนใจมาก นายควรจะสนใจ ...และ 1 หรือ 2 อย่าง ที่ทำให้ผมสนใจ
Maybe you know why a high-roller like Hedley Lamarr is interested in Rock Ridge.มองโก นายอาจจะรู้ ว่าทำไมไอ้ปลาไหล ...อย่างเฮดลีย์ ถึงสนใจร็อคริดจ์
"I'm not interested in your vagina, cover it up""ฉัน'ไม่สนใจในช่องคลอดของคุณ . ,\ Ncover ที่มันขึ้น"
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง
They would if they were interested in keeping the place.พวกเขาควรจะจ่ายถ้าพวกเขาต้องการเก็บรักษาสถานที่นี้ไว้
Surely he told you there'd be other interested parties?เขาต้องบอกเธอแน่ๆว่า ยังมีคนสนใจอื่นๆอีก?
He's interested in flowers. I told him he could wander your garden.เขาสนใจดอกไม้ ผมเลยบอกให้เขา เดินชมสวนตอนที่เราคุยกัน
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ

interested ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有意[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 有意] intend; intentionally; be interested (in)
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, 好奇尚异 / 好奇尚異] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive
感兴趣[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, 感兴趣 / 感興趣] be interested
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, 有兴趣 / 有興趣] interested; interesting
无私[wú sī, ˊ ㄙ, 无私 / 無私] selfless; unselfish; disinterested

interested ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future
参加希望者[さんかきぼうしゃ, sankakibousha] (n) those interested in participating; persons wishing to participate
希望者[きぼうしゃ, kibousha] (n) applicant; candidate; person interested in doing something; person wanting to do something; interested party
歴女[れきじょ, rekijo] (n) (See 戦国時代) young woman strongly interested in pre-Edo history; young woman making use of speech and mannerisms of pre-industrial Japan; female history buff
気乗り[きのり, kinori] (n,vs) interested in
興がる[きょうがる, kyougaru] (v5r,vi) to be amused or interested in
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls
関係団体[かんけいだんたい, kankeidantai] (n) (1) affiliate (company, organization); (2) concerned bodies; interested organizations
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean
似非親[えせおや, eseoya] (n) distant disinterested parent
内疎外親[ないそがいしん, naisogaishin] (exp) superficially cordial but actually uninterested
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P)
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P)
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested)
現金[げんきん, genkin] (adj-na,n) cash; ready money; mercenary; self-interested; (P)
疎い[うとい, utoi] (adj-i) (1) distant; estranged; disinterested; (2) (usu. as 〜に疎い) (ant
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance
禅味[ぜんみ, zenmi] (n) the flavor of Zen; the flavour of Zen; air or style of disinterestedness
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P)
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested

interested ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in FR:
ให้ความสนใจ[v. exp.] (hai khwām s) EN: be interested FR: montrer de l'intérêt
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried FR: se sentir concerné ; se préoccuper (de) ; se soucier (de)
ไม่เอา[adj.] (mai ao) EN: not interested FR:
ไม่มีใครสนใจ[xp] (mai mī khra) EN: no one is interested FR: personne n'est intéressé ; ça n'intéresse personne
ไม่สนใจ[adj.] (mai sonjai) EN: not interested ; uninterested ; indifferent ; disinterested FR: indifférent
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ผู้สนใจ[n. exp.] (phū sonjai) EN: anyone interested ; those interested FR: personne intéressée [f]
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
สน[v.] (son) EN: be interested ; be interested in ...  ; care FR: être intéressé ; être intéressé par …
สนใจ[v.] (sonjai) EN: be interested (in) ; pay attention FR: s'intéresser (à) ; être intéressé (par) ; prendre intérêt ; se préoccuper de
สนใจ[adj.] (sonjai) EN: interested FR:
สนใจภาษาอังกฤษ[v. exp.] (sonjai phās) EN: be interested in the English language FR:
ทะยาทะแยแส[adj.] (thayāthayaē) EN: generous ; concerned about ; interested in ; caring FR:
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of ; be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in) FR: aimer
ไยดี[v.] (yaidī) EN: be concerned about/with ; care about ; take an interest (in) ; have concern (for) ; mind ; be interested in ; pay attention to FR: se soucier de ; s'inquiéter de
ยินดียินร้าย[v. exp.] (yindī yinrā) EN: be interested (in) FR:
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
ความน่าสนใจ[n.] (khwām nāson) EN: attractiveness ; interestedness FR: attractivité [f] ; intérêt [m]
ไม่เอาใจใส่[adj.] (mai aojaisa) EN: inattentive ; uninterested ; careless FR: indifférent ; insoucieux
ไม่เกี่ยวข้อง[adj.] (mai khīokhǿ) EN: disinterested FR:
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย[adj.] (mai mī suan) EN: disinterested FR:
ไม่ไยดี[adj.] (mai yaidī) EN: indifferent ; apathetic ; unconcerned ; uninterested FR: indifférent
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interested
Back to top